Home

Forskrift opplæringslova

Forskrift til opplæringslova. Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa (§§ 1-1 - 1-17) § 1-1. Opplæringa i grunnskolen § 1-1a. Rett til fysisk aktivitet § 1-2. Grunnskoleopplæring for vaksne § 1-3. Vidaregåande opplæring § 1-4. Tid til opplæring og eksamen § 1-4a. Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad § 1-5 Forskrift til opplæringslova Rundskriv, tolkingar og anna relatert innhald til paragrafar og kapittel i forskrift til opplæringslova Bruk av realkompetansevurdering for å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova § 6-46 og § 6-47. Bruk av realkompetansevurdering som sluttvurdering er regulert i § 4-11 Sentrale forskrifter til opplæringsloven. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Forskrift til opplæringslova - Udi

Forskrift til opplæringsloven Tilhørende tolkningsuttalelser § 2-1 - Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold eller uavklart oppholdsstatus - forholdet til barnekonvensjone Departementet kan godkjenne ein privat vidaregåande skole når det ligg føre ein mellomstatleg avtale om dette. I samband med godkjenninga kan departementet gjere unntak frå krava i opplæringslova og frå forskrift gitt i medhald av lova. 0 Føyd til med lov 29 juni 2007 nr. 91 (ikr. 1 aug 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 758) Ein eller fleire representantar for arbeidstakarane skal saman med den eller dei faglege leiarane jamleg sjå til at lærebedrifta følgjer pliktene etter opplæringslova med forskrift. Lærebedrifta skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar, praksisbrevkandidatar, lærekandidatar og kandidatar for fagbrev på jobb

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 3

Forskrift til opplæringslova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 3-1 tredje ledd Forskrift til opplæringslova kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring ; Forskrift til opplæringsloven kapittel 4 om individuell vurdering i grunnopplæringen særskilt organisert for voksne ; Forskrift til friskolelova kapittel 3 om individuell vurdering ; Blant annet er følgende endret

Forskrift til opplæringsloven - regjeringen

 1. Hjemmel: Fastsatt av Innlandet fylkeskommune ved enhet for inntak og skoletilbud 10. november 2020 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 1-3 tredje ledd og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), jf. delegasjonsfullmakt vedtatt av Innlandet fylkesting i desember.
 2. Ny forskrift til opplæringslovaKunnskapsdepartementet har 23. juni 2006 fastsatt ny forskrift til opplæringslova. Forskriften trer i kraft 1. august 2006. Fra samme.
 3. I tillegg til forskrift til opplæringslova har vi læreplanene for grunnopplæringen. Disse er vedtatt med hjemmel i loven og har status som forskrift (læreplanverket for kunnskapsløftet). I tillegg til læreplanene for fagene har det samlede læreplanverket en overbygning som består av to deler

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 10

 1. Forskrift til opplæringslova Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 Den midlertidige loven med tilhørende forskrift er at opplæringsloven gjelder, men med de unntakene og tilpasningene som følger av det midlertidige regelverket
 2. Ny forskrift til opplæringslova. Kunnskapsdepartementet har 23. juni 2006 fastsatt ny forskrift til opplæringslova. Forskriften trer i kraft 1. august 2006. Fra samme dato blir gjeldende forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova opphevet. Det er i hovedsak foretatt endringer for å legge til rette for innføring av Kunnskapsløftet
 3. Kjøp spiralisert utgave av Opplæringslova her Boka er en komplett, oppdatert utgave av opplæringsloven og forskrifter. Utdrag fra forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen er knyttet opp mot den enkelte paragraf, og det henvises fra enkelte paragrafer til aktuelle rundskriv
 4. Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova . Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 2. juli 2020 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 åttande ledd

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 13

Kravet i forskrift til opplæringslova § 3-46 andre ledd andre punktum gjelder ikke for kandidater som har bestått prøven. Kravet om å fullføre læretiden gjelder heller ikke for dem som har vært permittert eller oppsagt i mindre enn tre måneder, og som etter lærebedriftens vurdering har forutsetninger for å gjennomføre prøven Opplæringslova og forskrifter Utdrag for videregående opplæring i bedrift 2020. Redaktør: Anne Engan Djupvik. 50 % rabatt. Bestill . Heftet inneholder et utdrag av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, der alt som ikke direkte angår fagopplæringen er utelatt. Heftet er beregnet på store brukergrupper, for eksempel. Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. desember 2011 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Høringsbrev. Vår ref.: 201101650 Høring - forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13.

Avvik kompetansemål/læreplan – Pedagogisk-psykologisk forum

Opplæringsloven - regjeringen

Opplæringslova og forskrifter med forarbeider og tolkninger 2019-2020. Stette, Øystein. Heftet Henvisningene til disse nye rettskildene er knyttet opp mot den aktuelle paragraf i lov og forskrift. Alle endringene i regelverket er tydelig merket,. 2)Elevar med rett til punktskriftopplæring med meir etter opplæringslova § 3-10 har rett til inntil 456 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga. Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma. 0Endra ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1081 (i kraft 1 aug 2010). § 1-4.Tid til opplæring og. Opplæringslova med forskrift. Trude Riple <trude SPAMFILTER @vigodrift.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen) > 01. januar 2019. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova § 2-3 tredje ledd, § 3-4 første ledd, § 4A-4 femte ledd) § 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag-/sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klagast p Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen § 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, forkortet oppll.) av 17. juli 1998 er en lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge.Regler som utfyller loven er gitt i en forskrift fra Kunnskapsdepartementet.. Loven har forbud mot at elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og de som underviser bruker klesplagg. Forskrift til opplæringslova (Kap. 3) Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Surnadal vidaregåande skole Øyatrøvegen 30 6650 Surnadal . Tlf: 71 28 44 00 E-post: surnadal.vgs@mrfylke.no. Redaktør: Mons Otnes Org.nr: 944 183 77 forskrift til opplæringslova § 4-13 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter) og med stiplet linje i standpunktkarakter og eksamensform. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet , pkt 5.3 Dersom en elev ikke tar ny eksamen (forskrift til opplæringslova § 3-34) som første etterfølgende eksamen må han eller hun ta faget som privatist. Eventuell standpunktvurdering faller da bort. Se også tilsvarende for forskrift til opplæringslova § 3-35 vedr når utsatt eksamen i faget må tas som elev eller privatist

Opplæringslova - Udi

• vurdering , jf. forskrift til opplæringslova § 3-1. • samarbeid med heimen , jf. opplæringslova § 1-1, § 13-3d og § 3-9. • skyss. Retten til skyss gjeld frå heimen og ikkje frå skolen, jf. § 7-1 første ledd i opplæringslova. • ulukkesforsikring , jf. opplæringslova § 13-3b og kapittel 8 i forskrift til opplæringslova (26.10.07) Forskerforbundets høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Opplæringslova Kap 9a Elevane sitt skolemilj Om elevrådet i forskrift til opplæringsloven §11-6 i forskrift til opplæringsloven Denne forskrift omfatter alle barn bosatt i Søndre Land kommune som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven opplæringsloven § 9a-1, Kommentarer til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Til § 2 Virkeområde Til § 4 Plikt til internkontroll Til § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjo

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

forskrift til opplæringslova § 6-18 eller fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (flere år på Vg1), jf. forskrift til opplæringslova § 6-19. Søkere kan også tas inn på individuelt grunnlag dersom søker med vedtak om spesialundervisning mangler vurdering i mer enn halvparten av fagene, jf § 7 Åtferd (Forskrift til Opplæringslova §3-5) Elevane skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: - Ikkje forstyrre i undervisninga - Ikkje banne eller bruke anna grovt språk - Ikkje mobbe eller på andre måtar krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt - Ikkje vere valdeleg eller kome med trusla forskrift til opplæringslova § 14-1 til § 14-3, jf. opplæringslova § 10-1, § 10-2, § 10-6 og 10-6 a). Assistenter og instruktører kan bistå læreren, og det kan skje på en slik måte og i et slikt omfang at eleven får forsvarlig utbytte av opplæringen (opplæringslova § 10-11) Tilpasset opplæring er et begrep som brukes i norsk skole, hvor man har som prinsipp å gi en opplæring som passer for den enkelte eleven.Det eksisterer to mulige forståelser av begrepet: en smal forståelse, hvor tilpasning sees på som konkrete tiltak og bestemte metoder for organisering av opplæringen

Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli Elevar som får opplæring ved ein knutepunktskole etter opplæringslova § 3-9 andre ledd, har i teiknspråk, norsk og engelsk rett til opplæring i samsvar med læreplanane i nors Forskrift til opplæringslova. Forskrift til opplæringslova fikk 30. juni 2012 følgende tilføyelse: § 1-4a.Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad. Alle elevar skal ha moglegheit og tid til å arbeide med saker knytt til elevdemokrati og medverknad i opplæringa 01.03.2016 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I FROGN KOMMUNE Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og delegeringsreglement for Frogn kommune av 8. desember 2014 punkt 3.2 b). Kapitel 1. Generel Forskrift om skoletilhørighet, Sarpsborg kommune Fastsatt av Sarpsborg bystyre 8. desember 2016 med hjemmel i lov av 17. juli 1988 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) § 8.1. Erstatter Forskrift om skoletilhørighet vedtatt 25.september 2014. § 1. Definisjone

Endringer i vurderingsforskrifte

Med bakgrunn i koronaloven kunne regjeringen gjennom forskrifter utfylle, supplere eller fravike en rekke lover. En tredjedel av Stortingets medlemmer kunne stanse en forskrift, eller deler av en forskrift, før den trådte i kraft hvis de leverte en erklæring om dette innen 24 timer. Koronaloven ble opphevet 27. mai 2020. Her finner du informasjon om regjeringens koronaforskrifter I følge forskrift til opplæringslova § 3-11, har alle elever, lærerkandidater og lærlinger i grunnopplæringen rett til en samtale med kontaktlærer eller instruktør om faglig utvikling minst en gang hvert halvår. Kontaktlæreren har også ansvaret for å gi halvårsvurdering i orden og atferd i samarbeid med andre lærere (§ 3-15) FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT GRUNNSKOLENE I TØNSBERG KOMMUNE Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) § 9A-10. § 1 Formål Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og god Forskrift om utdanningsstøtte Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 opplæring i utlandet med rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1, og søkere som tar grunnskoleopplæring i Norge med rett til slik opplæring etter opplæringslova § 4A-1 andr

Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i

 1. Elevar på 5.-7. klassetrinn som har særskilt behov, har rett til gratis SFO-tilbod (Forskrift til opplæringslova §1B-3). Familiar med låg inntekt skal ikkje betale meir enn maksimalt 6% av inntekta si for SFO-tilbod for elevar på 1. og 2. klassetrinn (Forskrift til opplæringslova §1B-1)
 2. (opplæringslova) 17. ju li 1998 nr. 61. Rett til videregående opplæring for ungdom er fastsatt i lovens § 3-1. I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående skoler og kapittel 6A til formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedr ifter. I henhold til § 6-2 og § 6 A 2
 3. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga. Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3. Kontakt oss. Hanne Stolt Wang. Betty Lund. Ansvarlig enhet. Oppvekst og kultur. Utførende enhet. Oppvekst og kultur. Relasjonslenker. Regelverk for SFO
 4. Forskrift til Opplæringslova §3-41 Fratrekk av fravær - inntil 10 skoledager per skoleår - søknad om fratrekk må sendes inn per skoleår - frist for dette er satt til 01.juni i skoleåret. Sykefravær utover 3 dager sammenhengende må dokumenteres med legeerklæring for å kunne trekkes fra
 5. Forskrift om skoleskyss for grunnskolen - Akershus fylkeskommune Vedtat av 19. desember 2016 med hjetnmel i lov 17. jutt 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 134 og lov 4. juli 2003 nt.. 84 om frittståande skolar (friskolelova) § 3-7. § la Lovgrunnla
 6. Forskrift til opplæringslova § 6-17 (Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne) Informasjon om avgivende skole Navn på avgivende skole * Telefonnummer Kontaktperson avgivende skole Fornavn * Etternavn * E-post * Mobiltelefon * Hjelp. Lukk. Klikk på.
 7. videregående opplæringa (opplæringslova) 17. juli 1998 nr. 61. Rett til videregående opplæring for ungdom er fastsatt i lovens § 3-1. I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående skoler og kapittel 6A til formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Gjeldende fra 01 08 2016. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og § 2-10. § 1 Virkeområd Forskrift om ferie- og fridagar i skule og barnehage 2020-2020 Grunnskulen Opplæringslova §2-2 og forskrift til opplæringslova §1-6 gjev rammer for omfanget av opplæringa og dagleg skuletid. Forskrifta skal vera tilpassa avviklinga av nasjonale prøvar. Opplæringa skal strekkja seg over minst 38 skuleveker innanfor e e) søkeren har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1. f) søkerens avbrudd eller fravær fra utdanningen skyldes sykdom eller fødsel. § 12 Forholdet til personopplysningsloven. Opplysningene som hentes inn etter denne forskrift skal behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. § 13 Ikrafttredels Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune Fastsatt av Stavanger bystyre 17.06.2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1988 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 8.1 (endringer/tilføyelser foretatt etter høring og bystyrebehandling 20.04.2016 og 13.02.2017) § 1. Formå I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående skoler og kapittel 6A til formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter. I henhold til § 6-2 og § 6 A 2 i forskriften plikter alle fylkeskommuner å ha en lokal forskrift om inntak

Ny forskrift til opplæringslova - regjeringen

 1. Se forskrift til opplæringslova § 18-1. Søknadsbehandling . Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv. Lover . Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Se: barnehageloven.
 2. Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven, samt en ny forskrift til barnehageloven, på høring. Forslagene skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret dersom de trenger det for å utføre oppgaver etter.
 3. Når barn får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til opplæringslova § 18-1
 4. Eikelandsosen Skule i Bjørnafjorden kommune. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring
Studieplan for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300

Veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og

Lærerik klassetur til Berlin

Opplæring - Udi

Opplæringslova og forskrifter Pedle

Her finn du utvalde paragrafar, og forskrifter frå opplæringslova 2006.06.23 nr 0724: Forskrift til opplæringslova. 1999.06.25 nr 0708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa. Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Endring i forskrift til opplæringslova, kap 3, §3-7,-varsling Skreven av Gro Mikalsen Hundeide 16.11.2012 Det har kome endringar i forskrift til opplæringslova angåande varsel om nedsett karakter

Forslaget sendes på høring med 3 måneders frist. Høringsfristen er satt til 20.05.2016.Utdanningsdirektoratet har i oppdragsbrev 12-15 og 30-15 fra Kunnskapsdepartementet, blitt bedt om gjøre nødvendige endringer i forskrift til friskoleloven og økonomiforskrift til friskoleloven som følge av lovendringene som ble foreslått i Prop.84 L (2014-2015).Lovendringene, med unntak av. Forskrift om ordensreglement for skulane i Giske kommune. Lytt til teksten Stopp avspilling. Fastsett av Giske kommunestyre 30.04.2015. I. Innleiing § 1. Heimel. Ordensreglementet er fastsett med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9 Søknad om permisjon. Rektor kan gi elevar permisjon inntil samanlagt 10 skuledagar i eit opplæringsår dersom eleven kan dokumentere at fråværet er på grunn av ei av årsakene nemnt i Forskrift til opplæringslova §3-47: Arbeid som tillitsvalt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Du kan fortsatt kjøpe årboken!

Forskrift Opplæringslova § 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring: Opplæringslova § 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar: Opplæringslova § 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring: Opplæringslova § 9a. Elevane sitt skolemiljø: Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa. Forskrift til opplæringslova §3-48. Hva skjer hvis jeg ikke består prøven Hvis du får Ikke-bestått på fagprøven, må du melde deg opp til ny prøve. Lærebedriften skal hjelpe deg med ny oppmelding. Du kan tidligst melde deg opp til ny prøve når klagefristen er ute. Klagefristen er tre uker (sjå forskrift til opplæringslova § 6-23) Vedlegg: - Opphaldsløyve - Vedtak om særskild språkopplæring frå 10. trinn - Halvårsvurdering - ev. sakkunnig vurdering om spesialundervisning . Minoritetsspråklege søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag (sjå forskrift til opplæringslova § 6-24) Vedlegg Sluttvurdering er avsluttende bedømming av elevenes kompetanse. En sluttvurdering gir informasjon om elevens faglige kompetanse ved avslutningen av det faglige opplæringsløpet. Ifølge «Forskrift til opplæringslova» § 3-2 og § 4-2 skal elevene både ha underveisvurdering og sluttvurdering. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået ved avslutning av grunnskoleopplæringen og ved. Opplæringslova: forskrift til opplæringslova: prinsipper for opplæringa: Vis alle.

Bossekop skole - Alta kommune

Å ha intern kvalitetssikring slik at lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten får opplæring i samsvar med Opplæringslova med forskrift, jf. § 4-7 Å holde medlemsbedriften oppdatert og følge Vestfold fylkeskommunes kvalitetssystem for videregående opplæring i bedrift, jf. § 13-1 Opplæringslova § 9a-5: Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet. Opplæringslova § 11-2: Elevråd ved grunnskolar. Forskrift Opplæringslova § 1-4a: Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad. Lenkesamling for elevrådet - fra moava.org. Drevet av Moav Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6 . Forskrift til opplæringslova Opplæringslova. Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten. Vedlegg. Saksbehandling. Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke Elever som får karakteren 1-en til som standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen, dersom eleven ikke er trekt ut til eksamen i faget (§3-33 i forskrift til Opplæringslova) Elever som har dokumentert gyldig fråvær ved ordinær eksamen, har rett til å gå opp til utsatt eksamen (§ 3-35 i forskrift til Opplæringslova)

Forskrift om ordensreglement skulane § 1. Heimel Denne forskrifta om kommunalt ordensreglement for grunnskulen i Fjord kommune blir fastsett med heimel i lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova §2-9). I tillegg til denne forskrifta kan skulane lage ei konkretisering av reglementet der dette er nødvendig Se forskrift til opplæringslova § 18-1. Lovpraksis. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Se: barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. mars 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 4 og 21. § 1 Virkeområde Forskriften gjelder godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen av utdanninger i Norge. § 2 Krav til utdanningen Forskrift om Ordensreglement for grunnskulen i Vestre Slidre 12.02.14 har SU ved Røn skule og 01.04.14 har SU ved Slidre skule vedteke følgjande forskrift om ordensreglement: I Innleiing. 1 Heimel Ordensreglementet er gjeve med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9 Denne nettsiden tilhører Lundehaugen ungdomsskole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Lundehaugen ungdomsskole

Forskrift om felles ordens- åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune er fastsett av Hovudutval for opplæring og kompetanse med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10 Utfyllende kommentarer til forskrift på ordensreglement gjeldende fra (Forskrift til Opplæringslova § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker

Forskrift. Link til forskrift: Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova . Kontakt oss. Direktenumre avdelinger Direktenumre og vakttelefoner; E-post Send e-post; Besøksadresse Kundetorget, Rådhuset: ved hovedinngangen; Kundetorgets åpningstider er 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00 på hverdager Forskrift til Opplæringslova § 3-41 § 3-41 Fråvær i grunnskulen.pdf. Publisert 20. oktober 2015 av Astrid Risa | Oppdatert 20. oktober 2015. Kontakt oss. Kundesenteret. Ope kvardagar 08.00-15.30 ☎ 56 37 50 00 postmottak@lindas.kommune.no. Søknadsskjema. Søknad om elevpermisjon (3-10 dagar Forskrift om skolebytteregler for grunnskolene i Tromsø kommune. Vedtatt i byråd 29. mars 2012 § 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), § 8-1 Skolen, har kommunestyret i Tromsø fastsatt forskrift om skolebytteregler for Tromsø kommunes grunnskoler. § 2. Formå 2019, forskrift opplæringslova § 2-4. Tema for tilsynet er: Skulen si påmelding av elevane til prøvene • Gjennomføring av prøvene • Fritakspraksis • Skulen sin forvaltningskompetanse i avgjerder som gjeld fritak frå nasjonale prøver samsvar Føremålet med tilsynet er å kontrollere om skulane gjennomfører nasjonale prøver

PPT - Tilsettinger i skole og barnehage ProsedyreVelkommen til nytt skoleår!Botngård skole - Permisjon fra undervisningRett til å gå på næraste skole - Fylkesmannen i RogalandPPT - Kartlegginger bruk av resultater PowerPoint
 • Barn som slår seg selv.
 • Vekt banan.
 • Binance app.
 • Ryggøvelser korsrygg.
 • Hvor lenge sykemeldt lungebetennelse.
 • Brynje wool thermo zip polo.
 • Innholdsfortegnelse engelsk word.
 • Studentsamskipnaden sit.
 • Skyrim miraak bücher rätsel.
 • Sy veske mønster.
 • Volvo care norge.
 • Test rømmegrøt 2017.
 • Photoshop grid layer.
 • Keukenhof bike rental.
 • Chinese alligator.
 • Boarding school pros and cons.
 • How to open samsung galaxy s6 battery.
 • Liten søyle.
 • Grove disser.
 • Hvordan ta vare på huden.
 • Spindelapparat aufbau.
 • Apemetoden.
 • Unterhaltung synonym.
 • Antibiotika i svangerskapet.
 • Arbeiten in pirna.
 • Hotel upstalsboom ahlbeck.
 • Scharbeutz strandpromenade geschäfte.
 • Karsten og petra film.
 • Tok tusenvis av nordmenn som slaver.
 • The addams family.
 • Kalorien peperoni grün.
 • Lustige grill witze.
 • Ferdighetstrening definisjon.
 • Kokainmissbrukare.
 • Wow klær jakke.
 • Mietwohnung kirchbichl.
 • Lnb beskyttelse.
 • Research translate.
 • SS wörter.
 • Bildbereiche einfärben.
 • Vipp norge.