Home

Krav til trossamfunn

Krav om 50 medlemmer. For å kunne bli registrert og være berettiget til tilskudd etter den nye trossamfunnsloven må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer som: selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret, er bosatt i Norge, o Krav om og tildeling av tilskudd. Rett til fri ved religiøse høytidsdager. Prester i Den norske kirke og vigslere i andre trossamfunn kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt, og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter ny

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - Lovdat

Ny lov om trossamfunn vedtatt - Misjonskirken Norg

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020 Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist Venstresiden har presset på for å stille krav til trossamfunn for å fremme ulike samfunnsmål. I 2016 ba SV regjeringen utrede hvordan trossamfunn som oppfordrer til lovbrudd, begår «alvorlige forhold» eller får penger fra «stater som bryter fundamentale menneskerettigheter» kan fratas statsstøtten Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert

Mens Ap og SV har programfestet ulike krav til trossamfunn, sier Høyres program ingenting. Venstre og Frp sier nei til krav. Forrige behandling av en stortingsmelding på livssynsfeltet endte med et kompromiss i 2008. De påfølgende grunnlovsendringene og en rekke andre vedtak koblet Den norske kirke fra staten Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 annet ledd

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist Forhistorie. Gjennom mange århundrer ble kirkeskatt innkrevd i Norge, og frem til Dissenterloven kom i 1845 var det ikke tillatt å danne trossamfunn utenfor Den norske kirke.I 1891 ble det så innført en ordning om at borgere med medlemskap i andre trossamfunn kunne slippe å betale kirkeskatten, og dette ble praktisert ved skattefradrag..

Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn - Lovdat

Utbetalte statstilskudd til tros- og livssynssamfunn Vis liste for år: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Nav Ap vil stille krav til trossamfunn for statsstøtte. Av: NTB 13. november 2017, 07:25. Masud Gharahkhani og Arbeiderpartiet vil stille krav til trossamfunn. Mandag vil Arbeiderpartiet fremme forslag om integrerings- og likestillingskrav for at trossamfunn skal få statsstøtte

Derfor bør vi likevel gi statsstøtte til trossamfunn som

Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land. Ap foreslår blant annet krav om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer som forvalter pengestøtte Krav fra Ap er en mistillitserklæring. I Aftenposten gikk Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet ut med forslag til endringer i den nye trossamfunnsloven: 1. Å heve antallskravet til 500 medlemmer. 2. Å innføre strengere kontroll med tros- og livssynssamfunnene. 3

Seks partier stod sammen om krav til trossamfunn i desember. Nå ber hele Stortinget regjeringen utrede muligheten til å trekke statsstøtte. I integreringsmeldingen sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har ansvaret for oppfølgingen av trossamfunnspunktene i integreringsforliket fra desember Det stilles ikke krav til kjønnskvotering i styrer og stell. HIJAB OG KORANSKOLE: Frp har også foreslått å fjerne all støtte til trossamfunn Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Kap. I. Om trufridom og trudomssamfunn. (§§ 1 - 11) § 1. Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt Av hensyn til religionsfriheten ble denne ordningen i Stortinget gjort obligatorisk, slik at de registrerte trossamfunn har krav på et tilskudd til slik undervisning som svarer til de årlige budsjetterte offentlige ytelser til kristendomsundervisning fordelt på hver elev. Tilskuddet gis bare til faktisk gjennomført undervisning som tjener som et alternativ til den undervisning som gis i. Et av KrFs krav i regjeringsforhandlingene skal være at det blir slutt på mas om å stille krav til likestilling og integrering i trossamfunn

Innspill fra høringsrunden synes å ha ført til at det i lovforslaget 21. juni 2019 i stedet er lagt inn et krav om rapportering som virkemiddel for å motvirke forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn innad i trossamfunn og samtidig vise respekt for trossamfunns selvbestemmelse. Årlig rapportering om kvinneandel i styrer og råd og tiltak for å fremme likestilling framstår som et. I dag fikk SV flertall på Stortinget for å utrede kutt i støtten til trossamfunn som bryter med grunnleggende demokratiske og menneskerettslige verdier. - Staten bryter menneskerettighetene hvis de stiller for strenge krav til trossamfunn - Det er problematisk å knytte statsstøtte opp mot likebehandling av kvinner og homofile,. Medlemskap i NLM trossamfunn forutsetter at man identifiserer seg med organisasjonens formål (§ 2) og bekjennelsesgrunnlag (§ 3). De formelle krav til å bli tatt opp som medlem i NLM trossamfunn følger av trussamfunnsloven §§ 5 og 6. De som blir godkjent som medlemmer i trossamfunnet, føres inn i eget register. § 5 Innmeldin For eksempel kan trossamfunn lovlig stille krav til søkeres livssyn for vigslede stillinger, og arbeidsgiver kan lovlig kreve at arbeidstaker gjør jobben sin i stedet for å be i arbeidstiden. Fakta. Religion og livssyn på arbeidsplassen 7 Hva er Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Langer ut mot regjeringen: - Må tørre å stille krav til

Det er nå lov til å jobbe En-til-En med klienter igjen for healere og medium. Fra og med den 20. April er det nå lov til å jobbe med klienter igjen, men det skal være En-til-En og det er et krav til at behandleren må følge regler for smittevern. Det er derfor viktig at du leser gjennom denne og følger den nøye standarder for forsvarlig drift av trossamfunn, uttrykt ved krav til personell, lokaler osv. (punkt 7.3). Alternativene kan kombineres, men ikke alle kombinasjoner er like naturlige. Dersom man velger frivillig finansiering, bør man velge ett av alternativene I og II. En kombinasjon virker hensiktsløs Kristendommen har over 2 milliarder tilhengere og er den mest tallrike av verdens religioner. Den har gjennom historien blitt splittet i en rekke ulike trossamfunn. I dag er de viktigste den katolske kirke, de ortodokse kirker og de protestantiske kirker. I tillegg finnes det kristne trossamfunn som ikke er definert i noen av disse gruppene. Krav til økonomisk likebehandling av trossamfunn som øker medlemstallet. Men hvorfor er det minoritetene som skal henges ut som en byrde for samfunnet? Menneskerettighetene er laget for å sette skranker for majoritetens mulighet til å undertrykke og diskriminere minoriteter

Enkelte har tatt til orde for å gjøre støtten betinget av at trossamfunn møter visse krav, for eksempel knyttet til likestilling av kjønn. Men dette kommer samtidig i konflikt med trosfriheten og trossamfunns rett til å organisere seg selv etter egen overbevisning Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn. Les notatet fra Stortingets utredningsseksjon. Utredningsnotat: Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn. Les mer om utredningsseksjonen. Sist oppdatert: 18.01.2017 17:02 . Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Osl Krav til søknaden Søknaden skal være skriftlig og det skal benyttes Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal inneholde følgende: - Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen. - Informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende Stiller mindre strenge krav til religiøse trossamfunn. Av. Leila Feratovic - 04.04.2016. Norske myndighetene stiller ikke strenge krav til tros- og livssynssamfunn når de bevilger penger, skriver Majoran Vivekananthan, ansvarlig redaktør i Utrop. Foto: Fanney Antonsdóttir Forstander er en tittel som i Norge brukes om den som formelt er leder av et trossamfunn eller en enhet innenfor et trossamfunn. Forstanderens rolle er dels definert i lov om trudomssamfunn og ymist anna, og dels gjennom trossamfunnets egne lover, regler og sedvaner.Norsk lov nevner «prest eller forstandar»; juridisk sett kan dermed en forstanders posisjon anses som tilsvarende den en prest.

Trossamfunn mener de mister tilskudd på grunn av dobbelt

Rundskriv V-002/19B Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Krav til registrering av trossamfunn. Vil et trossamfunn bli registrert, må det sende melding til fylkesmannen med: Fullstendig navn og adresse på trossamfunnet; Trosbekjennelse. Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn. Rabita-moskeen i Oslo sentrum. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land. Ap foreslår blant annet krav om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer som forvalter pengestøtte Arbeiderpartiet har nå fremmet en rekke forslag om krav til trossamfunn som mottar statsstøtte. Vi mener f.eks. at de muslimske trossamfunnene skal jobbe med integrering

Skjemablanketter - regjeringen

 1. Søkerne må være tilknyttet et trossamfunn. Ca. 14 dager: Kan ta nye søkere. For å kunne sende søknad til Filippinene må man krysse av på et diagnoseskjema. Madagaskar: Minst én søker > 30 år. Maks 40 år mellom barn og den eldste av foreldrene. Gift. 1 skilsmisse pr par kan aksepteres. Minste aldersramme 0-4 år for barna
 2. Det er gitt unntak fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i forbindelse med ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten
 3. Dette er nødvendig for å kunne kontrollere bruken av pengene. Uten et slikt krav ville gaver til et trossamfunn som ikke bruker tilsvarende midler innenfor formålet gi fradragsrett hvis tilsvarende midler ble brukt innenfor formålet i et annet trossamfunn i samme registreringsenhet
 4. Ny vurdering av avviste krav om tilskudd til trossamfunn Artikkeltags. Trossamfunn; Menighetsarbeid; Statstilskudd; Av Svein Løvland. Publisert: 13. august 2019, kl. 08:31 Sist oppdatert: 13. august 2019, kl. 08:31. Artikkelen er over 1 år gammel Mer enn 60 tros- og.
 5. Norske trossamfunn finansieres på den måten at jo færre medlemmer det blir i Den norske kirke, jo mer penger får andre trossamfunn. Fra 2018 til 2019 økte den statlige støtten per medlem fra.

Krav til trossamfunn. Alle trossamfunn skal være registrert hos fylkesmannen; Vandelsattest skal tas av forstandere og ledere i trossamfunn Alle trossamfunn skal ha et demokratisk valgt styre. Styre kan avsette og innsette forstandere og innkalle til årsmøte; Alle trossamfunn skal føre åpent regnskap og oversikt over antall medlemme Vi mener det er på høy tid at den offentlige skolen og SFO slutter å være en bakdør for trossamfunn, til å drive med religiøs påvirkning av barn. Menneskerettighetsdomstolen advarte i 2007 mot «aktiviteter som egnet til å påvirke til annen tro. Særlig overfor de yngste barna», det må vi begynne å ta hensyn til - Det er avgjørende at trossamfunn driver integreringsarbeid. Ikke bare for å bekjempe koranreiser, men også for at innvandrerkvinner skal lære norsk og komme i arbeid. Moskeer har blitt den viktigste møteplassen for mange muslimer. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land APs krav til minst 40% kvinneandel i styrer i trossamfunn gir absurde konsekvenser. Arbeiderpartiets kan umulig ha regnet på hva krav til minst 40% kvinner i trossamfunns styrer betyr i praksis. Jeg har vedlagt et regneeksempel

Det var i en innvandringdebatt under Arendalsuka i dag (kan ses her) at justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) poengterte at det ikke er slik at FrP ikke vil stille krav til islamske trossamfunn.Dette poenget kom etter kritikk fra byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), om at FrP har avvist Arbeiderpartiets forslag om at moskeer som ikke har en kvinneandel på 40 prosent i styrene skal. SV vurderer å stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunn som mottar statsstøtte Johansen vil ha flere kvinner inn i trossamfunns styrer Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha en 40 prosent kvinneandel i styringsorganene til de trossamfunnene som mottar offentlig støtte

Permisjon eleven har krav på. Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på helligdager tilhørende sitt trossamfunn. Dette reguleres i Opplæringsloven § 2-11. Permisjonens varighet. Det gis ikke permisjon for mer enn to uker sammenhengende Still krav til muslimske land. Migrantene som EU vil fordele mellom medlemslandene er i stor grad fra muslimske land i Nord-Afrika og Midtøsten. Staten Israel har forpliktet seg til at alle trossamfunn har rettigheter til religionsutøvelse. - Det er en ideologi

LDO har gitt innspill til høringen av den nye trossamfunnsloven som trer i kraft 1. januar. Lovverket setter blant annet krav til at trossamfunn som mottar statsstøtte må redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling og for forskjellsbehandling når det gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og stillinger Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sier til Vårt Land at slik forslaget til ny forskrift ser ut nå, videreføres dagens struktur. - Det mener vi er uheldig. Hovedutfordringen med dagens ordning er at trossamfunn ikke får utløst støtte for medlemmer som de har krav på, sier hun 9. mars arrang eres den femte konferansen i Broen til framtiden. Fra starten på Litteraturhuset i 2014 har alliansen med fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn og forskere vokst. Nå fyller vi ikke bare Folkets hus til konferanse, men også gatene på 1. mai. Flere bøker og rapporter er gitt ut og nå blir det TV-serie I lovforslagene som utvalget har kommet med, blir muligheten for trossamfunn til å forskjellsbehandle kvinner og homofile begrenset. MiRA-Senteret er derfor positivt stilt til at det nå vil legges vekt på at forskjellsbehandling ikke skal kunne skje vilkårlig, men derimot bygge på et krav som følger fra religionen Under Nordland Fremskrittspartiets fylkesårsmøte 6. februar, fremmet Nordland Fremskrittspartiets ungdom en resolusjon om et ønske om å fjerne statsstøtten til intolerante trossamfunn. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og ble videresendt til stortingsgruppen uten realitetsbehandling. Formann i Nordland FpU, Rudi Helmersen, mener at trossamfunnene må tilpasse seg det moderne samfunnet.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Fylkesmannen

Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land. Ap foreslår blant annet krav om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer som forvalter pengestøtte. I tillegg er det krav om at utenlandske religiøs Kari Henriksen (Ap) ble urolig da hun leste Dagbladets avsløringer av overføringer til norske trossamfunn fra autoritære stater i Midtøsten - som Saudi-Arabia, Qatar og Iran paven. OKB har status som registerført trossamfunn i Norge og sender årlig inn krav om tilskudd til fylkesmannen. I den forbindelse oppgis antall medlemmer i OKB, og det inngis som dokumentasjon lister over personnumrene til disse i henhold til reglene i forskriftens § 5 Menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen sier til Vårt Land at staten legitimerer krenkelser av menneskerettighetene ved å gi statsstøtte til trossamfunn. Byrådet i Oslo skriver i sin ferske erklæring skriver at de vil jobbe for å ta statsstøtten fra trossamfunn som ikke fremmer likestilling o

Ap vil regulere i trossamfunn - Vårt Lan

Talsmann for organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Mahmoud Farahmand, mener Islamsk Råd Norge bidrar til splittelse. Han ber kulturministeren stille tydeligere krav til trossamfunn - Tilgang til alle artikler på nett - Papiravisen som eAvis hver onsdag og fredag - Deretter 380,- for 6 måneder - Abonnementet løper til det sies opp. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter. Les våre betingelser. KJØP. Totalabonnement 1 år. Papiravis, eAvis og nettavis i 1 år. 760, Hjelp til deg som driver for deg selv, lurer på om du er næringsdrivende eller er en ideell eller frivillig organisasjon. Skatt. Forskuddsskatt, skattemelding og skatteoppgjør. Skatt forside. Elektronisk rapportering av opplysningene er et krav for at giveren skal få fradrag

Ap får ikke kreve kvinneandel i trossamfunns styrer - Vårt

trossamfunn - Store norske leksiko

SAMARBEIDSFORUM: Roy Cato Einarsen (t.v.) og Leif Rosenkilde inviterer til Samarbeidsmøte for trossamfunn i Groruddalen onsdag 28. oktober. Møtet finner sted i Furuset Forum med svært begrenset adgang for publikum - men hele møtet sendes live på Facebook-sidene til Forebyggende Stovner og Akers Avis Groruddalen fra kl. 17.25 Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Norge viktigere enn verden, bruker 50 mill på elitefest, krisemøter om tog og krav til trossamfunn. 14.10.2019 · 57 min Driter naturvernerne i verden på grunn av sin vindemøllemotstand, slik en av Norges rikeste mener? 30 millioner kroner bruker staten på årets bokmesse Nesten aldri tilsyn med moskeene To statsråder er grillet om avsløringene av utenlandsfinansiering til norske moskeer. Fremskrittspartiet vil stoppe utbetaling til Tromsø-moské I Stålsett-utvalgets forslag til ny politikk på livssynsfeltet, blir det foreslått enkelte krav til trossamfunn for å få statstøtte, og barns rettigheter blir drøftet i kapittel 19 i NOU 2013-1. Det er på høy tid at vi begynner å snakke om barna som vokser opp i lukkede trossamfunn

Finansiering av trossamfunn er et tema svært mange av våre brukere engasjerer seg over. For mange oppfattes det som et hån at et trossamfunn som har forårsaket dem så mye smerte mottar statlig støtte. Som et paradoks finnes det ikke et statlig støttet hjelpeapparat for mennesker som sliter med traumer knyttet til tro Krav om religionsfrihet. Den åpnet for at andre kristne trossamfunn enn lutherdommen kunne få etablere seg i Norge. De som søkte til dem, var gjerne ferske innflyttere i byene og tettstedene der, småkårsfolk som var revet ut av det gamle sosiale fellesskapet sitt Kravene til trossamfunn Nå klarer ikke en politisk bevisst mann å tie stille lengre :-) Kravene til trossamfunn fra enkelte politikere og partier blir bare mer og mer synlige. Man ønsker ikke bare å forme Den Norske Kirke i sitt bilde, men også de øvrige trossamfunn Trossamfunn har i dag samme adgang til unntak fra loven som andre i henhold til §6 om lovlig forskjellsbehandling; den må være saklig, nødvendig og forholdsmessig. Unntak for trossamfunn har ikke vært oppe til særlig debatt i forbindelse med regjeringens forslag til ny diskrimineringslov Alle innbyggerne i riket har rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre, og til å danne egne trossamfunn. Ikke-religiøse livssynssamfunn har krav på tilskudd fra stat og kommune dersom de oppfyller de vilkår som følger av livssynssamfunnsloven

Foreldrenettverk - Hjelpekilden

Kritiserer krav om medlemstall. Kravet om medlemstall på 500 for å få offentlig støtte til sitt trossamfunn er diskriminerende og vil true trosfriheten. Torsdag 04.01 2018. Del. Det mener flere høringssvar til det nye lovforslaget, skriver Vårt Land Derfor vil Ap at «det skal stilles strengere krav til trossamfunn som mottar støtte. - Det er en menneskerett å tro, men ikke en menneskerett å få statsstøtte. Vi skal ikke blande oss inn i forkynnelse eller indre ritualer, men vi kan utarbeide klare forventinger til åpenhet, demokratiske valg, likestilling og likeverd gjennom en samfunnskontrakt med trossamfunn som ønsker støtte.

A- og B-lag blant trossamfunnene

Tros- og livssynssamfunn - Fylkesmannen i Oslo og Vike

 1. NSH krav til RGH-Healere. Basert på loven om alternativ behandling må NSH stille krav til at våre registerte og NSH -godkjente healere(RGH) må følge alle regler og krav som myndighetene stiller.Vi gir her kort uttdrag i for hva slags informasjonen den enkelte healeren kan skrive, fortelle eller markedsføre om seg sel
 2. Lukkede trossamfunn. Negativ sosial kontroll kan også foregå i familier som er en del av lukkede trossamfunn. kan det føre til et ærestap for familien og «et krav» om at æren gjenopprettes. Konsekvenser av tapt ære. Familien som taper ære kan oppleve. tap av status. latterliggjøring i det sosiale miljøet
 3. Har jeg forpliktet meg til et trossamfunn? 28.04.2015 2015 Religionsfrihet Læreren snakker nedverdigende om meg og mitt trossamfunn. 08.05.2019 2019 Religionsfrihet Har man krav på fri dersom man tilhører et annet trossamfunn? 10.06.2014 2014 Religionsfrihe
 4. Trossamfunn: Trossamfunnet må være registrert og ha en godkjent prest/forstander (jfr. lov om trudomssamfunn og ymist anna) før de kan søke om å få godkjent vigselsritualet.; Livssynssamfunn: Livssynssamfunnet må motta tilskudd etter lov om tilskott til livssynssamfunn for å kunne søke om å få godkjent vigselsritualet
 5. Tilskudd trossamfunn 2020. Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år (faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves..Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969 som i dagligtale omtales som statsstøtte til religiøse organisasjoner

KrF vil stanse krav til trossamfunn i forhandlinger - Vårt

 1. Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn Detaljer Artikkel NTB mandag 13. november 2017 09:42 Tweet. Mandag vil Arbeiderpartiet fremme forslag om integrerings- og likestillingskrav for at trossamfunn skal få statsstøtte. - Det er avgjørende at trossamfunn driver integreringsarbeid. Ikke.
 2. De fleste norske trossamfunn består av varianter av protestantisk kristendom som er hakket mer konservative enn det Den norske kirke har kommet til å bli. Noen, som de nye, karismatiske, pinseinspirerte menighetene, kan fremstå mer moderne i kles- og musikkvalg
 3. Finansiering er et av de viktigste virkemidlene myndighetene har i dag og kan gi et klart signal om hvilke forventninger vi har til tros- og livssynssamfunn. Jeg mener vi skal ha høye forventninger og stille tydelige krav. Religion er makt og mange trossamfunn setter etiske standarder for sine medlemmer
 4. Retten til personlig trosfrihet, stopper der den går utover andre menneskers frihet til å leve frie liv. AUF mener at den enkelte person sin religionsfrihet ikke hviler på om organisasjoner eller trossamfunn får statsstøtte eller ikke. Norge må kunne stille krav til at organisasjoner og trossamfunn følger norsk lov
 5. Saken gjelder statlig tilskudd til de nordiske folkekirkene i Norge. Etter lov om trudomssamfunn og ymist anna avhenger støtten til det enkelte trossamfunn av antall medlemmer. Ved beregningen av støtten til de nordiske folkekirkene har tilskuddsmyndighetene siden 2006 lagt til grunn at medlemmer folkekirkene i henholdsvis Finland, Sverige og Island som har utvandret hit, uten videre er å.
 6. Kulturdepartementet trossamfunn. Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år (faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag)

Pengestøtte uten krav. Tar man utgangspunkt i menneskerettighetene, er det mer interessant å se på den økonomiske støtten som gis til trossamfunn i Norge, sier SMR-forskeren. Den er større enn de fleste andre land vi kan sammenligne oss med For de som i disse dager melder seg ut av Den Norske Kirke anbefaler vi å melde seg inn i Indremisjonsforbundets eget trossamfunn. Det er ikke noe bibelsk krav å være innmeldt i et offentlig trossamfunn (enten det er Den Norske Kirke eller andre trossamfunn) men det er likevel en ting mange opplever som godt og nyttig

Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram: TROSSAMFUNN: 2013-2017: Venstr Oslo (NTB): SV vurderer å stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunn som mottar statsstøtte. Bare tre av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner til, kan man snakke om et trossamfunn. Det sentrale i religiøs virksomhet vil ut fra dette være arbeid for å vinne tilslutning til læren og ulike former for dyrkelse eller tilbedelse, ofte på en ri-tuell måte. »11 Utover dette, oppstilles få krav. Det overlates til trossamfunnene selv å avgjøre hvordan d Personopplysningsloven stiller krav om åpenhet om behandling av personopplysninger. Medlemmene i et trossamfunn har blant annet rett til å få informasjon om og innsyn i opplysningene som trossamfunnene har registrert om dem. Opplysninger som skal registreres etter trossamfunnsloven og forskriften til denne, skal ikke slettes

Viking starter damelagNLM-forsamling blandes sammen med islam « SambåndetFlere Muslimer blir ordførere og ministre her i landetLivssynspolitikk: - Dialog og gulrot mest effektivt - HLTidens Krav - - Ulikhetene i verden er enorme, og det erEkteskap – WikipediaDebatt: Truet til å tro? - Hjelpekilden

Ønsker flere trossamfunn til Faithleaks - Vi er forberedt på motstand og tøffe diskusjoner. Det vi håper nå, er at vi skal få lekkasjer fra enda flere trossamfunn, sier Ryan McKnight. - Vi publiserer jo dette fordi vi mener det er informasjon folk har krav på å få vite trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklere i ekteskapssaker, leger,psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling. () Den som har krav på hemmelighold etter denne paragraf, kan samtykke i at beviset føres Derfor har de muslimske trossamfunn et stort ansvar, med sine om lag 153 000 medlemmer. Arbeiderpartiet har nå fremmet en rekke forslag om krav til trossamfunn som mottar statsstøtte. Vi mener f.eks. at de muslimske trossamfunnene skal jobbe med integrering. Det betyr nei til koranreiser, nei til sosial kontroll og religiøse domstoler

 • Prikker i huden.
 • Bmw motorrad händler essen.
 • Peperoni konservieren.
 • Overvåkningskamera skole.
 • Gjøk truet.
 • Media markt zamość gazetka.
 • Pengepolitikk arbeidsledighet.
 • Aktiv passiv respirasjon.
 • Landespolizei schleswig holstein aktuelles.
 • Verkaufsoffener sonntag mayen obi.
 • Recette mayonnaise maison inratable.
 • Zinzino min side.
 • Nwz archiv zugang.
 • Brukt container til salgs.
 • Unterhaltung synonym.
 • Hanne wolharn.
 • Ibuprofen wirkungsdauer.
 • International house of prayer.
 • Dele film på nettet.
 • Lenovo yoga tab 3 plus 10 nettbrett 4g lte 32 gb.
 • Pengepolitikk arbeidsledighet.
 • Magnor glassverk rocks.
 • Hjerte og karsykdommer.
 • Wo ist die pest ausgebrochen.
 • Nyheter nord korea.
 • Star wars episode 2 full movie.
 • Scharbeutz strandpromenade geschäfte.
 • Vincent zulawski et juliette lemley.
 • Ausflugsziele in sachsen mit hund.
 • Plu koder coop.
 • Fibrodysplasia ossificans progressiva bilder.
 • Få egg igjen.
 • Blauer edelstein ring.
 • Starfish.
 • Checkpoint charlie berlin.
 • Legger man på seg av cola zero.
 • Spannende kurzgeschichten für schüler.
 • Blauer edelstein kreuzworträtsel.
 • Rtl jauch heute.
 • Sosialt arbeid uia.