Home

Universelle velferdsordninger

Last ned Bærekraftige velferdstjenester.Om forholdet mellom universelle og selektive velferdsordninger. Temanotat 1/2020. 1. Bakgrunn. Noen av de viktigste kampene fag- og arbeiderbevegelsen førte, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var å erstatte behovsprøvde ordninger med rettighetsbaserte, like, universelle velferdsordninger En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse. Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd. Det kan true velferdsstaten hvis universelle velferdsordninger for alle erstattes av behovsprøvde ordninger for de få. Vi må ikke risikere at viljen til å betale for fellesgodene forsvinner. Det kan øke sannsynligheten for at skattebetalere med god inntekt får gode grunner til å melde seg ut av fellesskapet og heller satse på private ordninger Universelle velferdsordninger er viktige for en velferdsstat fordi enkeltgrupper ikke prioriteres over andre. På en måte er barnetrygden en av grunnplankene i den norske velferdsstaten Hos oss har alle rett til ytelsene, det vil si at de er universelle. For eksempel gis barnetrygd til alle foreldre med barn under 18 år bosatt i Norge, uavhengig av foreldrenes inntekt. Mange av dagens velferdsordninger får en del i gjennom det å jobbe

Bærekraftige velferdstjenester

Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme. Grunnstenen i den norske velferdsstaten er Folketrygden [trenger referanse].Alle som bor eller jobber i Norge er pliktige medlemmer av og alle lønnsmottakere betaler premie til folketrygden, og har dermed også rettigheter i forhold til tilbudene Små lønnsforskjeller øker om oppslutningen om universelle velferdsordninger -Majoriteten tjener på dem -Land med små lønnsforskjeller før skatt har også større omfordeling gjennom skatt, overføringer og offentlig tjenestetilbud • Velferdsordningene styrker de svakestes forhandlingsposisjon i arbeidsmarkede

velferdsstat - Store norske leksiko

 1. sker faren for at brukerne opplever stigma. Sosialhjellienter blir oftere mistenkeliggjort, opplever stigma og gir uttrykk for lav tillit til stat og politikere enn andre mottakergrupper (Folkestad, 2017; Kumlin & Rothstein, 2005; Larsen, 2006)
 2. Velferdsordninger. Velferdsordninger er en samlebetegnelse på offentlige ytelser knyttet til svangerskap, fødsel og adopsjon, offentlige ytelser ved dødsfall, samt andre støtteordninger slik som bostøtte. Artikler. Fafo Dag Olberg 03.08.2020 Hva har du rett på når barna starter i skole og barnehage
 3. Norge har tradisjonelt hatt stor forekomst av universelle velferdsordninger, hvor tjenester og overføringer gis på bakgrunn av statsborgerskap og ikke ut fra størrelsen på lommeboka
 4. Den norske eller nordiske «modellen» kjennetegnes blant annet av generøse, universelle velferdsordninger og små lønnsforskjeller. Likevel innebærer ikke disse egalitære trekkene at rikdom er jevnt fordelt i Norge, eller at de som er rike ikke opparbeider seg store formuer. Prosjektoppstart: 01.07.201
 5. Moderne velferdsstater er på mange måter modernismens barn. De har sine røtter fra opplysningstidas tro på kunnskap som grunnlag for problemløsning. I samfunnsvitenskapen skilles det ofte mellom tre idealtypiske modeller

..eller utvelgende velferdsordninger om du vil. Holder på med et mappekrav om temaet nå, og finner lite svært lite stoff om emnet i bøker og på nett. Noen som kan fortelle meg noe om dette? Da hadde jeg blitt glad:- Velferdsordninger som familier med barn med stort hjelpebehov er avhengige av, er både universelle (til alle borgere) og selektive (til de som har ekstra behov). Ordninger som er universelle, er tilgjengelige for alle, mens selektive velferdsordninger setter vilkår for tildeling ut fra kriteriene systemet har for «verdige» og «ikke-verdige» mottakere (Ellingsæter og Pedersen 2014:4) INNVANDRING: - At Sylvi Listhaug og Frp angriper arbeidsinnvandrere og universelle velferdsordninger er ganske oppsiktsvekkende, skriver forfatterne

Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevn Resultatet er at det som var etablerte, universelle velferdsordninger flises opp og erstattes av behovsprøvde ordninger. En rekke av disse ordningene har utspring i landsomfattende tariffavtaler Universelle velferdsordninger fremmer like muligheter og utjevner økonomiske forskjeller. Samtidig finnes det barn og unge som faller utenfor. Noen barn vokser opp i familier med så lav inntekt at det begrenser deres oppvekstvilkår og deres deltakelse i samfunnet

Noen av de viktigste kampene fag- og arbeiderbevegelsen førte, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var å erstatte behovsprøvde ordninger med rettighetsbaserte, like, universelle velferdsordninger. Nå ser vi at stadig flere velferdstjenester blir gjenstand for behovsprøving eller er under sterkt press for å bli det Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne universelle velferdsordninger omgjøres til behovsprøving, og at de privatiseres og konkurranseutsettes. Dette har svekket offentlig virksomhet og mulighetene for folkevalgt styring og kontroll. Den rødgrønne regjeringen har sagt at velferdsstaten skal styrkes og videreutvikles og at løsningen ikke er konkurranse- utsetting og privatisering

Kronikk: Velferdsordningene gjør folk selvstendig

Barnetrygden: - Et forsvar for barnetrygd som universell

Romerikes Blad - «Med allmenne velferdsordninger slipper

Universelle velferdsordninger er åpenbart fellesgoder, fordi alle kan dra nytte av dem. Behovsprøvde eller på andre måter avgrensede ordninger er det bare noen få borgere som vil dra nytte av, altså er de private goder. De fleste ytelser faller et sted mellom disse ytterpunktene, og jo høyer Universelle velferdsordninger, som i rendyrket form innebærer en garantert minsteinntekt til alle, har ikke slike skatteklemmer og kan derfor bidra til et høyere samlet arbeidskraftstilbud. Endelig er behovsprøving en kostbar ordning å administrere. Alle velferdsordninger må imidlertid ha en blanding a I land med universelle velferdsordninger ser man en bred støtte om velferdsstaten både i på tvers av klasser, noe som ikke er vanlig i andre typer velferdsregimer (Papadakis 1993). Gjennom en relativt sammenpresset lønnsstruktur er det i dag mindre sosial ulikhet i Norge enn i mange andre land Internasjonalt er det et tydelig mønster at sjenerøse universelle velferdsordninger går sammen med lave fattigdomsrater. Jo betydeligere innslag av inntektsprøvde (rettet inn mot dem som trenger det mest) ordninger et land har, jo høyere er gjerne fattigdomsraten Lover og regler, universelle velferdsordninger, ernæring og hygiene, utdanning og kunnskapsutvikling har hatt stor betydning i denne utviklingen. I tillegg har en offentlig helsetjeneste av god kvalitet vært viktig for å oppnå god helse

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er velferdsstaten? - NDL

Små forskjeller gir likere preferanser for velferdsordninger. Det gjør det enklere å ha bred oppslutning om universelle velferdsordninger, noe som igjen bidrar til små forskjeller. Den styrken - og disiplinen - som koordinerte lønnsforhandlinger krever, forutsetter brede organisasjoner som reelt representerer de de skal representere Kroglund avviser at slike tilbud er for dyre og mener høyresiden har et for malt syn på velferdsordninger: - Universelle ordninger gir lik mulighet til deltakelse og samhold. De treffer godt. I helsesektoren sier vi dessuten at forebygging gir god gevinst ved at vi slipper å behandle helseplager senere. På samme måte er det med skolen Dette fordi mange velferdsordninger bygger opp under mor-barn relasjonen. Utfordringen her må ligge i å klare å fremme far som omsorgsperson, og at det blir et reelt valg om det er far eller mor som er hjemme. Ikke at det alltid blir mor fordi det er det mest økonomiske. På e I innledningen til strategien slås det fast hvordan et høyt inntektsnivå og et progressivt skattesystem har bidratt til omfordeling, universelle velferdsordninger og offentlige velferdstjenester som fremmer likhet og utjevner økonomiske forskjeller Universelle velferdsordninger utjevner forskjeller, noe som gir et bedre og tryggere samfunn for alle, det skaper trygghet for de med dårlig råd og det gjør at folk slipper å stå med lua å i.

Arbeiderbevegelsen var en drivende kraft i utviklingen av en politikk for full sysselsetning, et kollektivt forhandlingssystem, lønnsutjevning, enhetsskole og universelle velferdsordninger. Slik sett kan arbeiderbevegelsen ses på som en helt i utviklingen av den norske modellen som preget det forrige århundrets norske samfunnsformasjon velferdssamfunnet, og argumenterer derfor for at universelle velferdsordninger bør suppleres, eller erstattes, av det den kaller målrettede ordninger. Årsaker er individualisert og oppgaven finner at intimisering preger klientbildet i meldinga Det er de svakest stilte som taper mest hvis vi strammer inn på universelle velferdsordninger. 7) Vil statsministeren utsette innføring av levealdersjustering av uføres alderspensjon, fram til vi vet mer om hvordan nytt pensjonssystem slår ut

Den norske velferdsstaten - Wikipedi

Det er flere grunner til det. Universelle velferdsordninger er sosial utjevnende, de er ikke stigmatiserende og de gir felleskapsarenaer. Gratis skolemat er et godt eksempel på det. Når alle elever samles rundt et felles måltid, gir det et sosialt fellesskap og felles referanserammer, i tillegg til bedre næring Velferdsordninger skyter fart i Afrika. Ugandas alderstrygd er bare et av mange sosiale programmer som nå etableres i afrikanske land - med svært lovende resultater. Noen er universelle (for alle innen en større befolkningsgruppe), andre er avgrensede og behovsprøvde Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle velferdsordninger, men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering (Borten-regjeringen). Ordningen som ble endelig gjennomført var det Venstre som fremmet, nemlig den svenske modellen om standardtrygghet Skatt og avgifter finansierer de tiltakene som kan bidra til å redusere forskjellene: universelle velferdsordninger som barnehage, utdanning og helsetjenester. Rødt mener de med høye inntekter og store formuer må bidra mer. 3. Lederlønningene løper lø. Gjennom en årrekke har lederlønningene i offentlig sektor fått løpe lø

Tajik hevder at Arbeiderpartiet var i front for universelle velferdsordninger og statlig organisert velferd. Sannheten er at arbeiderbevegelsen langt på vei bygget egne former for fellesskapsordninger som kun var forbeholdt fagorganiserte, både egen helseforsikring, boligkooperativ, bank og andre velferdsordninger Det konkluderes med at universelle velferdsordninger, slik vi har det i Norge, gir det beste grunnlaget for å oppnå mestring. Hvordan myndiggjøring er koblet til makt og medborgerskap er tema for to av kapitlene. Pasientens medvirkerrolle i forhold til behandlingen blir satt i et etisk perspektiv

Velferdsdebattens villspor - Dagbladet

Det at Norge har universelle velferdsordninger som ikke er behovsprøvd, men gis til alle i en gruppe, er en viktig byggestein i den nordiske modellen. En viktig ting å huske på her, er at summen av disse universelle godene bidrar til velvilje for å innbetale skatt universelle velferdsordninger. Den relativt store og raske økningen i innvandrin-gen har bidratt til å gjøre befolkningen mer sammen-satt. Det er blitt enklere å flytte mellom land, både midlertidig og permanent. Studenter, arbeidstagere og pensjonister tilbringer i langt større grad enn tidli-gere perioder i andre land. Større mobilitet.

Generøse velferdsordninger er bra fordi folk opplever større trygghet, men gjør også at flere er villige til å ta risiko, skal vi tro ny forskning utført av Fred Schroyen og Karl Ove Aarbu. De har sett på land som Chile, USA, Frankrike, Nederland og Norge og tre typer bakgrunnsrisiko; å bli arbeidsledig, å bli sykmeldt, og at man får store helseutgifter b. Universelle velferdsordninger er det viktigste instrumentet for å skape rettferdig fordeling og likestilling i samfunnet. Barnehager og alle deler av utdanningssystemet bør være skattefinansiert og gratis for brukerne. Helse- og sosialtjenester skal i hovedsak utføres av det offentlige og være uten egenandeler

Det siktes her til den samfunnsmodellen som har utviklet seg i de nordiske land med sterke fagorganisasjoner, bredt innslag av kollektive forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, trepartssamarbeid nasjonalt (staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne) og partssamarbeid lokalt og en generøs velferdsstat med stor grad av universelle velferdsordninger - Jeg fraråder å sette en økning av barnetrygd opp mot universelle velferdsordninger, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen. Hun har sittet i utvalget som neste uke foreslår ny oppvekstpolitikk for Arbeiderpartiet. Utvalget er delt i synet på barnetrygd serer universelle velferdsordninger, og om universalisme alltid er å foretrekke framfor selektivisme. Artikkelen drøfter disse spørsmålene gjennom en detaljert redegjørelse a Det må ikke være enten-eller. Vi har råd til både økt barnetrygd og bedre velferdsordninger for familier, mener et mindretall i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg. - Jeg fraråder å sette en økning av barnetrygd opp mot universelle velferdsordninger, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen. Hu

Vi har råd til både økt barnetrygd og bedre velferdsordninger for familier, mener et mindretall i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg. Publisert mandag 28. januar 2019 - 07:40 - Jeg fraråder å sette en økning av barnetrygd opp mot universelle velferdsordninger, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen Universelle velferdsordningerFor Rødt er det en viktig prinsipp at alle får tilgang til gode universelle velferdsordninger i nærheten av der de bor. Derfor arbeider vi for fullverdige lokalsykehus og mot sentralisering av helsevesenet. Vi vil også fjerne egenandelene på helse- og tannlegetjenester

Sykepenger, også kalt sykelønn, er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.. Dagens offentlige ordning med sykepenger ble innført i 1978. Det er kun foretatt små endringer i den siden den gang. For eksempel er det kommet til bestemmelser om gradert sykemelding og andre tiltak for å skape bedre tilknytning mellom arbeidsplassen og den syke Universelle velferdsordninger. Velferdsordninger bør være universelle og i offentlig regi, og utgjøre sikkerhetsnettet som favner alle. Det er fellesskapets ansvar at alle mennesker i Norge får et trygt liv. Norge skal være et land uten fattigdom

Skolemat er et godt eksempel på det. Det samme gjelder om vi skal ha universelle velferdsordninger eller målrettede tiltak for de som trenger det mest. I disse valgkamptider lever vi jo av å vise frem forskjellene på partiene Derfor vil SV alltid kjempe for universelle velferdsordninger istedenfor stigmatiserende og uverdig behovsprøving. Bergen skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, skal få den hjelpen de trenger. Ingen kriser blir mindre av at den som rammes blir fattigere

Velferdsgoder er ikke verneverdige bare fordi de har eksistert lenge. Barnetrygden er ikke mer hellig enn andre ytelser. Det er på tide å gjøre den mer treffsikker. Barnetrygden - 970 kroner per måned per barn - er blant Norges eldste, universelle velferdsordninger. Nå er den i spill. Høyres programkomité går inn for å fjerne den helt. Venstre har jobbet lenge for å gjøre den mer. bare løses gjennom universelle velferdsordninger og en bred utjamningspolitikk, men at bekjempelse av fattig-dom i tillegg fordrer målrettede tjenester tilpasset den enkeltes spesielle situasjon og behov. Innsatsen skal målrettes mot de personene som lever i fattigdom, og mot årsakene og risikofaktorene for å utvikle fattig-dom «Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.» Ideer / DEBATT / BEHOV. Ideer / DEBATT / BEHOV. Kvalitet i velferden. Stove Lorentzen: Hverven og Innset vikler seg inn i vanskelige resonnementer. «Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.

I stedet for å bruke pengene på skattelette, vil vi bruke dem til å universelle velferdsordninger. I Oslo tar vi nå neste skritt, ved å gradvis innføre gratis halvdagsplass i AKS. Forhåpentligvis når ordningen også Vestkanten etter neste valg. (publisert i Akers Avis 6. jan. 2016 Det er selvsagt riktig at gjenoppbygginga etter den andre verdenskrigen inneholdt fornuftige reguleringer av markedskreftene og innføring av universelle velferdsordninger. Vanlige arbeidsfolk klarte også å tilkjempe seg deler av gevinstene ved produktivitetsvekt og gode konjunkturer, og også kapitalismen kommer i ulike utgaver

Dette løser vi ved å omfordele over skatt og universelle velferdsordninger, bedre vilkårene for de som har minst og skattelegge de som har mest. Og vi løser det ved offentlig innsats i byutvikling, og vi løser det ved å erstatte reformer innen sykehus og jernbane med folkevalgt styring og fellesskapseie Og det har selvsagt noe å si for folks privatøkonomisk frihet at vi har gode universelle velferdsordninger uten at skattenivået er skyhøyt. Det er litt pussig at jeg, som i utgangspunktet er skeptisk til at staten skal eie mye av næringslivet, må forklare en person jeg fra studietiden på Blindern husker som marxist, at det har betydning for den økonomiske og maktmessige fordelingen at. En vridning over til å snakke om fattigdom heller enn ulikhet, bereder grunnen for å velge målrettede ordninger til bunnen framfor å motarbeide ulikhet gjennom universelle velferdsordninger for alle. Det er klart det er sårt å være den ungen som aller nådigst ber om gratis mat i kantina SV tar nå opp en sak som utredes i Norad og Utenriksdepartementet: Styrke og utvikle tiltak som innebærer direkte pengeoverføringer og støtte til lands sosiale og universelle velferdsordninger, som for eksempel barnetrygd

En stor, skattefinansiert offentlig sektor med universelle velferdsordninger (dvs. for alle, ikke bare de trengende) Trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten Europas rikdom og universelle velferdsordninger er tiltrekkende. Men ordningene er skjøre. Europa har problemer med å integrere innvandrere i sine arbeidsmarkeder, særlig fra fjerntliggende land Og det er i stater med universelle velferdsordninger som hjelper alle at befolkningen har det best. I den eksplorative fasen av oppgaven antydes noen mekanismer velferdsstaten kan virke gjennom. Også disse mekanismene testes ved hjelp av paneldata. Disse analysene antyder a universelle velferdsordninger er nødven - dige for høy verdiskaping og utviklingen av et bærekraftig samfunn. Spekter har en tverrsektoriell tilnærming i vårt arbeid, og vårt slagord er at «Våre medlemmer driver Norge ». Våre medlem - mer produserer tjenester og produkter som er viktig for folk i deres hverdag

Unødvendig unyansert - Tankesmien Agenda

Er selektivisme bedre enn universalisme i

Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle får ta del i samfunnet gjennom universelle velferdsordninger, sterke fellesskapsløsninger og ved å gi alle mulighet til å delta i arbeidslivet. Fattigdom har forskjellige årsaker og krever en helhetlig tilnærming Velferdsstatens normative spørsmål. Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift

Meld

Velferdsordninger - Arbeidslivet

partssamarbeid, omfordeling av inntekt, og universelle velferdsordninger (Jon Erik Dølvik et.al 2014:20). Disse særtrekkene har bidratt til å gi Norge et robust utgangspunkt for økonomiske kriser og globale utfordringer, og til å holde sysselsettingen høy og de sosiale forskjellene små (Dølvik m. fl. 2014:9) Omfattende velferdsordninger for barn og eldre, noe som muliggjør kvinnelig yrkesdeltakelse. Høyere arbeidsstyrke har gitt oss større vekstevne og et høyere velferdsnivå. Få hierarkinivåer i f.eks. bedrifter, mindre avstand mellom sjef og universelle ytelser som omfatter hele befolkningen, uavhengig av tidligere opptjening,. Solidaritet med medborgere kan bety at skattenivået må være høyt nok til å finansiere universelle velferdsordninger. I lang tid er imidlertid solidarisk innrettede forbud og reguleringer blitt latterliggjort som unødvendig regelmakeri. Ta for eksempel plastproblemet, som har enorme dimensjoner Den nordiske modellen står for kombinasjonen av åpen markedsøkonomi, konsensusdrevne politiske institusjoner og arbeidsformer og virkemidler som høye skatter og generøse, omfattende, universelle velferdsordninger som til sammen, etter internasjonale målestokker, har bidratt til tilfredsstillende resultater for økonomisk vekst, allmenn velferd, fordeling, likestilling og sysselsetting Debatt rundt ulike velferdsordninger er noen ganger litt rar. Det virker som det viktigste er å pøse masse penger inn i både gamle og nye ordninger. De som tar til orde for å behovsprøve dette, blir raskt gjenstand for fargerik omtale: kynisk, kald, slem og ond.Er det mulig å prøve seg på en prinsippiell debat

Velferdsstaten og sirenenes sang - Dagblade

Sanders sine forslag til kostbare, universelle velferdsordninger skulle etter planen finansieres med høyere skatter - åpenbart negativt fra et markedsperspektiv. Det kan imidlertid ikke ha vært noen stor overraskelse at han trakk seg Funnet i den universelle velferdsordninger modell, siden alle offentlige ytelser og rettigheter og finansiering av velferdsstaten, er gjennom avgifter på grunn av høy skatt byrden kan selskapet etter, og noen teorier ikke ser store økonomiske fordeler i den universelle velferdsstaten skiller i rapporten mellom universelle tiltak, selektive tiltak og indiserte tiltak. Inndelingen tar utgangspunkt i hvem tiltakene retter seg mot, befolkningen generelt, bestemte grupper, eller individer med bestemte kjennetegn (forhøyet risiko). Forebyggende tiltak kan noen ganger også omfatte behandling

Paradokser med formue og klasse: historiske forutsetninger

Ved å behovsprøve barnetrygda går den fra å være et universelt gode til å bli en fattigkasse.Tankegangen om at velferdsordninger bare skal være for de fattige ser dessverre ut til å ha fått fotfeste på høyresida de siste årene. Det handler om å bygge ned den universelle velferdsstaten for i stedet å lage masse små fattigkasser Venstre ville at Folketrygden skulle gjelde for alle. To prinsipper har vært viktige for Venstre i arbeidslivspolitikken: Universelle velferdsordninger og uavhengighet overfor partene i arbeidslivet. Det betyr at Venstre ofte, men ikke alltid - vil gjøre felles sak med fagbevegelsen. Tilsvarende overfor NHO Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere generasjoner hadde opplevd. Sosial utjevning og teknologisk modernisering førte nordmenn flest inn i nye felles livsformer

Velferdsstaten - tre modelle

- En sterk arbeidsgiver- og arbeidstagerside har bidratt til å holde arbeidsløsheten lav, og sammen med gode universelle velferdsordninger har vi hatt et omstillingsdyktig samfunn, poengterer hun. Per i dag står nesten hver tredje person i arbeidsfør alder utenfor arbeidsmarkedet, noe som var et av hovedpoengene under NHOs årskonferanse Velferdsordningene i landbruket skal bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning Universelle velferdsordninger som tilbys alle, hvor det ikke er størrelsen på lommeboka som avgjør. En arbeidstidsforkortelse fra 7,5 timer til 6 timer per dag vil redusere inntektene til Norge, fordi det produseres mindre. Da reduseres også skatteinntektene til staten, og det påvirker velferdstjenestene Først fra 1970-tallet fikk den den betydningen den har i dag. Barnetrygden er en sentral del av den norske velferdsstaten, som nettopp betydde en overgang fra behovsprøvde fattigkasse-ordninger til universelle velferdsordninger, ordninger som alle borgere har rett til, fattig som rik

LNU – – En stor opplevelse å følge forhandlingene i FNs

selektive velferdsordninger - Karriere, arbeidsliv og

Mens den norske arbeidslivsmodellen - med lokalt partssamarbeid, koordinert lønnsdannelse og universelle velferdsordninger - på den ene siden legger til rette for å kunne håndtere teknologiske endringer, og historisk sett har klart dette godt, representerer digitaliseringen vi i dag står overfor, på den andre siden en stor utfordring for denne måten å organisere arbeidslivet på. universelle velferdsordninger 1. Velferdsreformer Velferdsstaten 1) Det ordnete arbeidslivet Gjensidig aksept: Organisasjonsfrihet og tillitsmannens rolle versus styringsretten Trepartssamarbeid - arbeidslivsavtalene med fredsplikt - arbeidsmiljølov - medbestemmelse 2) Velferdsordningene: Universelle tjenester/sosial trygghe Det som truer velferdsstaten er hvis universelle velferdsordninger erstattes av behovsprøvde. Viljen til å betale for godene kan da forsvinne, og øke sannsynligheten for at skattebetalere med god inntekt får gode grunner til å melde seg ut av fellesskapet og heller satse på private ordninger Ideen var å lære av den opprinnelige «New Deal» - Franklin D. Roosevelts brede politiske program for å takle USAs økonomiske krise på 1930-tallet gjennom offentlige investeringer og universelle velferdsordninger

Gode, universelle velferdsordninger er viktig. Ordningene er begrunnet ut fra at de skal gi inntektssikring ved sykdom og skade, at de skal sørge for omsorg av barn, eldre og personer som har ulike former for problemer med å fungere i det ordinære arbeidslivet , og også for at samfunnsøkonomien skal fungere ve Finansminister Siv Jensen sier en forutsetning for den lave ulikheten i Norge er velferdsstaten og universelle velferdsordninger. - Vi er alle opptatt av å holde forskjellene i Norge på et lavest mulig nivå, og vi skal være glad for at Norge er et av de landene i verden med lavest ulikhet, sier finansminister Siv Jensen (FrP) til NRK Den britiske eksperten Stephen Kidd er blant de som tidligere sterkt har tatt til orde for universelle velferdsordninger heller enn behovsprøving. Tross smutthullene i målrettingen av det tidligere programmet ble fordelene ved kontantoverføringer til eldre vurdert som viktige og positive i studien Ja, våre universelle velferdsordninger er da finansielt svært godt funderte. Hadde staten hatt stor gjeld, ville kutt i ordningene av statsfinansielle hensyn fort vært et tema. Kunne formuen alternativt havnet på private hender? Ja, eller den kunne vært brukt opp Gode, universelle velferdsordninger er viktige for alle barnefamilier, og spesielt for de med aller minst. For de foreldrene som har aller minst er barnetrygden et viktig bidrag til at hverdagen går rundt. Det er en universell ordning alle foreldre i Norge mottar

 • Bratland camping.
 • Teacup pudel kaufen nrw.
 • Fra b til a menneske.
 • Billig dab adapter bil.
 • Vm kvalik tabell norge.
 • Seksualundervisning barnehage.
 • Tøyen bibliotek.
 • Avis bilutleie sandnes.
 • Resistor e series tables of values.
 • Jaden smith dreads.
 • Amu nordjylland job.
 • Zen kontinentalseng.
 • Hva er gateway.
 • Spirit meaning.
 • Franz schubert den ufullendte.
 • Ane brun all my tears.
 • Tanzlokal memmingen.
 • Parkering sone 2 halden.
 • Partyking kundeportal.
 • De schorre boom klimmuur.
 • Periodontitt operasjon.
 • Sosialt arbeid uia.
 • Epoxylim tørketid.
 • South korea population.
 • Inner circle lid worden.
 • Pilea peperomioides giftig.
 • Ü30 party hannover 2018.
 • Felsenkeller stein abendkasse.
 • Kvikne høyde over havet.
 • Fight for your right cover.
 • Mest søkt på finn.
 • Saga blott.
 • Unwetter dorfen.
 • Bbc two live stream.
 • Hortensia blomstring.
 • Klarte kryssord.
 • Norrøna tilbud.
 • Bamble kommune kart.
 • Sims 4 mods liste.
 • Offenburger tageblatt kleinanzeigen.
 • Liquid sunday 2018 sets.