Home

Innbyggere i norge 2022

innbyggere i norge - Stort utvalg på Agoda

Innbyggere i Norge. 5374807 personer [ 2. kvartal 2020 ] 29208 personer. Endring fra samme kvartal året før 2017 5258317 2018 5295619. Folkemengda auka med 48 200 personar til 5 214 000 ved årsskiftet. Det var 36 200 fleire menn enn kvinner. Omskiftet frå kvinneoverskot til mannsoverskot var registrert for første gong 1. januar 2011

Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Snart er det 5,3 millioner innbyggere i Norge Samfunn Ved nyttår kommer det til å ha blitt omtrent 38.500 flere personer i Norge i løpet av 2017. Dette er en økning på 0,7 prosent Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel Folketallet i Norge passerte en million innbyggere i 1823, to millioner i 1891, tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i mars 2013. Folketallets utvikling etter 1769 Ved den første fullstendige folketellingen i Norge i 1769 hadde landet 723 618 innbyggere, og i perioden frem til 1800 steg folketallet til 881 499 eller med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

ArchiCAD kurs på Svalbard | Graphisoft

Befolkningen - SS

Befolkning og endringar siste år Publisert 27. februar 2020; 2019; Befolkning ved starten av året: 5 328 212: Folkevekst: 39 368: Befolkning ved slutten av året: 5 367 580 : Fødselsoversko Norge deltok per 2017 i 31 av EUs byråer, enten gjennom EFTA eller gjennom direkte samarbeid. Som hovedregel har norske representanter i byråene møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Norge deltok også i tolv av EUs programmer i perioden 2014-2020. Det gjaldt blant annet Erasmus-programmet og Galileo og Egnos-programmene Norges fylker (nordsamisk: fylka; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene. Norges fylker ble opprettet i 1919 som en fortsettelse av de tidligere amt, men med stort sett nye navn.Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker

Folkemengden i Norge er beregnet til 5 297 000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38 500, eller 0,7 prosent i 2017 Norge har enorme fjell- og skogområder og utstrakte vidder, noe som innebærer at bare ca. 3 % av arealet er dyrkbart. Norge har ca. 5,3 millioner innbyggere, hvorav omtrent 1,2 millioner bor i og rundt hovedstaden Oslo. Norge er et konstitusjonelt monarki. Kong Harald V har ingen reell politisk makt, og Stortinget er landets øverste myndighet

Eventyrlig vandring i Sveits - De sveitsiske alper

Blant flyktninger i alderen 18-29 år som har kommet til Norge som mindreårige uten medfølgende foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017. Dette var en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent. Les me Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet Fylkesinndelingen i Norge ble endret i forbindelse med den såkalte regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 at antallet fylker skulle reduseres fra 19 til 11 gjennom sammenslåinger. Det nye Trøndelag fylke ble opprettet i 2018, mens de øvrige sammenslåingene gjelder fra 1. januar 2020 På de 118 årene siden 1900 har befolkningen i Norge mer enn doblet seg fra 2,2 til 5,3 millioner innbyggere. Totalt er befolkningsveksten på 138 prosent. Til tross for dette har det knapt vært en vekst i antall barn. I 1900 var det 338.900 barn under 6 år i Norge, mens det i 2018 er 362.600 barn Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet er knyttet til Danmark i sørvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nærmere 450 000 km² er Sverige det femte største landet i Europa, og det har fra januar 2017 et folketall på over 10 millioner innbyggere

Norge - Befolkning 1950..2020..2100, Befolkningstetthet, Norge Befolkningen på karte Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. For øvrig vises til: Artikkelen kommuneinndelingen i Norge som gir bakgrunn for hvorfor kommuneinndelingen er som den er, det arbeidet som har vært gjort for å få til endringer i inndelingen, og de viktigste politiske skillelinjene i synet på kommuneinndelingen Artikkelen. Totalt ble 119 kommuner sammenslått i perioden 2014-2017 til 356 kommuner i Norge. Dette berører en av tre innbyggere som vil tilhøre en ny kommune. Fra årsskiftet vil Norge ha fått 48 nye kommuner etter at totalt 119 kommuner er slått sammen med andre

Befolkning > Aldersstruktur > Din Region Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1 Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper

Befolkning - årleg, per 1

 1. st 10 000 innbyggere i 2019. I norsk offentlig statistikk gis tall for befolkningen i såkalte tettsteder, et begrep som i geografisk språkbruk benyttes synonymt med by. Tettsted Innbyggertall (2019) Oslo 1 019 513 Bergen 257 087 Stavanger/Sandnes 225 020 Trondheim 186 364 Fredrikstad/Sarpsborg 113 622 Drammen 107 930 Porsgrunn/Skien 93 255 Kristiansand.
 2. Ifølge tall for 2020 har Norge 5,37 millioner innbyggere. Det var i 1980 Norge passerte fire millioner innbyggere. Ifølge SSBs prognose vil Norge passere seks millioner innbyggere i år 2040
 3. I 2020 er det 11 fylker i Norge. Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn. Stortinget vedtok 8. juni 2017 følgende sammenslåinger av fylker
 4. Sverige, Norge og Finland har mellom 16 og 21,8 innbyggere per km2, Island har 3,2, mens det bare bor 0,14 grønlendere per km2 i den isfrie delen av Grønland, primært langs den sydvestlige kysten. Antallet innbyggere i Norden har økt med mer enn tre millioner (13 prosent) siden 1990
 5. oritet i Norge? Spørsmålet er blitt diskutert med styrke i norsk offentlighet. Svaret er at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene

Norges befolkning - Store norske leksiko

Selvmord i Norge i 2016 Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge - et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015 Forekomsten av selvmord i Norge er omtrent lik med resten av Europa, Nord-Amerika og Australia. I Europa var den gjennomsnittlige selvmordsraten 11,7 per 100 000 for begge kjønn samlet i årene 2006-2014 (European Commission, 2017). Dette er veldig nær tallene for Norge Folketallet 1800 - 2017. 1800: Det bodde 0,9 millioner mennesker i Norge dette året. 1900: Folketallet har økt til 2,2 millioner. 2000: Ytterligere fordobling til 4,5 millioner. 2018: Ved inngangen til 2018 hadde landet 5,3 millioner innbyggere. I 2018 bor cirka 55 000 i områder som er regnet som samiske. Befolkningsveks Per 1. januar 2017 var vi totalt 5 258 317 personer. Av disse var 4 043 939 født i Norge med to norskfødte foreldre, mens 1 214 378 ikke tilhørte denne kategorien. Siden noen av de norskfødte med to norskfødte foreldre kan ha utenlandsfødte besteforeldre, gjenstår 3 862 693 i det som kan betegnes som gruppen 000

Folkemengden i Norge er beregnet til 5.297.000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38.500, eller 0,7 prosent i 2017 I 2008 bodde det 266.000 utenlandske statsborgere i Norge, mens ved nyttår i år var antallet 559.218.I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen, mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.I 2016 kom det flest nye utenlandske innbyggere fra Syria Det ble født 56.600 barn i Norge 2017. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne - det laveste som er målt i Norge noen gang. Folketallet i Norge 1. januar 2018 var 5.295.619 Synkende innvandring og færre fødsler gir en lavere befolkningsvekst enn på lenge. Hittil i år har folketallet økt med under 20 000 innbyggere. Det melder SSB i dag. Ikke siden EU-utvidelsen i 2006 har folkeveksten vært lavere i Norge. Hele 152 kommuner opplever nedgang i sine innbyggertall i år.

Snart er det 5,3 millioner innbyggere i Norge - Muni

4: Det er nesten bare menn som kommer. Fakta: Det er riktig at det har vært et flertall av menn blant asylsøkerne til Norge, men i 2017 var flertallet av asylsøkerne som kom til Norge for første gang kvinner og barn (58 prosent). Tallene for første halvår 2018 viser det samme. Kvinner og barn utgjør et lite flertall. Om dette viser en ny vedvarende trend er for tidlig å si Legestatistikk 2008- 2017 SSB. Hva synes du om denne siden? Gi oss tilbakemelding. Nyhetsredaktør Vilde Baugstø. Ansvarlig redaktør Knut E. Braaten. Henvendelser om nettsidene. Telefon 23 10 90 00. Kontakt oss Om Legeforeningen. Sosiale medier. Facebook.

Norges demografi - Wikipedi

Rundskriv I-3/2017 om dekning av utgifter ved helsehjelp i helseinstitusjoner under den offentlige spesialisthelsetjenesten blant annet for personer som ikke er bosatt i Norge I 1990 bodde det 900.000 flere innbyggere i Danmark enn i Norge, og det var 750.000 flere finner enn nordmenn. Nå er forskjellen mer enn halvert. I løpet av de neste 10— 15 årene vil Norge ta igjen og gå forbi våre nordiske naboer, tror statistikerne. — Vi har en uvanlig høy folkevekst i Norge, og har hatt det i mange år Folkemengden i Norge er beregnet til 5.297.000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38.500, eller 0,7 prosent i 2017. Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødselsoverskuddet slik det har vært i noen år nå

I 2017 hadde de 208 innbyggere. Ved inngangen til 2019 er tallet 196. Med minus 5,8 prosent er det ingen med større tilbakegang når Nettavisens rangerer 100 kommuner med størst tilbakegang i. Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge Det er 104** byer pluss en bergstad i Norge, dvs. byer eller tettsteder som kommunen etter politisk vedtak betegner som by. Kravet i kommuneloven er at kommunen har mer enn 5.000 innbyggere og et bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. Her er oversikten over alle byene

6. mars 2017 kl. 09:20 Anmeldte seksuallovbrudd øker. Det ble anmeldt nesten 7.100 seksuallovbrudd i Norge i fjor. Det er 24 prosent flere enn året før og en økning på hele 48 prosent. Hver tiende innbygger i Norge har ikke stemmerett - og gruppen vokser. Nær en halv million innbyggere i Norge over 18 år får ikke stemme ved årets stortingsvalg, men de telles med når det avgjøres hvor mange representanter hvert fylke får Da vil Norge ha gått fra fem til seks millioner innbyggere på under 20 år, noe som er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. SSB lager ulike alternativer for befolkningsutviklingen Befolkningsflukten fra Nordland er dramatisk og SSB har ikke sett lignende på 20 år. I løpet av tre måneder mistet fylket 702 innbyggere tirsdag 7. mars 2017 5 258 000 innbyggere i Norge Det var ved årsskiftet 5 258 000 innbyggere i Norge. Det er 44 300 flere enn for et år siden. Befolkningsveksten er fortsatt stor, men veksten i 2016 var den svakeste siden 2006. Det kan vi lese ut av SSBs årlige befolkningsstatistikk

Norge - befolkningsutvikling - Store norske leksiko

For tredje år på rad er Norge verdens sikreste land når det gjelder trafikksikkerhet. I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere Landet med sine 10 millioner innbyggere, hadde 116 drapssaker i 2017, inkludert terrorangrepet i Stockholm hvor fem mennesker mistet livet. Til sammenligning ble det registrert 98 saker i 2002

OECD-rapporten <<Health at a Glance 2017>>viser at Norge er godt dekket med sykepleiere. Faktisk har Norge over 17 sykepleiere per 1000 innbyggere. Det gjør at vi topper listen i OECD-land når det gjelder sykepleierdekning, bare forbigått av Sveits Norge har passert 5,35 millioner innbyggere Folketallet i Norge økte med 11 200 personer i tredje kvartal. Over halvparten av økningen skyldes innvandring. Samtidig er antall fødsler i år rekordlavt

Tabell 1 viser tall for 2016 og 2017. Diagram: FHI. Figur 1. Dødelighet i perioden 1998-2017, begge kjønn samlet. Antall dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersjusterte rater. Figur: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Tabell 1. Dødsfall som følge av kreft og hjerte-karsykdommer i 2016 og 2017. Begge kjønn samlet Italia er dermed nummer 23 over land med flest innbyggere; Hele 71% av italienerne bor i byene; Gjennomsnittsalderen i Italia per 2017 er 46,3 år (sammenlignet med 39,2 år i Norge) Er du interesseret i andre fakta om Italia? Da kan du lese flere artikler i vår kategori «Visste du at» her Drapsrate er antallet overlagte drap i et land. Antallet overlagte drap i et land er ikke bare et hinder for utvikling, men også en god indikator på hvor godt samfunnet som helhet fungerer Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Norge i 2019 Befolkningstall er pr 30. juni 2019. All statistikk på nav.no/kunnskap. Utbetalinger per innbygger: Fylke Utbetalt 2019 Mill kr Utbetalt 2018 Mill kr Endring. Prosent Kroner utbetalt per innbygger Norge 446 849 430 352 4 % 83 754 Oslo 45 669 44 025 4 % 66 828 Rogaland 36 277 35 176 3 % 76 04 Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene

Coronavirus Så unge er norske coronasmittede De fire siste ukene er median-alderen blant de smittede i Norge 31 år. Her kan du også se oversikten over hvor nordmenn har blitt smittet Oslo sentrum er det stedet i Norge med dårligst dekning av idrettsanlegg. Men det er dyrt å bygge nytt i en by som er full. - Det må Kulturdepartementet ta mer hensyn til når det fordeler spillemidler til idrettsanlegg, sier byråd Rina Mariann Hansen På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere. Hele denne veksten har altså kommet blant innvandrerbefolkningen. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 tiil 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Sortland fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende 00:52 Norge Død person funnet i trafostasjon i Tromsø 00:51 Verden BBC: Prins William var koronasmittet 00:36 Verden Biden fordømmer forstyrrende Trump-tilhengere 00:08 Norge 304 nye koronasmittede registrert siste døgn 23:48 Verden Kirkegårdsarbeidere streiker i Madrid 23:35 Norge Grande holdt Raja utenfor ledersamtaler 23:19 Verden Domstol nekter republikanere å skrote 127.000.

Et Norge med muslimsk flertall og gammeldags styre. Men det er ikke politisk redsel som gir de mest nøyaktige scenarioene. For hvor mange muslimer er det i Norge i dag, og hvor mange er det om femti år? Faktum er at verken forskere eller deres søstre statistikerne vet hvor mange muslimer vi har i Norge i dag Hvem er Norges innbyggere i fremtiden? Antall innvandrere i Norge øker årlig. Samtidig som innvandringen øker, kan det synes som om Statistisk sentralbyrå (SSB) er mer opptatt av at deres ordbruk ikke skal støte innvandrere, enn å legge frem så realistiske og nøytrale data som mulig I 2019 vil antall innbyggere komme opp i 7,7 milliarder, og innen 2050 er det ventet at tallet vil stige til 9,7 milliarder. Ifølge FN-ekspertene er det ni land som vil stå for over halvparten av den ventede befolkningsveksten de neste 31 årene: India, Nigeria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt og USA Rundt 200 innbyggere er isolerte etter det om lag 60 meter brede raset på fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune i Sogn. Senere på kvelden gikk det en nytt ras. Dette raset kuttet strømlinjen til Fresvik, opplyser rådmann Øistein Søvik i Vik kommune til Bergens Tidende

Norge 200 innbyggere i Vik isolert etter ras Etter at et jordras på mellom 50 og 60 meter gikk over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune er rundt 200 innbyggere isolert, melder NRK Norge er, sammen med Sveits, det landet i Europa som har færrest drepte i trafikken målt mot folketall. I fjor hadde Norge 26 drepte per en million innbyggere. Dersom tendensen fra første halvår i år holder seg ut 2017, vil tallet bli 19 - det suverent beste i Europa

Det er en nedgang på 4 300 personer siden mars 2017, da det var 155 500 minstepensjonister. Av disse er 130 500 kvinner og 20 700 menn. Minstepensjon er en garantert minimumsytelse til alderspensjonister. Det krever 40 års trygdetid (botid i Norge mellom 16 og 67 år) for å få full minstepensjon I Norge var det i 2016 gjennomsnittlig seks tilfeller per 100 000 innbyggere, blant de laveste insidenstallene i verden. Det er imidlertid stor forskjell i forekomst ut fra fødeland. Bare 33 av de 298 pasientene meldt med tuberkulosesykdom i 2016 var født i Norge. Omtrent halvparten av de med meldt tuberkulose er, eller har vært, asylsøkere Norge ligger ifølge OECD på fjerdeplass i verden i antall leger fordelt på innbyggere. Det riktige er antakelig at vi ligger på topp også her, bare slått av Østerrike. Det skyldes at tallet for de to landene med flest leger, Hellas og Portugal, inkluderer mange som ikke er i daglig arbeid Flere ras gikk søndag kveld over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Om lag 200 innbyggere er isolert og uten strøm

Fosnavåg – Wikipedia

Norge har passert 5,35 millioner innbyggere Folketallet i Norge økte med 11.200 personer i tredje kvartal. Over halvparten av økningen skyldes innvandring Innbyggere etter sivilstand. 2000-2019 Ekteskap, separasjoner og skilsmisser. 2000-2018 Bosetting og Areal - tettbygd og spredtbygd Befolkning og areal - Tettbygd og spredtbygd. Vernet areal. 2002-2017 Husholdninger - etter type og størrelse Husholdninger etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2019 Personer etter type husholdning Kartverket forvaltar alle riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar. Sommaren 2020 starta arbeidet med å gå opp grensa mellom Noreg og Sverige, og arbeidet er venta å vere ferdig i 2024 Pressemelding | Dato: 17.03.2017 og moderniseringsdepartementet har nå mottatt en ny forskningsrapport som gir et situasjonsbilde av kommunesektoren i Norge. Det er Senter for økonomisk forskning ved NTNU herunder samfunnsplanlegging og arealplanlegging og næringsutvikling er svært liten i kommuner med under 3000 innbyggere

Norge blir eldre i økende tempo, og om ti år vil det være flere eldre enn barn, oppgir SSB. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men fører til lavere fruktbarhet og innvandring på kort sikt. Ifølge tall for 2020 har Norge 5,37 millioner innbyggere. Det var i 1980 Norge passerte fire millioner innbyggere Ingenting tyder på at Norge vil ha 3,8 millioner innbyggere i 2025 Over tid har en befolkningsfremskriving fra nettstedet Deagel.com blitt spredd i Norge, hovedsakelig gjennom konspirasjonsteoretiske nettforum, Facebook-grupper og blogger Statistisk Sentralbyrå har laget et høyalternativfremskrivning av befolkningsveksten som viser at Norge kan ha 14 millioner innbyggere i 2100. Av dem vil 6.1 million være innvandrere. SSB fortsetter å lulle seg selv inn i forestillingen om at innvandringen vil synke. Først slås det fast: Nettoi 180 er en søketjeneste etablert i Norge , Sverige , Danmark og England (180info.co.uk) med ca 150.000 daglige brukere på nett (Kantar TNS, Google Analytics Uke 40 - 2017). Her kan du gratis søke etter varer og tjenester fra norske leverandører eller benytte opplysningstjenesten for privatpersoner

Befolkning - SS

Kripos so rpsorsiK 2017 5 Utvikling drap i Norge fra 1980-2017 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Sak Offer 2. DRAPSSAKER 2.1 Drapsutviklingen i Norge fra 1980-2017 Oversikten under viser en reduksjon i antall drapssaker i Norge i perioden 1980-2017. 2 2 Tallet er unntatt terrorangrepene 22.07.2011 Kvalitetssikret informasjon om Digital postkasse til innbyggere finnes på norge.no. Alle virksomheter bør på sine nettsider gi informasjon om digital postkasse til innbyggere. Virksomheter som har benyttet Altinns meldingsboks for utsending av post til innbyggere, skal bruke Digital postkasse til innbyggere fra 1. oktober 2016 10. nov. 12:22 Øystein Andersen Tsjekkia 25,4 døde - Norge 0,1 pr. 100 000 innbyggere: . Disse landene opplever pr. tirsdag det største smittetrykket i Europa, sortert etter antall. Vinteren 2017-2018 dominerte influensa B-Yamagata virus. I tillegg var noe influensa A(H3N2) i omløp. Begge er virus som kan gi harde influensaepidemier med mange syke og mange sykehusinnleggelser da de ofte rammer de eldste hardest, sier Bragstad. Langt flere søkte lege på grunn av influensalignende sykdom i sesongen 2017-2018 enn tidligere Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. På nyåret stod 1700 innbyggere i kommunen uten fastlege på grunn av I starten av 2017 hadde antall fastlegehjemler økt til 4668 med 5,22.

Skal man digitalisere et land og dets samfunnsfunksjoner, bør det også sikres at alle innbyggere av det digitale Norge får tilgang på kunnskap som nettopp sikrer forståelse og tillit til hvordan et digitalt samfunn fungerer og hvilke forventinger som stilles til hver enkelt borger og virksomhet. Publisert: 24. august 2017 Væråret 2017 i Norge. Også Norge blir varmere. I Norge var juni den eneste måneden under normalen, forteller Wahl, mens året som helhet lå 1,1 grader over normalen. - Det er en sterk tendens til at vintermånedene, våren og høsten holder seg godt over normalt, mens sommeren er nærmere normalt

Nesodden – WikipediaTettere samarbeid mellom Norge og LatviaNorges befolkning – Store norske leksikon

Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse til innbyggere er» pr 2017) Offentlig fellesløsning for å sende digital post på en sikker måte til innbyggere Pr 31.01 hadde 1 523 238 innbyggere en digital postkasse og 366 virksomheter var oppkoblet for å sende post i løsninge Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning Bileiere Norge Nordmenn har flest biler i Skandinavia Nordmenn har flere biler per hode, og flere enn både svenskene og danskene. FULLT: Det er kanskje ikke tilfeldig at det er vanskelig å finne parkeringsplasser i Norge, da vi er folket i Skandinavia med flest biler per person. Her illustrert med bilde fra «Black Friday»-salget ved Norwegian Outlet i Vestby, Akershus, i 2016 I løpet av 2017 opplevde NORSAR en økning i antall innmeldte jordskjelv i Norge. Mange ringer NORSARs jordskjelvtelefon for å melde om skjelv. Norge er ikke veldig utsatt for jordskjelv, men er likevel det området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv i dag. Det har imidlertid forekommet jordskjelvskader i Norge i løpet av de siste par hundre årene, og det er ingenting som tilsier. Det heftige uværet som traff Nord-Norge denne uken førte til at hele Nordland ble delt i to da E6 nord for Storforshei ble stengt, og 1200 innbyggere i Rana ble isolert. - Det som har skjedd. Over Rossevannet, som er drikkevannet til 50.000 innbyggere i Kristiansand, kunne det blitt bygget bro etter flere ulike prinsipper. Men det er altså valgt å bygge ei skyvebro, med en lengde på 159 meter og en høyde på 30 meter. Broa består i praksis av to skyvebroer med tilhørende «brofabrikker»

 • Bandera de guatemala imagenes.
 • Norge nå programleder.
 • Irobot 605 roomba.
 • Word degree sign shortcut.
 • Schnäppchen häuser steiermark.
 • Crocs sandvika.
 • Dyktig synonym.
 • Beutelsend.
 • Wandtattoo schriftzug new york.
 • Kroppen organer.
 • Schlossbergbahn märchen.
 • Skolernes sommerferie 2017/2018 københavn.
 • Reflector 2 for windows.
 • Psykolog oslo sentrum.
 • Golf gte rekkevidde.
 • Komodovaran speed.
 • Krogh optikk byporten.
 • Strikke hals.
 • Nål til skinn.
 • North park university basketball.
 • Zwanzig12 brunch preis.
 • Billigst bredbånd 2017.
 • Ninjago cole.
 • Adidas nmd gucci.
 • Fritzbox 7582 geizhals.
 • Moe og co bergen.
 • Brandnertal karte.
 • Styrketrening for gravide.
 • Focus band pixelmon.
 • Lær sjakk med nrk skole 7.
 • Youtube hallo szpicbródka cały film.
 • El plantio golf booking.
 • Dromen over vallende sterren.
 • Statistikk for universiteter og høgskoler pdf.
 • Shell 7 eleven bilvask pris.
 • Lillesand campinghytter.
 • Irobot 605 roomba.
 • Pokémonsnipers.
 • Kontakter iphone.
 • Verdens minste hjortedyr.
 • Donau land.