Home

Kjønnslemlestelse norge

Det er mange akutte komplikasjonerforbundet med kjønnslemlestelse. Andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning regnes også som kjønnslemlestelse. I Norge er alle typer kjønnslemlestelse forbudt Hun kjemper både i Norge og i utlandet for at det skal bli en slutt på den skadelige praksisen. - Kjønnslemlestelse hører ikke hjemme noe sted, sier hun. Safias historie er dessverre ikke unik. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag er blitt kjønnslemlestet I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også sunna-omskjæring. Det er like ulovlig å fjerne litt, som å fjerne mye. Personer som utfører eller medvirker til at en jente eller kvinne blir omskåret kan få fengselsstraff i inntil ti år. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan også bli utvist fra Norge

Kjønnslemlestelse - helsenorge

 1. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd. Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd. Om kjønnslemlestelse. Ressurser. Hjelpeinstanser Hvordan snakke om kjønnslemlestelse Ressurser og infomateriell Begrunnelser for kjønnslemlestelse Om veiviseren
 2. Tidligere handlingsplaner. Det systematiske arbeidet mot kjønnslemlestelse i Norge startet med en statlig handlingsplan i år 2000. Like etter ble det fireårige OK-prosjektet lansert, der O sto for omsorg og K for kunnskap ().Strategien i prosjektet gikk bl.a. ut på å bygge tillit hos berørte grupper, å samarbeide med dem om forebygging og å gi omsorg til jenter og kvinner som allerede.
 3. Kjønnslemlestelse er helseskadelig. Jentene kan bli påført skader for resten av livet. Det er derfor forbudt i de fleste land. Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5-14 år, men gjøres også på spedbarn, ungdom og voksne kvinner. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også sunna-omskjæring
 4. Norge vedtok i 1995 å iverksette en egen lov mot kjønnslemlestelse, Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Denne trådte i kraft i 1996 og forbyr alle typer av kjønnslemlestelse. Loven har blitt forsterket to ganger, først ved innføringen av avvergeplikt for offentlig ansatte i 2004, senere ved øking av strafferammen i 2010
 5. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge DAMVAD, 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport). Rapporten gir en oversikt over antall norskfødte jenter med innvandrerforeldre fra land hvor kjønnslemlestelse forekommer

Kjønnslemlestelse - Plan International Norge

Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge ved lov. Hvis en jente som er bosatt i Norge blir utsatt for denne handlingen i Norge eller i utlandet, skal foreldre eller de som medvirket straffes. Likevel blir altså sakene henlagt. De fleste fordi ikke noe straffbart forhold er bevist Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Handlingsplan mot kjønnslemlestelse : handlingsplan 2008-2011; Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter fra 2003; The Norwegian International Effort Against Female Genital Mutilatio Forskningsstiftelsen Fafos rapport om arbeidet mot kjønnslemlestelse analyserer sammenhengen mellom politikk og forskning i Norge. Dette er viktig arbeid. Vi støtter betydningen av styrket arbeid med dialog og kunnskap i grupper, som ikke lenger gjøres systematisk Norge. Kjønnslemlestelse er helseskadelige inngrep på jenter og kvinners kjønnsorganer. For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av slike inngrep, er det bestemt at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilby samtale o Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Man kan få skader for resten av livet av inngrepet og det er derfor forbudt i de fleste land. Hvis du blir kjønnslemlestet i Norge, eller i utlandet mens du er bosatt i Norge, og foreldrene dine har utført eller medvirket til kjønnslemlestelsen, har foreldrene dine gjort noe ulovlig

Kjønnslemlestelse fortsatt straffefritt i Norge - Documen

53 anmeldt for kjønnslemlestelse – ingen dømt

Kjønnslemlestelse av jenter er straffbart i Norge, men ingen har noensinne blitt straffet for en slik handling her til lands. I perioden 2005-2016 ble det anmeldt 53 saker til politiet Forskning viser at den målrettede innsatsen mot kjønnslemlestelse gjennom mange år, har gitt gode resultater. Så godt som ingen jenter som er født i Norge, utsettes for dette. Blant jenter og kvinner som kommer til Norge fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres, er det imidlertid svært mange som har blitt utsatt for dette Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika

Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak. Det foreligger imidlertid metodiske begrensninger i å undersøke omfanget. Kjønnslemlestelse er straffbart, og åpenhet om tema er derfor begrenset. Det er derfor gjennomført to alternative tilnærminger til spørsmålet. Arbeidet med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. NKVTS Rapport 1/2011. Lidén, H og Bentzen, T. (2008). Kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2008:8. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. NKVTS. Veiviser om kjønnslemlestelse. Talle, A. (2010) Kulturens makt: kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu

Behandling av kjønnslemlestede koster milliarder | Journalen

Forside - Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av kvinner - stigma og behandling

 1. kjønnslemlestelse, som er lovens ordlyd. Statens helsetilsyn har derfor utarbeidet denne veilederen, som er beregnet på helsepersonell som kommer i befatning med dette temaet. Veilederen baserer seg på internasjonal litteratur om dette emnet og på praktiske erfaringer i Norge
 2. aliserer foreldre som ikke hindrer tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Norge går nå foran som et lysende eksempel i Europa: Foreldre pålegges å hindre at døtre blir lemlestet eller at barna blir tvangsgiftet
 3. Ca. 10% av all kjønnslemlestelse er av type 3. For type 4 finnes det svært lite kunnskap og ingen sikre tall. Denne typen er lite utbredt i Afrika, men mest i Asiatiske land. I Norge regner vi med at ca. 17.300 jenter og kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse før de kom til landet
 4. Norge har i mange år vært en viktig internasjonal aktør i arbeidet mot kjønnslemlestelse, både finansielt og politisk. Dette er et arbeid vi vil fortsette. I tillegg vil Norge løfte arbeidet mot barneekteskap, både politisk og finansielt

Kjønnslemlestelse av kvinner og jenter - UD

 1. Men: Det kan ikke utelukkes at kjønnslemlestelse kan utføres også i Norge eller i et annet vestlig land. Konkrete opplysninger. Jenta selv eller andre som står henne nær gir opplysninger om at hun kan bli utsatt for kjønnslemlestelse. Holdninger. Jentas foreldre er positive til praktisering av kvinnelig kjønnslemlestelse
 2. Alle former for kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Det er like ulovlig å fjerne litt, som å fjerne mye. Det er straffbart å utsette jenter for kjønnslemlestelse, både i Norge og i utlandet, etter ankomst til Norge
 3. Også kjønnslemlestelse som foregår utenfor Norge, er straffbart når det utføres på noen som har fast opphold i Norge. Paragraf 2 i kjønnslemlestelsesloven slår fast at både helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, helse- og sosialtjenesten, trossamfunn og forstandere og religiøse ledere i trossamfunn har plikt til å forsøke å avverge kjønnslemlestelse
 4. Kjønnslemlestelse fortsatt straffefritt i Norge - 17. april 2020 Et lite stykke Somalia - i Norge - 25. mai 2018 53 anmeldt for kjønnslemlestelse - ingen dømt - 27. juni 201
 5. Lidén, Hilde og Bentzen, Tonje. Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak
 6. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge, DAMVAD.com /NKVTS 2014 . 3. Upubliserte data, personlig meddelelse fra Sølvi Taraldsen. 4. Lov om straff (straffeloven) Kapittel 25 § 284 og §285. 5
 7. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før kjønnslemlestelse er fullstendig utradert, og det er ingen grunn til å redusere innsatsen enda, verken i Norge eller internasjonalt

I 2016 fikk Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse nær 600 henvendelser - nesten 50 prosent flere enn årene før. 40 prosent av henvendelsene kom fra unge under 18 år, og de. § 284. Kjønnslemlestelse § 285. Grov kjønnslemlestelse § 286. Vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper § 287. Forsømmelse av hjelpeplikt § 288. Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv. Kapittel 26. Seksuallovbrudd (§§ 291 - 320) § 291. Voldtekt § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. § 293. Grov voldtekt § 294. Grovt uaktsom. I Norge arbeides det systematisk for å forebygge kjønnslemlestelse tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. I regjeringens handlingsplan, Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) vises det til at kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for d

I Norge er omskjæring av jenter og kvinner fordømt og stigmatisert og kalles kjønnslemlestelse. Rituell omskjæring av guttebarn er derimot lov, så lenge det utføres av helsepersonell. Da Ingvild Bergom Lunde startet arbeidet med doktorgraden sin, var planen å utforske erfaringer med og oppfatninger til kjønnslemlestelse hos kvinner Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (PDF) Lov mot kjønnslemlestelse. Veiviseren om kjønnslemlestelse. Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjærin Amnesty International i Norge Grensen 3, 0159 Oslo PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: 22 40 22 00 E-post: [email protected] Kontonr: 1644.11.69764 Org.nr: 970148698. Kontakt oss Pressekontakt Ledige stillinge Kjønnslemlestelse (og det tilsvarende engelske begrepet Genital Mutilation) er et nyere begrep brukt (av kritikere) som alternativ betegnelse på to kirurgiske prosedyrer som tradisjonelt kalles . Kvinnelig omskjæring; Mannlig omskjærin

kjønnslemlestelse - Store medisinske leksiko

Kjønnslemlestelse forstår vi her som et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer.Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for de som blir utsatt. Skadevirkningene kan være meget alvorlige, også i voksen alder Rapport: - Kjønnslemlestelse i Norge lite utbredt. Omskjæring av jenter i Norge er lite utbredt, fastslår forskere i en fersk rapport. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert

Oslo-politiet planlegger nå et prosjekt som skal forebygge kvinnelig kjønnslemlestelse. Prosjektet skal omfatte tett kontakt mellom politiet, frivillige organisasjoner og enkelte innvandrermiljøer. Politiet mener det foregår kjønnslemlestelse av jenter i innvandrermiljøene i Norge, og tror ikke at Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Trondheim kommune jobber forebyggende mot kvinnelig omskjæring og tvangsekteskap. På denne siden finner du informasjon både for barn, unge eller foreldre som har spørsmål eller bekymringer, og for helsepersonell, ansatte i organisasjoner eller andre aktører som møter barn, unge eller foreldre som er i risikogrupper for enten tvangsekteskap eller. Norge vil gi 70 millioner årlig til kampen mot kjønnslemlestelse - Kjønnslemlestelse utgjør en ekstrem form for sosial kontroll over kvinners kropper og deres seksualitet. Denne brutale praksisen må bekjempes på samme måte som tvangs- og barneekteskap, voldtekt og vold i hjemmet, sier statssekretær i UD, Laila Bokhari

Forebygging av kjønnslemlestelse. Nasjonal veileder. PDF. Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente . Nasjonal veileder. Kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Nasjonal veileder. PDF. Anbefalinger i andre retningslinjer Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Det er stor variasjon i hvor mye som tas bort. Inngrepet skjer oftest når jenter er i alderen 5 - 14 år. Mange kaller kjønnslemlestelse for omskjæring, sunna, eller bruker andre ord. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt - I Norge er det forsvinnende få som sjekkes for kjønnslemlestelse, fordi underlivsundersøkelse utføres først når det foreligger en bekymringsmelding. Med åresvis i utlandet, slipper. Grunnet innvandringsmønsteret til Norge, kan mer enn halvparten ha blitt utsatt for infibulasjon - type III. Mellom 11 000 og 12 000 jenter er i risikoalder for kjønnslemlestelse, og må nås med forebyggende tiltak. Omkring 6000 antas å ville ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse dersom de hadde blitt boende i opprinnelseslandet

Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge - NKVT

Rapport: - Kjønnslemlestelse i Norge lite utbredt. Oslo (NTB): Omskjæring av jenter i Norge er lite utbredt, fastslår forskere i en fersk rapport. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert Smitteverntiltakene som Norge innført e i forbindelse med Covid -19 kan ha forverre t situasjonen for mange barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien. Man tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tilbyr også barn og unge veiledning og støtte Oslo (NTB): Omskjæring av jenter i Norge er lite utbredt, fastslår forskere i en fersk rapport. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert Introduksjon. Dette kapittelet utforsker hvordan en gruppe migranter revurderer sitt perspektiv på kvinnelig omskjæring fra å se på det som en verdifull, meningsfull og nødvendig kulturell praksis da de bodde i hjemlandet, til å oppfatte det som kjønnslemlestelse, en form for overgrep, brudd på menneskerettighetene og kjønnsdiskriminering etter flytting til Norge

Temadag: Kenya, kultur og kvinnelig kjønnslemlestelse

6. februar er internasjonal dag mot kjønnslemlestelse. Norge jobber for at ingen jenter skal utsettes for kjønnslemlesting (FGM) I Norge er alle typer kjønnslemlestelse forbudt. HELSEHJELP Hvis du er kjønnslemlestet og har smerter, blødninger eller andre problemer finnes det flere helsetjenester du kan kontakte for å snakke om dette og få riktig behandling: • Fastlege Kjønnslemlestelse av kvinner og jenter har vært forbudt i Norge i 21 år. Straffen kan bli 15 års fengsel hvis du lar dine barn bli utsatt for det smertefulle inngrepet. Men svært få saker har vært oppe for retten siden loven ble innført, og ingen er noen gang blitt dømt Kjønnslemlestelse (KLL) er en rotfestet kulturell tradisjon hos de fleste folkegrupper som praktiserer den. Når enkelte viderefører praksisen i eksil, har det flere forklaringer. Undersøkelser tillater oss ikke å si noe sikkert om hvor ofte jenter blir utsatt for KLL etter at de har flyttet til eller blitt født i Norge I 2019 behandlet Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll hele 669 saker. Det er en økning på 68 prosent på fire år- Økningen har flere årsaker, de har blitt mer kjent i hjelpeapparatet, samt at styrkingen av minoritetsrådgiverordningen har bidratt til l

Hvorfor blir ingen dømt for kjønnslemlestelse i Norge

kjønnslemlestelse. Flere millioner jenter blir kjønnslemlestet - og Norge må fortsette å bekjempe det Gjeninnfør obligatorisk undersøkelse av jenters kjønnsorga Dersom jeg nekter å gifte meg med henne og la henne komme til Norge, blir det et helvete med familien. Jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre og nå mister jeg også snart kjæresten min. RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

Familier i Norge kan utsettes for press fra slektninger og storfamilier i utlandet, om alt fra barneoppdragelse til beslutninger om ekteskap. Personer som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje En alvorlig form for negativ sosial kontroll er å bli etterlatt og tilbakeholdt i utlandet mot sin egen vilje Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse Prosjekttema Å vurdere vestlig påvirkning i forhold til oppfatningen av kjønnslemlestelse hos somalisk innvandrere i Norge Organisasjon Redd Barna Ekstern instans Høgskolen i Oslo, Avd. for samfunnsfag Prosjektleder/forsker. Abdi Ali Gele. Hovedveileder. Johanne Sundby. Bevilge

Kjønnslemlestelse praktiseres i mer enn 28 land i Afrika og i noen land i Midtøsten og Asia. Det ser ut til at kjønnslemlestelse noen ganger forekommer i immigrantsamfunn i vestlige land, som Norge, Storbritannia, Sveits og Sverige. Kjønnslemlestelse fører ofte til helseplager som alvorlige smerter,. Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse blir markert 6. februar hvert år. Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle prosedyrer som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. Prosedyren er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Tilskuddet forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. Kommunene gir tilskudd til lokale aktiviteter Religion og kjønnslemlestelse er et så følsomt tema at Ubah Aden valgte å ta vekk et kapittel i sin nye bok for å kunne ha en dialog om dette. Aden ber bistands-Norge stille krav til somaliske myndigheter for å få slutt på den grusomme praksisen Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden i mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler sys sammen eller fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse

Kjønnslemlestin

Video: Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge

Formålet med prosjektet er å vurdere omfanget av kjønnslemlestelse, og da særlig i hvilken grad jenter som vokser opp i Norge omskjæres. Forskningsprosjektet skal videre gi innspill til hvilke tiltak som kan bidra til å avskaffe praksisen (/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep/rapporter/utbredelse-av-kjonnslemlestelse-i-norge) Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtt Nesten ikke kjønnslemlestelse i Norge. Omskjæring av jenter i Norge er nesten ikke-eksisterende. Det fastslår forskere i en fersk rapport. Av Merete Vikre Onsdag 28.05 2014. Del. 0:00 | 0:38. Lokale nyheter. Lydklipp. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert Fram til 2015 har kjønnslemlestelse blitt regulert gjennom en lov fra 1995. Den rettes mot alle som har medvirket til å kjønnslemleste barn som er bosatt i Norge. Avvergelsesplikten, et tillegg til loven som kom i 2004, er rettet mot ansatte i det offentlige som ikke forsøker å avverge kjønnslemlestelse dersom de anser det som sannsynlig at det vil komme til å skje -Nok en gang har det blitt satt fokus på omskjæring av jenter, som foregår blant flere folkegrupper, også de som er representert i Norge. Men først og fremst på somaliere, som er gode å ha når noe negativt skal belyses, skriver Ingeborg Vardoen i denne kommentaren

18:21 Norge Coronatiltak: Norge kommer til å stenge flyplasser og havner 18:07 Verden Trump har tatt coronatest 17:46 Norge - En av mytene er at denne gruppen klarer seg selv 17:42 Verden Første danske coronadødsfall 17:31 Verden Feberen måles på alle som nærmer seg Trump 17:05 Penger Godt bondenytt om kjøtt: - Håper det blir en viktig del av klimadebatten. - Overgrep som kjønnslemlestelse, og tvangsekteskap skal i Norge bekjempes med alle midler. Derfor er det viktig at vi får på plass en avvergingsplikt for nær familie, som gjør at også disse straffeforfølges hvis de ikke griper inn for å stanse at barn blir utsatt for kjønnslemlestelse, eller tvangsekteskap, avslutter Amundsen

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og

Innvandringsmønsteret til Norge medfører at fødselshjelpere i økende grad møter kvinner som ble omskåret i hjemlandet som barn 1 (IV), 2 (IV). I loven brukes begrepet kjønnslemlestelse i stedet for omskjæring for å tydeliggjøre at inngrepet er ødeleggende Innvandring til Norge fra ikke-vestlige land som Pakistan og Tyrkia begynte for alvor i slutten av 1960-årene. Disse kom til Norge både som arbeidssøkere og som ektefeller til menn som innvandret. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, med unntak for kvoteflyktninger, godkjente asylsøkere og de som kom på familiegjenforening. De fleste som fikk opphold på grunnlag av familiegjenforening. Både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kom på politisk dagsorden i Norge som følge av medieoppslag. Særlig tiltak mot kjønnslemlestelse har vært overdimensjonert og lite kunnskapsbasert, konkluderer ny Fafo-rapport I 1996 ble kjønnslemlestelse og omskjæring av kvinner forbudt og straffbart i Norge. Regjeringen lanserte en handlingsplan mot kjønnslemlestelse i 2003. Det er usikkert hvor mange kvinner som er berørt og utsatt, men i 2014 anslo man at drøyt 17 000 kvinner og jenter nå bosatt i Norge ble kjønnslemlestet før de kom til landet

Forbud mot kjønnslemlestelse i norsk lo

Foreldrene mener det pågår en heksejakt mot det somaliske miljøet i Norge. Ifølge Haukeland er det gjort cirka 120 rettsmedisinske undersøkelser av barn født i Norge siden 2008. Bortsett fra ett tvilstilfelle, har ingen av undersøkelsene påvist at noen av barna er blitt kjønnslemlestet. Fakta Kvinnelig kjønnslemlestelse Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes på samme måte. Samtykke fritar ikke for straff. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, som ved anmeldelse eller på annen måte unnlater å søke å avverge en kjønnslemlestelse Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse (brosjyre) Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (Helsetilsynet.no) Veileder i fødselshjelp (legeforeningen.no) Besøksadresse. Gullhaugveien 1-3. 0484 Oslo - NO. Postadresse. Postboks 4623 Nydalen. 0405 Oslo - NO

For første gang har WHO beregnet de årlige kostnadene av kjønnslemlestelse. Tallet ligger på 1,4 milliarder dollar - tilsvarende 12,9 milliarder kroner. Uttalelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag sammenfaller med den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse av kvinn kjønnslemlestelse (Midt-Norge) 5 Veiledere og nyttige nettsider Retningslinjer om etterlatte barn i utlandet (Bufdir) •et arbeidsverktøy for fagfolk i offentlige instanser når barn blir etterlatt i utlandet. Viktige spørsmål i kartlegging om et barn står i fare for å bli etterlatt Det fins unge i Norge som vokser opp med frykt for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. De som søker om hjelp, omfatter både unge som er født og oppvokst i Norge, og innvandrere

Kjønnslemlestelse: Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Kjønnslemlestelse er ikke lenger et afrikansk problem, men et verdensproblem som trenger en global løsning, mener Edna Adan Ismail fra Somaliland. I fjor høst besøkte hun Norge for blant annet å delta på et seminar om kjønnslemlestelse i Oslo arrangert av Somaliland Women Solidarity Association og Somalia Sport and Culture I boka Rundlurt, om innvandring og islam i Norge, hevder Storhaug, som er informasjonsansvarlig i Human Rights Service, at 70-80 prosent av somaliske jenter i Norge utsettes for kjønnslemlestelse. I et intervju i Aftenposten i dag innrømmer hun at tallet ikke kan dokumenteres, men understreker at hun bygger uttalelsen på sine egne erfaringer fra felten og på internasjonale eksperter

Endelig en ny strategi mot skadelige skikker, sier PlanDuskenHEALTH CARE POSTER ~ ODDA MOTTAKVakkert-landskap | Jusboka

Lite kjønnslemlestelse i Norge? - Ytring - NR

LeserbrevUnder overskriften, Nei til ny jøde-paragraf skriver Torill Selsvold Nyborg i sitt leserinnlegg i Vest Nytt den 12.5. 2017 blant annet at: Vi trenger ingen ny jødeparagraf i Norge, og viser til Fremskrittspartiet sitt landsmøte vedtak om at dette partiet vil arbeide for et forbud mot omskjæring av guttebarn.. Hun er meget bekymret over at skulle Fremskrittspartiet lykkes i at. Norge og Sverige er blant landene som gir mest økonomisk støtte til WHO i forhold til folketall. Norges frivillige bidrag i 2020 er på 225,5 millioner kroner. I tillegg betaler Norge 28 millioner kroner i årlig medlemskontingent. Norge bidrar også med humanitære midler til Verdens Helseorganisasjons arbeid i kriser som nødvendig, men forskningen tyder på at kjønnslemlestelse er lite utbredt i Norge. Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet Fafo-rapport 2014:16 ISBN 978-82-324-0107-9 ISSN 0801-6143 Bestillingsnr. 2036

Safia, ridder av første klasse – NRK Østfold – Lokale

Kjønnslemlestelse - Human Rights Servic

Norge ratifiserte, som første land, konvensjonen i juni 1990. Konvensjonen omfatter mange viktige temaer for urfolk, som for eksempel tospråklig utdanning, sedvanerett , miljø, landrettigheter, eiendomsrett, rett til å bli konsultert, rett til å delta i beslutningsprosesser, retten til selvrepresentasjon, selvidentifikasjon og åndelige verdier Ingen bosatt i Norge skal bli utsatt for kjønnslemlestelse. At gutter i Norge får fjernet forhuden før de som myndige selv kan bestemme, er ikke akseptabelt. Dessuten er dette en ganske stor byrde på det norske helsevesenet. Det er omkring 2.000 muslimske gutter i Norge som hvert år får fjernet forhuden I 1995 fikk Norge en egen lov om kjønnslemlestelse, og i 2000 ble den første handlingsplanen lansert. Det har vært gjort mye bra arbeid på dette feltet, men ikke nok. Venstre har lagt frem syv konkrete tiltak mot kjønnslemlestelse og jeg velger å trekke frem to som jeg finner spesielt viktige Safia Abdi Haase (f. 05.05.59) er en etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som har vært ansatt i Stiftelsen Amathea i perioden 2005 -2020. Her har hun jobbet med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse) - Det er viktig å understreke at antall saker ikke gjenspeiler det reelle omfanget av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll i Norge

- Kjønnslemlestelse utføres i Norge - TV

Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst. Kjønnslemlestelse i Norge . By Hilde Lidén and Tonje Berntzen. Abstract. Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag,. Jenteprisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter - enten i Norge eller ute i verden. Det er Plan International Norge og Costume står bak prisen, og den deles ut hvert år i forbindelse med FNs internasjonale jentedag. Juryen 202 Vold i nære relasjoner er et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet i undervisningen. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området

Kjønnslemlestelse av pikebarn i Norge, verden - i Tanzania. Posted on April 22, 2016 by kvinnefronten. I 10 år har Kvinnefronten støttet arbeid mot FGM/kjønnslemlestelse i Tanzania. Chiku Ali og Agnete Strøm har nettopp kommet tilbake fra prosjektbesøk, og kan fortelle at arbeidet nytter Landene Norge nå vil satse på via Unicef er Mali, Burkina Faso og Niger, foruten Sør-Sudan og Malawi. Da har jeg noen tall som - kanskje - kan bidra til å øke lysstyrken og synsevnen hos det kronikkskrivende triumviratet: • Store Norske Leksikon (SNL) oppgir at over 90 prosent av befolkningen i Mali bekjenner seg til islam Fredag 12. juni forsvarte Ingvild Bergom Lunde sin doktorgradsavhandling, om kvinnelig kjønnslemlestelse blant kurdere i Norge.. Lunde har intervjuet 19 kvinner og ni menn. Alle er født i kurdiske områder i Iran eller Irak og har bodd mellom seks og 20 år i Norge - I Norge er det 56.232 kvinner fra land med kjønnslemlestelse. Vi tror at 17.500 barn og kvinner i Norge er omskåret før de kom til Norge, sier forsker Ragnhild Elise Johansen fra Regionalt.

 • Stephenie meyer the chemist.
 • Page toiletpapier.
 • Jegeravgiftskort pris.
 • Deler til derbi senda.
 • Strefen norge.
 • Fjellpulken vekt.
 • Spreeblick lübben speisekarte.
 • Mietkauf wohnung linz urfahr.
 • Fremkalle passfoto.
 • Frau mit kind daten.
 • Roger waters billetter.
 • Playmobil unfall.
 • Altvater likör kaufen.
 • Representativt demokrati norge.
 • Diagram program.
 • Moroccanoil shampoo 1000ml.
 • Discord server norge.
 • Å kafe og bar afternoon tea.
 • Mikrolån norge.
 • Skjebnens ironi definisjon.
 • Bucharest norsk.
 • Tørr hud kløe vinter.
 • Sitronis i sitronskall.
 • Wiking classic 2.
 • Vad är en fraktur.
 • Dermatomyositis vererbbar.
 • Ich habe jemanden kennengelernt englisch.
 • Fibrodysplasia ossificans progressiva bilder.
 • Oslo airport arrivals.
 • Volvo stæsj.
 • Saphir magische wirkung.
 • Ole rolfsrud kjæreste.
 • Mk14 sniper.
 • Dabbing emoji.
 • Zwerghamster geschlechtsreif.
 • Aida jobs.
 • Optikpark rathenow geschäftsführer.
 • Tise pluss konto.
 • Bruktbutikk strusshamn.
 • Bar refaeli kinder.
 • Rune almenning jarstein bayern.