Home

Høring standard norge

Forslag og nye standarder - Standard Norge standard

 1. Denne oversikten omfatter nye standarder, standarder på høring og tilbaketrukne standarder fra Standard Norge. Den gjelder både nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid
 2. Standarder på høring. 67 Bricks; Revo; Hjem. Registrer. Kontakt oss. Hjelp. Logg inn. En enkel måte å kommentere høringsforslag på. Søk . Les . Kommenter . Del . Bruk søkelinjen nedenfor eller bla gjennom etter emne for å finne standarder som er relevante for din bedrift eller bransje
 3. Denne oversikten omfatter nye standarder, standarder på høring og tilbaketrukne standarder fra Standard Norge. Den gjelder både nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Forslag og nye standarder per 2020-01-29. Oversikten vises som en rapport i pdf-format
 4. Vil du være med å utvikle en ny Norsk Standard for sikkerhetstjenester? 2020-01-13. Standard Norge oppretter en komité som skal utvikle beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester. Velkommen til informasjonsmøte 26. februar
 5. Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020. 2019-11-21 Mer om Revidert forbrukerblankett på høring
 6. Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. S..
 7. Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online er leverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner

Standard Morgen: Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester. 2020-11-03. Standard Norge inviterer til lansering av den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring arbeidsgrupperapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Vi ber om at adressatene forelegger rapporten for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten Høring om standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13 . Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13 Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring. Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt Standard Norge har nå sendt ut på høring et forslag til en helt ny standard for fallsikring ved arbeid i høyden. 27 Nov 2019 Standarden, NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Utførelse og opplæring, er på høring fram til 15. februar 2020

Velkommen til høringssystemet Høringssystem - standard

Standarder på høring; Fagområder; Kurs og arrangementer; Abonnement; Nettbutikk; Forside > Siden ble ikke funnet Personvernerklæring for Standard Norge og Standard Online; Webredaktør og webmaster; FNs bærekraftsmål; Standard Online AS +47 67 83 87 00 salg@standard.no. International Standard Classification of Education (ISCED) er under revisjon. ISCED forvaltes av UNESCO, som har sendt et utkast til ny klassifisering på høring. I Norge koordineres høringen av Statistisk sentralbyrå, som etter statistikkloven har hove.. Standard Norge er et organ med mandat for å produsere standarder for det norske samfunnet. Bransjen har lenge etterspurt hva som er kravene rundt opplæring og bruk av fallsikringsutstyr. Etter 5 års arbeid er deendelig i havn med et høringsutkast som bransjen kan komme med innspill på. Utgangspunktet har vært [ Etter årsmøtet i 2019 består styret i Standard Norge består av følgende personer

 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale felles..
 2. Standard Morgen: Energikartleggingsforskriften på høring. Olje- og energidepartementet har nå forslag til forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget
 3. Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder
 4. rundt Standard Norge sin rolle Det har kommet inn 10 høringsinnspill til diskusjonsgrunnlaget knyttet til Standard Norge sin rolle i arbeidet med utvikling av standarder i forvaltningen. Høringsinnspillene er lagt ved denne korte oppsummeringen, og flere av dem var svært gode, særlig høringsinnspillene fra Blindeforbundet og Helsedirektoratet
Standard Norge | standard

Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her. Høring. Høring - skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format. Standard Norge. Statistisk sentralbyr. Kommentarer fra Standard Norge til endringer i Arbeidsmiljøforskriftene Vi viser til høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene . Stan dard N orge har noen kommentarer til forslaget . Om bruk av standarder og standardisering generelt Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er det norsk Arrangement fra Standard Norge. Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen.Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar

Vår standard. Norsk PEFC skogstandard er basert på internasjonale konvensjoner, nasjonalt lovverk, Du kan også finne ut hvor du kan møte PEFC personlig på ulike arrangementer i Norge og internasjonalt. Målet er at alle bedrifter får mest mulig nytte av PEFC sertifiseringen sin. Vi hjelper deg gjerne - ta gjerne kontakt Norsk Standard 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i § 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). Høringsfrist: 18.12.2020 Status: På høring

FSC i Norge. FSC's 10 grunnprinsipper. Sertifisering og lisens. Om Norsk FSC-standard. Her kan du følge med på utviklingen av den første norske FSC-standarden. Har du spørsmål, kontakt: Reidar Haugan, +47 971 95 666, reidar.haugan@lichen.no. Les mer om høring på første utkast her. Les mer om resultatene fra den første offentlige. Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder på høring. I forslag til ny e-helselov foreslås endringer som er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring Under utvikling av NEK-produkter vil det fra til tid annen være dokumenter som standarder, spesifikasjoner, samt rapporter som er ute på høring. Vi har den senere tid hatt følgende dokumenter for høring, NEK 591:2019, NEK 405 - Elkontroll, NEK 420C:2020, samt NEK 600:2020. I tillegg til høring på CEN og CENELEC Strategy 2030. Meld deg på vår høringsliste, og få [ Standard Norge har nå en ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, ute på offentlig høring. Fredag 18. oktober inviterer vi til frokostmøte hvor forslaget til standard blir presentert og du kan få informasjon om hvordan du kan gi høringskommentarer Samferdselsdepartementet har utarbeidet forslag til ny lov og forskrift som fastsetter tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff. Alternative drivstoffer omfatter bl.a. elektrisitet, hydrogen, naturgass og flytende..

Standard Norge inviterer til frokostmøte 7. april om ISOs forslag til en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, som nå er på høring. Forslaget til standard for styringssystemer for arbeidsmiljø, ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use, vil være på høring fram til 21. april Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prNS 3845 Blågrønn faktor - Beregningsmetode og vektingsfaktorer. Høringsfrist: 29. oktober. Arkitektbedriftene er representert i komitèen ved Geir Pettersen fra Grindaker landskapsarkitekter

Standard Norge standard

 1. Den første høringen på det første utkastet til en norsk FSC-standard ble gjennomført mellom 1. mars og 30. april 2019. SDG (standardutviklingsgruppa) fikk inn 21 høringssvar fra skognæringen, og en i et aktivt skogbruksområde sørøst i Norge. Andre og siste offentlige høring på standarden blir etter planen avholdt fra 15. oktober
 2. Standard Norge er et organ med mandat for å produsere standarder for det norske samfunnet. Bransjen har lenge etterspurt hva som er kravene rundt opplæring og bruk av fallsikringsutstyr. Etter 5 års arbeid er deendelig i havn med et høringsutkast som bransjen kan komme med innspill på
 3. nelig høring. Forslagene skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunene skal slippe å bruke ressurser på
 4. Høring - Etablering av luftgassfabrikk - Nippon Gases Norge AS, Verran kommune. Nippon Gases Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin Industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune
 5. Ny standard ute på høring; Ny standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag ute på høring Publisert: 9. mai 2019; Politikk AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) Høringssvar kan sendes Standard Norge innen 15. juli 2019..

Standarder på høring. 67 Bricks; Revo; Hje FSC-standard for Norge V 2.0 er sendt ut på offentlig høring fra 15. oktober 2019. Høringen publiseres også på hjemmesiden til FSC Norge slik at standarden kan nå ytterligere interessenter, slik første høring gjorde. Alle interesserte inviteres til å svare på høringen, dvs. enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner (i vid forstand) Standard Norge har nå lagt ut forslaget på høring fram til 10. mai. Bakgrunnen for ønsket om en slik standard er flerdelt: Behov for lik terminologi i alle ledd i verdikjede Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet. Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP)

Hvert år FSC­-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men nå har norske parter forhandlet fram en nasjonal standard. Den er ute på høring i våres Standard Norge sin Komite for Avfallshåndtering har det siste året arbeidet med utkast til en norsk standard for teknisk utførelse av innsamling av husholdningsavfall. Et utkst til standard foreligger nå til høring, prNS 9432: Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling Høring Høring: Standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Høringsdokument Bakgrunn. Standard for tjenestebasert adressering (HIS1153:2016) del 1 og 2 ble utarbeidet i 2016 og er fastsatt som standard. I arbeidet med del 1 og 2 ble det avdekt behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forskriftsforslaget tar utgangspunkt i gjeldende passforskrift. For en stor del foreslås de materielle reglene videreført og gjort gjeldende også for nasjonale ID-kort, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi FSC-standard for Norge, utkast, versjon 2.0, 15. oktober 2019, godkjent av SDG 27.09.19 Side 2 av 96 Forord Denne versjonen av standarden Versjon 1.1 av Norsk FSC-standard var den korrigerte versjonen etter implementering av omforente korreksjoner etter første 60 dagers offentlige høring (1.3.19 - 30.4.19) hvor all

Kontrakter og blanketter - Standard Norge standard

 1. Hvert år FSC-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men nå har norske parter forhandlet fram en nasjonal standard. Den er ute på høring i våres
 2. NEK 420 C - ny standard for EX-området. NEK 420-serien omhandler el-installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og blir nå utvidet med en ny standard, NEK 420 C - Eksplosive stoff og varer - Områdeklassifisering og elektriske installasjoner. Basis for den nye standarden er de tekniske spesifikasjonene NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2, som ble utgitt i 2009
 3. Standards, hvor det er gitt instrukser for rapportens innhold i kapittel 7. FSC standard for Norge, versjon 2.0, ble lagt ut til åpen høring på «FSC Norge» sin hjemmeside 15. oktober 2019 med høringsfrist 15. desember 2019. Det ble også vedlagt to veiledere angående FPIC og konfliktløsning i høringen
 4. 14.1 Norsk standard 3940. NS 3940 gir mer detaljerte regler for hvilke arealer som skal måles, ved å fastsette krav til måleverdighet. Arealer i rom som ikke oppfyller disse krav, regnes ikke med i arealet. I mange sammenhenger benyttes det andre arealbegreper enn bruttoarealer
 5. Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger. Næringspolitikk, Lover og forskrifter, Høring. Publisert 02.01.2018. Forslag til revidert standard NS 3456 om FDVU-dokumentasjon på høring. Bruk derfor Standard Norge sin web-løsning for å gi høringssvar
 6. Standard Norge Mustads vei 1 info@standard.no 1644 17 27384 NS-EN ISO 9001:2008 Postboks 242 0283 Oslo www.standard.no Foretaksregisteret NS-EN ISO 14001:2004 1326 Lysaker NO 985 942 897 Vår dato 2014/98915 - Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
 7. Høring på første utkast. Vi kan endelig presentere det første utkastet til en nasjonal Norsk FSC-standard. Første utkast av standarden er skrevet og publiseres kun på norsk. Kamrene har fremforhandlet forslag til tekst for 226 indikatorer innen FSCs 10 prinsipper

Standard Norge har lagt ut forslag til revidert standard for miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra fiskeoppdrettsanlegg til offentlig høring. Det foreslås bl.a. nye krav til miljødokumentasjon som skal følge søknader om nyetablering eller utvidelser av anlegg Høring vedrørende dykking i havbruk Vi viser til Arbeidstilsynets høring vedrørende dykking i havbruk. Standard Norge har noen kommentarer til høringen. Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er det norske medlemmet i CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen og ISO, de Akson-prosjektet skal etter planen gi en ny journalløsning for helsetjenesten i Kommune-Norge. Med en total kostnad frem mot 2040 på 22 milliarder kroner, vil det bli det største norske digitaliseringsprosjektet noensinne. Det er anslått at 150.000 helsearbeidere vil bruke Akson. De siste.

Høring - fartsgrense på motorveger og standarder på veger med trafikkmengder mellom ÅDT 6 000 - 20 000 Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å utrede fartsgrense 120 km/t på motorveger (brev datert 13. juni 2018) og å utrede en smal 4-felts veg og standarder på veger med ÅDT 6 000 - 20 000 (brev datert 26. mars 2019) Ny renholds­standard er på høring En helt ny standard for beskrivelses­tekster for renholds­tjenester, NS 6420-ZR, er nå på offentlig høring. Standard Norge har gjort en rekke smitte­verns­standarder gratis til­gjengelige for å få utstyr raskere ut i markedet Etiske retningslinjer. Lab Norge - Etiske retningslinjer. Medetch Europe - Code of Ethics 2016. Code summary HCPs and HCO-PCOs (eng) Brosjyre: Support to Medical education and interactions with Healtcare Professionals (HCPs) (eng Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført en høring av forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen var 03.11.2017 Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her. Utenlandsk forside. Skattedirektoratet sendte den 23. mars 2018 forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring, med høringsfrist 14. mai 2018

Om oss - Standard Norge standard

Høring: Gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og innføring av nye opplysningsplikter på finansområdet Publisert: 11.02.2014 Skattedirektoratet sender med dette forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt på høring Effekttariffer på høring. Nyhet, Strømnett. Publisert 30.11.2017. Foto: Strømforbruket i Norge har de siste årene blitt mer effektkrevende og varierende over tid ved at vi bruker mer strøm i korte perioder. Eksempler på dette er bruk av induksjonstopper og hurtiglading av elbiler

Høring NS 3840 for grønne tak, er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 352 Grønne tak. Komiteen har vært bredt sammensatt av de representanter fra rådgivere, arkitekter, byggherre, forskning, produsenter og interesseorganisasjoner. Standarden er på høring fram til 31. august 2015 Høring. Høring - Grunnavgift på mineralolje mv. - gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart - forslag til endringer i Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. og særavgiftsforskriften. Publisert: 27.05.2020; Avgitt 26.05.202 Skattedirektoratet sender på høring forslag om endring i skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd som innebærer at utleggstrekk skal rapporteres etter bestemmelsene i a-opplysningsloven. Direktoratet foreslår videre en endring i a-opplysningsloven §§ 1, 3 og 8, slik at utleggstrekk omfattes av formålsbestemmelsen, opplysningsplikten og tilgangsbestemmelsen i a-opplysningsloven - Eiendom Norge støtter subsidiært den midlertidige endringen av den midlertidige boligforskriften ut tredje kvartal. Primært mener vi forskriften bør oppheves, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen

Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte

 1. Høring lokal forskrift om bålbrenning. I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål eller grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark
 2. 09:20 Verden Høyreekstreme militser truer USA-valg 08:59 Verden IS-kvinner på vei hjem til Sverige 08:49 Norge Hver tredje helsesykepleier ble satt til å løse coronaoppgaver i mars og april 07:43 Norge Miljøstiftelse jubler for hydrogenferge til Lofoten 07:39 Verden Jordskjelvet i Tyrkia: 70-åring reddet etter 34 timer 07:27 Norge 81 nye smittede registrert i Oslo siste døgn 07:05.
 3. harmonisert standard som skal gjelde i hele EU/EØS. Dette har CEN/CLC/JTC11 moderert det til en funksjonsbasert standard. Forslaget kommer på høring Q1/Q2 -2019 og heter
 4. Høring - ny standard for stedfesting av ledninger. Publisert: 26. apr 2018 Skrevet av: Sverre. En arbeidsgruppe ledet av Kartverket, og med deltakere fra ledningseiere og andre berørte parter, har jobbet med standarden siden 2015

Høring - standard skrivesalær for visse begjæringer om

Høring Høring: Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon Høringsdokument. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Standard Norge, 985942897. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Blågrønn faktor - ny Norsk Standard på høring standard

Ny Norsk Standard for fallsikring på høring

Standard Norge

Standard Norge mottok også innspill fra nasjonale eksperter om at de ønsket en revisjon. Representanter fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har deltatt i arbeidet med forslaget som nå er på høring. Viktige endringer. Av viktige endringer kan det særlig nevnes at Annex A og Annex B har blitt endret fra normative til informative Høring fra EBA: Teknisk standard for beregning av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) under revidert internmodell for markedsrisiko Publisert: 8. september 2020 Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt en teknisk standard tilhørende revidert internmodell (IMA) under det kommende reviderte kapitalkravsregelverket for markedsrisiko (FRTB) på høring Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked 05.11.2020 Flytter Vinterkonferansen 2021 hjem til Norge. Tirsdag 9. mars kan vi igjen ønske velkommen til Energi Norges viktigste næringspolitiske møteplass for toppledere i fornybarnæringen, energipolitikere og grønt næringsliv Sjømat Norge er landets største sjømatorganisasjon. Vi arbeider for å bedre vilkårene for norsk sjømatnæring. Vi er en landsforeninge tilknyttet NHO Han sier Standard Norge har fått flere innspill om svakheter i dagens målemetode, og at det er bakgrunnen for de nye forslagene. - I dag finnes det ingen oppdatert metode for hvordan man måler fukt. Det fører til mange ulike varianter, som gir upresise resultater, sier han

Høring - International Standard Classification of

Regjeringen vil fjerne koblingen mellom registrering i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling og avgiftsunntak. I dette registeret står yrkesgrupper som akupunktører, osteopater, naprapater, kvantemedisinere, helhetsterapeuter, gestaltterapeuter, homøopater, healere, refleksologer og rosenterapeuter oppført Forslag til revidert standard NS 3456 om FDVU-dokumentasjon på høring. Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger: Av. Kontaktperson hos VKE er Thor Lexow og prosjektleder i Standard Norge er Bjørn Brunstad. - Vi oppfordrer våre medlemmer om å svare på høringen. Høringsfristen 25. Standard Norge har nå lagt ut utkastet til NS 3420-BM på høring og inviterer alle interessenter, f.eks. rådgivende ingeniører, profesjonelle byggherrer og entreprenører til å lese teksten og kommentere. Forslag til forbedringer av denne standarden kan sendes til Standard Norge innen høringstrinsen som er 15. september 2016. Nøkkelord

Høring - Nytt regelverk for krav til standard bakgrunnssjekk. Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) hva gjelder regler for standard bakgrunnssjekk Høring - Oversettelse av ISA 315 (revidert) Ny ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon er vesentlig omarbeidet fra tidligere standard og medfører endringer for revisjonen

Internasjonalt møte om biometri i Norge | standardLedelsen | standard

Ny Norsk Standard for Bruk og opplæring innen fallsikring

Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Kompetanse Norge har invitert relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Frist 20. mars 2019. Kompetanse Norge avholder høringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Representanter for brannvesen, kommuner, interesseorganisasjoner og produsenter har sammen med Standard Norge laget en standard som vil forenkle innkjøpsprosessen. Standarden gir minstekrav til brannbiler og er utviklet med funksjonelle og tekniske krav til fremkommelighet, frostsiking, sirener, innvendig og utvendig utstyr, grunnfarge, dekor og merking PCR lagt ut på høring NPCR 029 Part B for a photovoltaic module used in the building and construction industry, including production of cell, wafer, ingot block and solar grade silicon med frist 17. april 2020

Styret - Standard Norge standard

Høringen gjelder forslag om endring i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge § 5. Forslaget vil kodifisere dagens ordning der Svalbardregistrerte kjøretøy kan brukes midlertidig kan benyttes avgiftsfritt i Fastlands-Norge, men legge om ordningen fra et søknadsbasert fritak til et fritak som forutsetter melding. Kontrakten kan brukes når du som er forbruker inngår avtale med en næringsdrivende. Kontrakten kan brukes for avtaler om arbeid på fast eiendom, men ikke for nyoppføring av bolig eller annet arbeid som gjøres som del av dette. Kontrakten kan også brukes for arbeid på ting (men ikke levende dyr) Norge mener feiltolkningen oppstod først da den nye trygdeforordningen trådte i kraft i 2012, melder Rett24. Trygdeskandalen. 20. oktober 2020 kl. 15:49 Ny høring om Nav-skandalen

Mona Andreassen Idris | standardNS 3420 – hva er nytt høsten 2014? | standard

Norges høring i FNs barnekomité 2018. Norske myndigheter har plikt til å sørge for at barnekonvensjonen blir fulgt i landet, og at barn i Norge har de rettighetene barnekonvensjonen sier at barn skal ha. Barnekonvensjonen er overordna norsk lov og skal brukes i all saksbehandling som angår eller påvirker barn og unge i Norge Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord til bord Lukket høring om Equinors skandaliserte USA-eventyr. Stortinget vil ha svar på hva regjeringen visste om milliardtap og regnskapsrot i Equinors USA-satsing. Men presse og publikum holdes på gangen under høringen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av forvaltningsstandarder for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen er 19.10.201 Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge - Behov modeller og muligheter. 20. november 2019. Høringsuttalelse. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 20.01.2020. Fristen er utløpt. 1 Utdanning av leger i Norge og i utlandet . 1a).

 • Mazda cx 5 størrelse.
 • Karpaten glockenblume blaue clips.
 • Yoga for beginners video youtube.
 • Hvor kan man kjøpe chocolate chips.
 • Jan toft kjæreste.
 • Pasienters grunnleggende behov.
 • Acrylbilder weiß.
 • Stardew valley ancient fruit.
 • Sperrstunde bayern.
 • Urter mot angst.
 • Spurv på en snor tekst.
 • Atom rasterelektronenmikroskop.
 • Posthuset.
 • Fødselsforberedende kurs gratis.
 • Nfp marketing & distribution.
 • Zwergziegen gewicht.
 • Kinderfest seepark freiburg.
 • Nysing farlig.
 • Flachwitz 2018.
 • Html schriftart.
 • Mitzuwirken zusammen oder getrennt.
 • Sarah lombardi instagram.
 • Kjøpe globus.
 • Bildbereiche einfärben.
 • Code promo instax mini 8.
 • Ship yorktown.
 • Bugårdsdammen lengde.
 • Zdf live stream.
 • Appendektomi.
 • Www ikea stockholm.
 • Stellenangebote vorpommern greifswald.
 • Amu nordjylland job.
 • Sjøen for alle i oslo.
 • Tanzschule lax studio l33 leipziger straße dresden.
 • Lagre bilder på pc.
 • Skt t1 worlds 2014.
 • Fieberblase homöopathie.
 • Bella meaning.
 • Scotch norsk.
 • Hvetekringle.
 • Hvordan bruke lamellfres.