Home

Strategi mal

Ressursbasert strategi • Omgivelsesbasert strategi (generisk) vil aldri kunne lede til varige konkurransefortrinn. • Kilden til langvarig effektivitet og konkurransefordeler ligger i ressursene organisasjonen kontrollerer, og ikke i de strategier som velges: 1. Fysiske ressurser 2. Menneskelige ressurser 3 Med en profesjonelt designet mal kan du konsentrere deg om detaljene til strategiplanen og bare justere noen av elementene slik at de passer for deg.Velg blant over hundre skrifttyper til å skrive ned målene og planene for å oppnå dem. Prøv å blande skrifttypene Serif og Sans Serif for å få frem den stemningen du ønsker En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra. • Strategi er helhetsforståelse av virksomheten • Strategi handler om å oppnå varige konkurranse- og kompetansefortrinn for løsning av strategiske oppgaver • Strategi følger ulike verdiskapingslogikker (verdikjeder, verdinettverk og verdiverksteder) • Strategi består av analyser, prosesser og gjennomførin

En modell for strategisk prosess og strategiutforming. Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet.En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens. Strategi omfatter alt fra visjon, misjon og forretningsidé til detaljerte strategier for produkt og marked. Få guider og innspill for både strategisk analyse, beslutning og gjennomføring Strategi handler om at du må se det hele, langsiktige bildet. På samme tid må du se alle enkeltdeler, og de ytre og indre krefter som påvirker. Det handler om at du må ta noen valg. Strategien er en plan som skal si noe om hva du skal gjøres for å nå ett konkret mål, men den skal ikke si noen om hvordan det skal gjøres En Strategi plan som tidligere lærerbøger,skriver er på 3 - 5 år, med efter handlingsplan(1-2 år) og actionplan(12 mnd max) holder ikke mere. En strategi, (græsk:FELTHERREKUNST) skal med den hurtige teknologiske udvikling, kun gå 1 år frem,handlingsplan 3 måneder og action plan 1 måned.Ellers dør virksomederne en langsom død

Lag enkelt en strategiplan selv på nett - Canv

Anskaffelsesstrategi mal. Det finnes like mange måter å utforme en anskaffelsesstrategi (innkjøpsstrategi) på som det finnes strategier. Dette er vårt forslag til hvordan en anskaffelsesstrategi kan se ut. Malen er laget som en «ferdig» strategi, men den må tilpasses din virksomhet før den tas i bruk Strategi er en betegnelse som tidligere særlig ble anvendt om store militære operasjonsplaner, mens taktikk betegnet føringen av mindre enheter. Begrepet brukes nå generelt om opplegg og gjennomføring av planer med sikte på å nå bestemte mål av militær så vel som sivil karakter. Begrepet strategi har sin etymologiske rot i gresk, og er satt sammen av stratos (hær) og agein (å lede)

Proguide

Strategi - Wikipedi

 1. Strategi frem mot 2025 I perioden frem mot 2025 forventer vi at forretningsmodellen og markedsaktørene rundt oss i hovedsak vil være de samme. Gjensidige har ulike posisjoner og forutsetninger for videre vekst og utvikling i segmentene. Vi vil utnytte beste praksis på tvers av segmenter der dette er naturlig og hensiktsmessig
 2. mening er strategi oprytt, for å sette det på spissen. Altfor mange toppledelser konsentrerer seg om strategi i overordnet forstand og overlater fokus på drift til andre, gjerne et godt stykke ned i organisasjon, og ofte med katastrofale resultater. Dette skal likevel ikke forstås dit hen at strategi er uviktig
 3. Det er kommunen som har ansvar for at det blir utarbeidet forslag til omstillingsplan og handlingsplan i strategi- og forankringsfasen. Utvikling og utarbeidelse av planene delegeres til prosjektorganisasjonen i denne fasen. Last ned mal for handlingsplan. Hvordan bygge opp en handlingsplan? Disposisjon
 4. Strategi. Strategien skal svare på «hvordan» du skal nå visjonen og betyr i sin enkleste form en plan. En plan for hvordan du skal nå visjonen, et delmål, komme deg fra A til Å. Den kan bl.a. inneholde en analyse, milepæler, delmål, tidslinje og tiltak, men behøver ikke inneholde noen av disse
 5. Ledere som oppnår ekstraordinære resultater har klare mål med det de ønsker å oppnå. For at et mål skal være motiverende og effektivt, kan vi benytte SMART modellen

Det finns allt att vinna på att sätta upp mål för vart en verksamhet ska nå. Konkreta mål = bättre resultat Mal for digital strategi (DIFI) Mal for digital strategi fra Ungt Entreprenørskap (Word-fil) Digital strategi for Telemark fylkeskommune (PDF) Digitaliseringsstrategi for Forskningsrådet (PDF) Mal for digital strategi fra USUS. Lyst til å lære mer om digitalt informasjons- og markedsføringsarbeid IT-STRATEGI 2017-2020 Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell de neste fire årene - den skal ikke havne i skuffen. Alle ansatte skal eie innholdet. Den skal forene, skape samhandling og rive skillevegger. Strategien skal løfte kvaliteten og effektiviteten på all

En modell for strategisk prosess - Kreativt Norg

 1. Universitetet i Bergens strategi 2019-2022 «Kunnskap som former samfunnet» viser vårt verdigrunnlag, vår posisjon og vår rolle, og hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle UiB i tråd med dette
 2. NCD-strategi. For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kref
 3. En forretningsidé forteller hvordan vi skal realisere visjonen. Forretningsideen er de forretningsmulighetene som man finner frem til ut fra markedsbehov, kunder, produkter og konkurransefortrinn
 4. En anskaffelsesstrategi skal gi svaret på hva som er det viktigste vi må gjøre for å få gode anskaffelser i vår virksomhet

Strategi - Strategi og virksomhetsutvikling - Verktøy og

HR-strategi 2014 - 2017 (Justisdepartementet) Dette er viktige spørsmål å stille seg. Kva prioriterer du i framtida? Spørsmåla er også heilt sentrale dersom du har planar om å lage ein HR- strategi eller eit målbilete Mål er det som ønskes oppnådd i et prosjekt. Mål deles gjerne opp i delmål. Et delmål kan markeres med en milepæl. Det utarbeides ofte en strategi (plan eller angrepsmåte) for å nå prosjektets mål. Mål er ikke det samme som formål. Et formål framhever gjerne hensikten eller meningen med prosjektet, mens mål angår selve resultatet.

Digital strategi er å prioritere digitale tiltak for å nå målene dine. Her får du en gjennomgang av de grunnleggende elementene i en digital strategi! /*! * @project Synlighet * @name svg-symbols.svg * @author Mustasj AS * @build Fri, Aug 30, 2019 1:06 PM ET * @copyright. Definer målbilde og strategi. Tydeliggjør målbilde - hvor vil vi? Før vi vurderer hvilket kompetansebehov vi trenger, må vi ha et omforent og tydelig målbilde for hva virksomheten ønsker å oppnå. Det er flere ting som påvirker målbildet, og du må vurdere hvilke eksterne og interne rammebetingelser du må forholde deg til Mål og strategi Strategien kort fortalt. Med en samhandlende, kompetent og effektiv organisasjon, skal vi styrke Gramos posisjon i Norge og utlandet.. Gjennom tettere relasjoner til våre medlemmer, musikkbrukere og bransjeorganisasjoner, skal vi bygge et godt omdømme og øke forståelsen for vederlagsordningen.. Gramos mål og strategi (pdf MAL-digital-strategi Den digitale strategien skal være forankret i virksomhetens forretningsmål og strategier og skal sikre at alle drar i samme retning. Malen inneholder spørsmål du bør ta stilling til, eksempler på utfylling samt linker til ressurser rundt de ulike temaene strategien berører Strategi-implementering slår feil når de ansatte ikke eier strategien (Giles, 1991) Manglende strategisk lederskap fra toppledelsen er et av de største hindrene for effektiv implementering av strategi (Kaplan & Norton, 2004) Til tross for dette har litteraturen i hovedsak fokusert på strategiformuleringsprosesser fremfor implementering

Agenda Kaupang har lang erfaring med å utvikle strategi- og styringsdokumenter for statlige og kommunale virksomheter. Virksomhetens overordnede strategi handler om å tydeliggjøre retning og overordnede prioriteringer. Styring handler om å etablere gode systemer og prosesser for å gjennomføre og følge opp at strategi realiseres og mål nås Markedsplan mal. Her finner du mal for markedsplan Markedsplanen er et nyttig arbeidsverktøy for å sikre at du bruker ressursene dine målrettet. Den inneholder en konkret beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal finne sted når, til hvilke kostnader, hvilken. Arkivverket reviderte på nyåret 2017 tidligere strategi for 2016-2018, og ny strategi går over treårsperioden 2017-2019. Målene som Kulturdepartementet setter for Arkivverkets virksomhet gjennom det årlige statsbudsjettet, samsvarer med hovedmålene i Arkivverkets strategi Her finner du mal for SWOT analyse SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift. Analysen tar for seg interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true din bedrift i forhold til å nå sine mål Strategi. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 foreslår strategisk retning for visjonen om et digitalisert, samlet helsevesen som er enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling

På vei til ledelse: Hva er strategi

Strategi # En strategi beskriver både hvor man vil på lang sikt og hvordan man kommer dit. Strategidokument # Viser kjernevirksomheten, verdigrunnlag, visjon, utfordringer og strategiske mål. Overordnet mål # Langsiktige mål satt for hvert område i strategidokumentet Strategi. Bedriftens strategi er selve grunnlaget for hvorvidt bedriften lykkes eller ei. En verden i rask endring som følge av økt digitalisering, økt globalisering og økt konkurranse kan sette mange etablerte bedrifter under sterkt press. Samtidig åpner endringene opp for de aktørene som makter å se mulighetene og tilpasse seg raskt nok STRATEGI FOR SMART FREDRIKSTAD | 2 FORORD Strategien for Smart Fredrikstad angir ønsket retning for utviklingen av Fredrikstad som en smartby. Den er et rammeverk for gjennomføring av arbeidet som skal fylle et program med innhold. Strategi-en skal ikke ses som et rent kommunalt dokument, men som en veiviser for alle aktører i samfunnet

Hvad er en strategi, og hvordan får du lagt en stærk strategi

 1. Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), är inom krigsvetenskapen och statsvetenskapen läran om hur olika maktinstrument kan användas för att uppnå politiska målsättningar. I överförd bemärkelse kan strategi avse övergripande metoder iför att uppnå vissa målsättningar under till del osäkra förhållanden även inom andra områden
 2. Om 3-2-1, Multiconsults strategi frem mot 2017. Den sterke muliggjøringskulturen i konsernet er en av de største suksessfaktorene for å nå våre strategiske mål, og Multiconsult har det som trengs for å lykkes; respekterte fagmiljøer, fag-enere, stor kapasitet, god anseelse, solid kundegrunnlag og ressurser til å satse
 3. Fra SWOT til strategi Nå har du lagt grunnlaget for effektive strategier. I en god SWOT sitter du igjen med de problemer og muligheter som du vurderer som kritiske å gjøre noe med i neste periode. Det bør ikke være med enn 3-4 punkter fra hvert av de fire områdene
 4. Vår strategi fokuserer på høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Strategien omfatter et sett med prinsipper som styrer våre beslutninger. Et av disse prinsippene er at vi skal utnytte våre fordeler innen lave karbonutslipp
 5. Strategi > Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Nasjonal e-helsestrategi og plan beskriver strategisk retning for målet om en digitalisert, samlet helse- og omsorgstjeneste som oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne

Strategi. Orklas strategiske målsetting er å styrke posisjonen som ledende leverandør av merkevarer og tjenester i Norden, Baltikum og andre utvalgte markeder. Aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet, prioriteres i tråd med konsernets strategi og finansielle mål En organisasjons strategi består av de beslutningene som er gjort av dens øverste myndighetsorgan og som berører organisasjonen som en helhet Strategiske beslutninger setter langsiktige mål for organisasjonen som helhet, og formulerer retningslinjer og prinsipper som skal styre valg av virkemidler som skal benyttes til å nå de spesifiserte målsettingen

Mål (målsetning) - eStudie

En IT-strategi styrer firmaets IT-aktiviteter og investeringer, slik at de understøtter virksomhetens forretningsstrategi. En IT-strategi starter ikke med IT. Den starter med de som leder selskapet og målene som ligger til grunn i forretningsstrategien. Noen eksempler på slike mål kan være ITS-strategi for Statens vegvesen 2018-2023 5 1. ITS-visjonen Personer og gods utnytter miljøriktige transportformer sikkert, enkelt og effektivt. Vegtransporten er preget av trafikksikre, fossilfrie og samvirkende tjenester med stort innslag av velfungerende automatikk Digitaliseringsstrategien. KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 er vedtatt av hovedstyret og danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres Visjon, strategi og verdier. Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra (SDØE)

Så når du dina träningsmål – WellnessFight – Träning & Hälsa

Strategi 2020 er UiOs overordnede, styrende dokument som skal legge rammene, gi retning og angi ambisjons-nivået for UiO. Denne strategien har et tiårs perspektiv. Det er fordi vi ser at forventninger til universitetene, både nasjonalt og globalt, vil øke betydelig fram til 2020. Vi ønsker at UiO skal være i forkant og møte denne utvik Mål Lokalt fanget og kortreist sjømat. Videreføre tradisjonell primærindustri Økt omsetning Arbeidsplasser Levende Kystkultur Attraksjon Harmoni med nærmiljø Økonomisk overskudd Tiltak Flere leverende fartøyer Flere aktive fiskere. Mer omsetning lokalt høyest pris - utvidet butikkdel 2016 Egnede kaier for lossing og liggetid (Ny kai etableres 2017) Enkel tilgan Med en digital strategi legger du planer og setter mål for hva du ønsker med din tilstedeværelse digitalt. Det er et viktig arbeid som vil legge mye av premissene for både valg av kanaler og måling av suksess. Les hva som er viktig å tenke på og kontakt oss for hjelp DFØs strategi for perioden 2018-2021 består av fem prioriterte områder

Nettverkets strategi. Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Nettverket utarbeider strategi for 5 år av gangen. Gjeldende strategi ble vedtatt under generalforsamlingen i Asker 29. april 2019 og gjelder til og med 2024 Mål Gods overføring fra vei til sjø Prisgunstig - attraktiv havn. Nye bedrifter - flere kunder - diversifisert last. Arbeidsplasser og 3de parts kontrakter Kai kapasitet til samtidige operasjoner Statlig finansiering av vei til E18 En region havn for fremtiden Kontroll med risiko Økonomisk overskudd Tiltak (Arendal Havn regi

Om oss | Tromsø Havn

Inven2s strategi for 2020 er å: Øke samarbeidet mellom forskning og industri gjennom å matche business-behov med vitenskap. Påvirke sykehusene til å bli mer attraktive for kliniske studier. Etablere flere oppstartselskaper gjennom samarbeid med økosystemet for innovasjon Vår strategi er å være foretrukken registerforvalter og vi skal bidra til økt datadrevet utvikling. Kort fortalt, vi: samarbeider med våre brukere og finner gode løsninger; tilbyr vår kompetanse og våre løsninger ved utvikling av nye registre; utvikler og tilpasser verdiøkende forretningsmulighete Strategi 2020 har vært rullert årlig og i 2016 gjennomføres en ny strategiprosess med utgangspunkt i nasjonale føringer og midtnorske forutsetninger. Dette arbeidet skal munne ut i en Strategi 2030. En strategi skal peke ut retning for utviklingen av tjenestene og gi grunnlag for å prioriterte tiltak de neste årene Svar. Det finst ingen offisielle reglar her, men Språkrådet tilrår den bokstavrette uttalen, altså /energi/ og /strategi/.Giro kan likevel berre heite /sjiro/ på norsk.. Bokstavrett uttale av substantiva energi og strategi er i alle fall eit enklare utgangspunkt i norskundervisninga, for dei avleidde adjektiva energisk og strategisk blir alltid uttalte med /g/ Fra visjon til markedsplan. Nedenfor ser du en oversikt over hvordan situasjonsanalysen og SWOT-analysen henger sammen med markedsplanen, og hvordan markedsplanen igjen hviler på bedriftens overordnede mål, visjon og forretningsidé

Overordnede mål og strategi - Veivisere

 1. En strategi som vokser fram i formelle beslutningsfora, men som organisasjonen ikke jobber etter En strategi som ikke er formelt vedtatt, og som fungerer som en motvekt til den formelle strategien 24
 2. O IKT STRATEGI OG MÅL SNR 2 1. Bakgrunn O STRATEGI OG MÅL, sammen med OTP IKT og OVERORDNET PLAN- OG KONSEPTSKISSE IKT, utgjør underlag for vurdering av kostnadskalkyler og gjennomføringsplan innen IKT for SNR (Akuttsykehus Hjelset/DMS Kristiansund). O Strategi og Mål er det overordnede dokumentet som beskriver målbildet for hva vi ønsker
 3. Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet Mål og strategier 2.1 Mål. For å oppnå en varig brannsikker adferd må risiko- og målgruppene ha økt kunnskap om risiko for brann, og være motivert for varige endringer i holdninger og adferd
 4. En god strategi gir klare føringer for hvordan mål skal oppnås samtidig som man etterlever verdier, er tro mot selskapets misjon og bidrar til god foredling av selskapets omdømme. I vårt virke som rådgivere ser vi stadig eksempler på at selskapet ikke har en bevisst eller god strategi (for eksempel innenfor salg)
 5. MÅL OG STRATEGIER KLIMASTRATEGI 2030 HOVEDMÅL HOVEDSTRATEGIER 1 I 2020 er Bærum etablert som en miljø- og klimaklok kommune. 1 Innbyggere og næringsliv involveres i utvikling av e
 6. Velg blant tusenvis av kostnadsfrie Microsoft Office-maler for enhver hendelse eller anledning. Kom i gang med skole- jobb- eller familieprosjektet, og spar tid med en profesjonelt utformet Word-, Excel- eller PowerPoint-mal som passer perfekt

Strategi - eStudie.n

UDIs strategi (pdf, 120 kB) Velg kapittel. Direktørens forord. UDI har et viktig samfunnsoppdrag som vi skal løse på en tillitvekkende og effektiv måte. Det skal vi klare i en situasjon der både omverdenen og rammebetingelsene for øvrig kan endre seg Identifiser styrker, svakheter, forretningsmuligheter og trusler for virksomheten. Sett navn på de kritiske suksessfaktorene og driv virksomheten framover Mal for lanseringsplan for lansering utlandet; Dokumenter og maler som benyttes om du har mottatt tilskudd. Engasjementsbrev mellom produsent og revisor; Særattestasjon revisor (ved tilskudd til audiovisuelle produksjoner) Særattestasjon formidling (ved tilskudd til formidlingstiltak Mål og strategi. Her kan du lese Landbrukets brannvernkomité sin strategiplan. Målsetting. LBK skal arbeide mot 0-visjonen og hindre tap av liv og materielle verdier i landbruksbranner

Anskaffelsesstrategi mal Anskaffelser

Malen foreslår følgende grunnstruktur for handlingsplanen. Det enkelte omstillingsområdet kan ha behov for andre og/eller flere delkapitler. Innholdsoversikt, mal Av: Magne Henriksen Magne jobber som Leder for innholdsmarkedsføring i MarkedsPartner. Med over 20 års erfaring fra ulike redaksjoner skal han sørge for at vi leverer innhold som gjør seg bemerket hos våre kunder. Uten godt innhold i en inbound-strategi vil du ikke oppnå suksess og Magne har som mål at redaksjonen i MarkedsPartner skal være nasjonalt ledende og levere kvalitetsinnhold. https://www.nmbu.no/om/strategi/2019-2023. NMBUs strategi for 2019-2023. FNs bærekraftsmå Strategi 2024. OsloMet skal være et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Ny strategi ble vedtatt den 15. juni 2017 En god strategi er en plan som hjelper deg med å forberede, gjennomføre og evaluere dine studier. Studenter med gode strategier lærer mer fordi de har et mer målrettet og tilpasset forhold til egen læring Vi har alle en eller annen strategi for læringen

strategi - Store norske leksiko

Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst. Strategi syftade förr på de planer som hela krigsmakten följer under ett krig, det som i dag kallas operationer «Å dra i sammen retning. Strategi for kvalitetsutvikling av grunnskolen i Nesodden 2017-2021» er utarbeidet av kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst, rektorene og skolefaglig rådgivere. Planen er drøftet i medbestemmelse med organisasjonene. Planen har vært på høring til involverte parter. Nesodden kommune 03.03.1 Telenors strategi Ambisjonene våre er klare - vi vil skape vekst ved å være foretrukket av kundene, og vi vil levere etterspurte tjenester på en svært kostnadseffektiv måte. Strategi-beskrivelsen foreligger foreløpig bare på engelsk

Taktik og strategi

Ny strategi. Konsernet har i 2017 utarbeidet ny strategi for de neste årene. Føringene for dette arbeidet har vært «kundeorientert, forenklet og lønnsomt». Dette er konkretisert i ny konsernstruktur, vår strategiske plattform med visjon, formål og hovedmål, samt i forretningsstrategiene Redd Barna er en landsdekkende rettighetsorganisasjon, med medlem- og eierskap i internasjonale Redd Barna. Se i kartet hvor vi jobber per 01.01.2014. Redd Barna har et sterkt menneskerettighetsbasert program for marginaliserte barn i Norge.Redd Barna er også del av internasjonale Redd Barna med en felles, global strategi. Internasjonale Redd Barna jobber i over 120 land, noe som hjelper oss. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder og skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser Disse verdiene er overskrifter i strategiplanen som er vedtatt av Nidaros bispedømmeråd. Planen omfatter dåp og medlemsskap, barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring, gudstjenester og kirkelige handlinger, frivillighet og innsamling, diakoni og samfunnsengasjement, kultur, rekruttering, samisk kirkeliv, kommunikasjon og profilering - og økonomi og adminstrasjon Den digitale revolusjon vi er inne i driver endringer i global skala som påvirker store deler av samfunnet. Ikke minst for virksomheter har dette stor betydning. Ny teknologi fragmenter eksisterende markeder og åpner for nye aktører. Resultatet er at nye forretningsmodeller vokser frem og angriper det etablerte. Den eksponentielle vekst i teknologi gjør at disse [

Strategi og mål - Gjensidig

Om du og din virksomhet skal utforme en digital strategi bør dere svare på en del spørsmål i forhold til hva strategien skal inneholde. Klarer du å gi svarene på de følgende spørsmålene, er du langt på vei til en god digital strategi En strategi for IT-avdelingen har lett for å fokusere på IT-faglige utfordringer og intern organisasjonsutvikling — viktige områder, men ikke for andre enn IT. Målrettet. Mange IT-strategier retter 80-90% av fokuset på å beskrive dagens tilstand,. Mål- og resultatstyring. Her får du oversikt over DFØs fagstoff om mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring (MRS) er et grunnleggende prinsipp i statlig styring, som retter oppmerksomheten mot de positive effektene vi ønsker å se for brukere og samfunn Malen for en SWOT-analyse er svært enkel og ser slik ut: Selv om malen i seg selv er nokså enkel å lese og forstå, kan det være greit med en forklaring. Leter din bedrift etter dyktige folk? Se gjennom profiler til 700 frilansere og konsulenter i Norge - som de dyktige folkene under her Mål og strategi. Publisert 07.06.2012 Sist endret 12.08.2020. Skriv ut. Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåkning, og ved å ta del i utvikling av regelverk arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann

Agil projektkontraktPlanlæg din indsats – contentplan og årshjul | Digital WorksNy layout på lønnsslippen - Sariba

Strategi er oprytt - Magm

Fylkeskommunens strategi for å møte utfordringene er: Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet. Som Norges nest største veieier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle veieierskapet gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god veieierstyring, med mål om «mer vei for pengene» Ny strategi for bustadsosial politikk. I 2013 blei ei melding om bustadpolitikken lagt fram for Storinget. Sidan den gong har både utfordringane og virkemidla endra seg, og det er behov for ei ny vurdering av mål, virkemiddel og roller. Hausten 2020 legg regjeringa fram ein ny nasjonal strategi for den sosiale bustadpolitikken. Bolig for velfer Som Norges største bank har DNB en samfunnsrolle i å bidra med å sikre bærekraftig verdiskapning. Les om ulike mål og titak innen styring og selskapsledese, samfunn og miljø og klima Menneskene skaper verdiene, og festtalene er fulle av snakk om hvor viktige de ansatte er for en bedrift. Hvor mange opplever at nettopp deres organisasjon tar dette på alvor? Strategisk HR er et samlebegrep på alle tiltak som ser helhetlig på samspillet mellom organisasjon og mennesket, med det formål å ha rett person på ret

Handlingsplanen - veileder - Innovasjon Norg

Coops strategi - Coop litt ditt Coop Norg HR-STRATEGI HR-STRATEGI 8 9 2. Lederutvikling Kommunen er en stor kunnskapsorganisasjon og krav til faglig spesialisering og spisskompetanse vil øke med endret og utvidet oppdrag. Arbeidet med å sikre at våre ledere får den rette kompetansen til å lede menneskene i organisasjo-nen i tråd med kommunens ledelsesplattform, vil være avgjørende

Tiden for de store tanker: Visjon, misjon og strategi

IKT-strategi for norsk universitets- og høgskolesektor / Om nåsituasjonen - fra IKT-tjenester til digitalisering. 3 Målbilder 3.1 Datasentrisk tilnærming I prosesser for utvelgelse av nye tjenester og for utforming av gode brukergrensesnitt, må brukerne involveres Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer En annen mulig strategi er den såkalte lavprisstrategien. Bedrifter som for eksempel dagligvarekjeden Kiwi er et eksempel på denne strategien. Kiwi tilbyr et relativt smalt utvalg av basisvarer til lave priser. I samme bransje finner vi andre butikker som har valgt en annen strategi Mål og strategi. Tidligere årsrapporter. 2018. 2017. 2016. 2015 (pdf) 2014 (pdf) Skjul. Orkla ASA Besøksadresse: Drammensveien 149 Postadresse: Pb 423 Skøyen 0213 Oslo Tlf + 47 22 54 40 00 Faks + 47 22 54 44 90 Epost info@orkla.no. Cookies. Designed and developed by Design Container. I Consilio er strategi like mye en tankemåte som en tjeneste vi tilbyr våre kunder. Det gjennomsyrer alt vi gjør. For oss har kommunikasjon en verdi når den brukes for å nå mål. Mål om bedre omdømme, mål om økt salg, mål om å endrede holdninger, mål om økt bevissthet

Suksesskriterier for å nå mål - ledernytt

Klar strategi for kapitalallokering. Styret har foreslått en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje Mal for kommunikasjonsplanlegging. Malen er laget som et hjelpemiddel til alle ansatte, enheter og ledere på OsloMet. Les også: Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går ut og når fram? Last ned mal for kommunikasjonsplan (docx) Se et eksempel på en ferdig utfylt kommunikasjonsplan (docx) Hva er en kommunikasjonsplan Strategi og IT-strategi har en svært ulik betydning for forskjellige bedrifter og organisasjoner. Dette er grunnen til at vi ikke kan gi en perfekt oprift på hvordan en IT-strategi burde være. Derimot kan vi si at en IT-strategi hjelper en organisasjon med å lykkes med deres overordnede strategi

Mål och strategier Che

 1. Grønn strategi ble vedtatt av bystyret 21. september 2016, og er en plan som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Dette er et stort løft, og kan bare realiseres dersom næringslivet i byen og innbyggerne jobber sammen med kommunen. Vi skal bygge framtidens Bergen der det ikke brukes fossil energi
 2. Visjon, mål og strategi. Vår visjon: ONF skal være regionens ledende næringsorganisasjon Våre verdier er: Synlig og engasjert. Framtidsrettet og offensiv. Inkluderende. Godt humør. ONF skal gjennom engasjement og høyt aktivitetsnivå vise frem næringsregionen Orkladal som en av de viktigste i Midt Norge
 3. Strategi Arbeidsmiljøsenterets visjon: - Vi gjør arbeidsdagen din bedre. Overordnet mål Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter, i samarbeid med medlemmene, arbeidslivets organisasjoner og myndighetene. Samle og formidle kunnska
 4. Strategi og mål for omstillingsarbeidet. Omstillingsarbeidet i Meløy skal strekke seg over seks år (2012 - 2018) og en strategi- og handlingsplan danner grunnlag for arbeidet
 5. Strategi 2: NOKUT skal stimulere mer aktivt til utvikling og forbedring av høyere utdanning, fagskoleutdanning og systemet for godkjenning av utenlandsk kompetanse, bl.a. gjennom å: være en synlig ambassadør for kvalitet i utdanningen og skape arenaer for debatt formidle god praksis og gi råd til utdanningsinstitusjonen
 6. Eksempel på digital strategi - Nina Fur
 7. Strategi Universitetet i Berge
 • Barbord jysk.
 • Figurerer kryssord.
 • Die frau deines lebens erkennst du daran.
 • Schnupperkreuzfahrt 3 tage.
 • Pilz blaue schnittfläche.
 • Vanskelige fremmedord.
 • Snel geld nodig zonder bank.
 • San diego interessepunkter.
 • Hvor mye er 1/3 del.
 • Tchibo burgerpresse test.
 • Sukkerrør i norge.
 • Risikofaktorer for postoperativ sårinfeksjon.
 • Kann man bei tinder nach namen suchen.
 • Amine good for you wiki.
 • Postmodernisme kunst kjennetegn.
 • Www jaegerbrukt no.
 • H&m trondheim torg.
 • Engebråten skole utleie.
 • Uni mannheim eo 154.
 • Solomon brothers building.
 • Hotel cristallo katschberg.
 • Figurerer kryssord.
 • Stellenangebote magdeburg volksstimme.
 • Swingkurs tromsø 2017.
 • Startliste nm alta.
 • Hvordan pynte kake med fondant.
 • Basmati reis arsen.
 • Logitech update.
 • Ibuprofen wirkungsdauer.
 • Hubble snl.
 • Virkemidler i biografi.
 • Italiensk mynde kennel.
 • Ark wyvern taming.
 • Krav til godkjent kjøkken.
 • Elektrogrossisten oslo.
 • Bakepulver og eddik.
 • Lære barn snowboard.
 • Moroccanoil shampoo 1000ml.
 • Øm i ganen.
 • Sy veske mønster.
 • Tennis ergebnisse live.