Home

Setesdal dialekt kjennetegn

Setesdalsk eller setesdalsmål er dialekten innenfor det norske språket som kommer fra Setesdal i Aust-Agder i Norge. Denne dialekten skiller seg fra flere nærliggende med annerledes uttrykk og ord. Eksempler på dette er ord som «jungji», som betyr en spisekniv. Dette ordet finner man ikke igjen i andre dialekter. Setesdalsk har ikke endret seg stort siden vikingtiden. I 1672-1677 var det samlet en del ord fra Raabyggelaget i 70 sider i en bok som het Ordsamling fraa. Tristan og Gro Kristin forteller her sagnet om hvordan Hegeholmen har fått navnet sitt. Hegeholmen er en liten holme som ligger i elva Otra i Aust-Agder. Barna forteller historien på sitt. Setesdal er et godt eksempel på et sted der dialekten har holdt seg uendret gjennom tidene fordi folket har hatt lite kontakt med andre. Bli med på en dialektreise fra kyst til innland på Agder: Sjøferdsel skapte kontak Setesdalsmålet har også ein del ord som er særeigne for området, til dømes jungji, 'spisekniv'. Skriftleg har Bygland, Valle og Bykle - dei tre kommunane som har det klassiske setesdalsmålet - vedtak om nynorsk som hovudform. For Bykle sin del passar dette også godt med påverkinga frå Telemark, då det også er ein nynorsknær dialekt Tor Espen, 34 år fra Setesdal venter på drømmedama. Er det deg, eller kjenner du henne? Da må du sende oss en e-mail. Det er ikke noe å vente på. Vil du fri?..

Dialekt, eller? I dagligtalen bruker vi ordet dialekt om et talemål som er karakteristisk for et bestemt geografisk område og som er forskjellig fra rikstalemålet. Slik har også dialektforskerne tradisjonelt har brukt begrepet. Her i landet er såkalt standard østnorsk det nærmeste vi kommer et rikstalemål. Standard østnorsk er et bokmålsnært talemål som vi finner i Oslo-området I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter og språkvarianter. De største endringene i dagens norske dialekter finnes i selve ordforrådet . Ord fra det gamle arbeidslivet, for eksempel fra jordbruk og industri, blir borte, mens nye ord trekkes inn i alle dialekter for å gi navn på nye ting og begreper, slik som pizza , display , eller iPhone

Det er fellesbetegnelsen for norske dialekter som har endingsvokalen -a i infinitiv (å kasta) og svake hunkjønnsord ubestemt entall (å finna). I dag forekommer dette kjennetegnet på: Sørvestlandet Du kan tru det ær mange rare dialekter å utrykk hær i Østfold. Hær ær non or å utrykk, som du kan kose dæ me. Lista ær lagæ a han Morten Nilsen fra særp, som før om åræ jobbædde som sjonalist i Demokraten i Fredrikstad. Vi prekæs La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett En dialekt som skiller seg ut er bergensk. Kjennetegn på sørlandske dialekter er bløte konsonanter, a-endelser og rulle-r (gada i stedet for gaten. Kapittel 1 Vintersolverv. råolje undervannsinstallasjon fjellbeite sceneutstråling gjøing

Tradisjonelt har dialekten også sambandet mn (<fn, norr.). Hos dei eldre informantane høyrer ein enkelte belegg på dette (eks. nemmte), men det er ein overvekt av vn (eks. navn, nævvne). Dei yngre bruker stort sett bare vn, men eit unntak er læmmne. Ifølgje Bull er det også lite lågning i dialekten, men kanskje mest y>ø Norske dialektar er målføre som høyrer inn under norsk.Ein kjenner til ulike dialektar i Noreg frå yngre norrøn tid (ca. 1050-ca. 1350), og dei ulike dialektane følgjer ofte tradisjonelle administrative grenser. Det finst ulike inndelingar av dialektane. Det er vanleg å skilja mellom aust-og vestnorske dialektar. I tillegg kan ein skilja ut nordnorsk og i nokre høve trøndersk som.

Setesdalsk - Wikipedi

Leik med å kaste ball over hustak. Anti óver er ikkje frå Setesdal eller Noreg, men leiken har likevel vore i bruk her. Uttrykket kjem frå Skottland og heiter eigentleg Antony - over. Mi leika jamt anti óver, førr'e. check: antras Han må av og til snakke engelsk fordi nordmenn ikke forstår dialekten. Tor Espen Helle (34) fra Valle i Setesdal er uroet over at så mange unge har forlatt dialekten sin Dialekten har tradisjonelt kløyvd infinitiv, og kjennetegnes ved typisk nynorsk -nære vendinger. Eldre hallinger bruker stort sett oblik kasus og flertallsbøying av verb. Pronomen samsvarsbøyes tradisjonelt i kasus: Åt garde sino. Eksempel: E va uppe hjå'o mor o såg ette sauidn henna Kjennetegn på sørlandske dialekter er bløte konsonanter, a-endelser og rulle-r (gada i stedet for gaten.) Innenfor en dialekt kan det oppstå ulike språkvarianter avhengig av sosial status. Dette kalles sosiolekter. Sosiolekter har jevnet seg ut i takt med klassesamfunnet Hele 77 prosent av deltagerne i Facebook-undersøkelsen skriver på dialekt. Tilsvarende tall i Mobilundersøkelsen er 71 prosent. Begge studier viser at dialekt er et viktig kjennetegn ved språket i sosiale medier

Man kan sikkert mene at noen er dumme på bakgrunn av hva de sier, men de blir ikke dumme av dialekten de sier det på. Det språkforskningen derimot kan si noe om, er holdninger til ulike dialekter og sosiolekter. Og her har Østfold-dialekten ofte fått mye ufortjent tyn Enig med de som har nevnt Setesdal her. Øvre Setesdal er den eneste dialekta jeg har hørt hvor jeg innimellom bare må gi opp. Vossamaul og diverse andre vestlandsdialekter er såre enkelt i forhold. Husker også at NRK en gang rundt 1970 hadde et par av de som stenograferte under møter på Stortinget i studio

Setesdalsdialekt - NR

 1. Det som skiller Kristiansand fra de østnorske dialektene, er at man i Kristiansand snakker med såkalt høytone. Høytone vil si at den trykksterke delen av et ord får høy tone. Man vil derfor si for skjell og ikke for skjell Grensen for høytone og lavtone går ved fylkesgrensa mellom Aust- og Vest Agder. 4.5 Endringe
 2. Harald Anto
 3. Hverken dialekt eller språket i Oslo er entydige begreper. Dialekt: Det finnes ulike definisjoner av dialekt, fra geografisk definert talemål i det hele tatt til talemål som står i motsetning til standardspråk. Dessuten skilles det ikke alltid like skarpt mellom dialekt og sosiolekt
 4. Kristiansundsdialekta kommer under det trønderske målområdet. I hovedsak sier man at hovedskillet mellom trøndersk og vestlandsk går i Romsdalen. På Sunnmøre er dialektene klart vestlandske, på Nordmøre er de klart trønderske, mens i Romsdalen finner man et kaosområde dialektmessig med trekk fra både vestlandsk og trøndersk
 5. Martin Skjekkeland forklarer at Kristiansand og Vennesla har hatt et klart dialektskille ved kommunegrensa, mer presist mellom Saga og Haus, etter at venndølene mistet retten til å selge tømmer i Kristiansand. Martin Skjekkeland, språkforsker og professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved UiA

Det er to kjelder til bodødialekten på denne nettstaden: Nordavinden og sola frå Mørkved i Bodø og ScanDiaSyn. Bodødialekten har fleire fellestrekk med saltenmål som tonefall, apokope og palatalisering, men han skil seg frå saltenmål ved å ha mindre apokope og eit forenkla bøyingsmønster i substantiv og verb (Fiva 1996) Dialekter: I Norge har vi svært mange dialekter. Kjennetegn som gjelder for større områder ser ut til å beholdes i større grad, mens skillene mellom mindre språkområder gradvis forsvinner. I dag er blant annet skarre-r på frammarsj, mens jamvekt er i ferd med å forsvinne Valle og Rysstad er fine steder å stoppe for å oppleve den særegne naturen og den tradisjonelle setesdalskulturen. Mellom de stupbratte fjellene langs elva Otra har det bodd folk i århundrer. Med et areal på hele 1290 kvadratkilometer har kommunen god plass til sine 1300 innbyggere. Så du er hjertelig velkommen

Norsk - Dialektlandet Norge - NDL

Fredrikstad-dialekten er noe av den mest markante egenarten vi kan tenke oss om Fredrikstad. På landsbasis faller som regel Fredrikstad-dialekten under begrepet Østfold-dialekten. Det blir veldig misvisende da det er store forskjeller i uttale og tonefall i de ulike regionene innenfor fylkets grenser situasjonen i dag ord bok styre i komunen skole/barnehager setesdal dialekt kristiansand dialekt foskjell mellom kristiansand og setesdal dialekta Mål merker kåret til en av Norges styggeste dialekter utvikling gammel norsken Mål merker Moderne Skoler/barnehager Samfunnet Må Norske dialekter Her sier de «skinnbrokaslått» (og da bør du komme deg derfra) Språket vårt er fullt av morsomme dialekter - og mye skjitpreik. i Setesdal og Fauske som å gjøre sitt fornødne ute i det fri. Vi snakker da om fast avføring En dialekt er geografiske forskjeller i det samme språk. Det varierer alt i fra ulike ord og utrykk, til forskjellig uttalelse av konsonanter, vokaler, og tonefall. Ordsammenstillingen kan på enkelte dialekter virke helt ulogisk i forhold til andre dialekter. Når vi skal gruppere dialekter deler vi dem inn i to hovedgrupper; Vestnorsk og.

Setesdal - lokalhistoriewiki

Dialekt er alle dei ulike måtene vi snakkar norsk på. Som du kan sjå under fanen målmerker på denne sida, blir Noreg delt inn i fire dialektområde. Geolekt. Det er dialekt, om enn i en videre form. Språkforskere forklarer det med talemålsvarianter knyttet til ett bestemt geografisk område Merknad: I strilamålet finst det både svake og sterke hokjønnssubstantiv. Dei svake endar alltid på -a i ubestemt form, eintal. I bestemt form, eintal vil dei svake hokjønnsorda anten enda på -o eller -å, alt etter kvar på Strilelandet ein kjem frå.Kommentar: Om eit svakt hokjønnsord endar på 'å' i bestemt form er det neppe strilamål. men indre midhordlandsmål - t.d. Os eller Fusa

Vi har dialekter fra mer enn 350 plasser. VELG FYLKE. Quick view. Legg til favoritter. Lukk. 3,7dl Gr. Totning er dialekta som talas i Østre Toten og Vestre Toten.Foruten Toten-kommunene brukes totning også i store deler av Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.Dialekta blir også kalt Toten-dialekt eller totenmål. I 2000 ble det gitt ut en egen grammatikk for totning; Totenmålet av Jan Terje Faarlund.Boka ble gitt ut samtidig som det ble utlyst en stilkonkurranse for elever i videregående. Gudbrandsdalen dialekt kjennetegn. Det viktigste dialektskillet i Oppland fylke går mellom det østlandske flatbygdmålet på Hadeland, i Land og på Toten og fjellbygdmålet i Valdres og Gudbrandsdalen. Målet i Sør-Gudbrandsdalen (til Kvam i Nord-Fron) viser overgangsformer mellom flatbygdmål og egentlig fjellbygdmål

Sandnesdialekten (eller gaugamål for de lokale) ligger en plass mellom Stavanger- og Jærdialekten og bærer på mange måter spor av begge to.. Men som alle store byer (og kommuner) med respekt for seg selv har også Sandnes i årenes løp utviklet egne ord og uttrykk som i varierende grad er forståelige for de rett over kommunegrensen Dialekten i Kristiansand Litt om kristiansandsdialekten Leniniserte plosiver, populært kalt blaude konsonanter, er kanskje det man først legger merke til ved dialekten i sør. Likevel er ikke målmerket særegent for Kristiansand, det er et kystfenomen man finner på nesten hele Sørlandet

For eksempel er svarabhaktivokalen, som tidligere var et kjennetegn i dialektene fra Sør-Karmøy og ned mot Sørlandet, ikke lenger like vanlig som før. Selve begrepet, svarabhakti, stammer fra språket sanskrit og indikerer at det plasseres en «hjelpevokal» for å lette uttalen. Den fins i mange språk, dialekter og sammenhenger Info. Her samler vi opp både ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå for folk med andre dialekter eller kanskje for trøndere selv. Det kan også være lurt å laste ned appen 'Trønderomat' Utsalsplassar for Jol i Setesdal 2019 Vis tysdag 05.nov kl 19:22 Jubileumsfest og haustseminar, 15-16. november 2019; måndag 21.okt kl 17:46 19.10.2019: Seminar om dialektordbøker på Røros; laurdag 30.mar kl 08:52 Romjolsmøte i Valle mållag, 27.12.2018; søndag 31.des kl 16:51 Bilete frå.

Fantastisk setesdalsbonde leter etter akkurat deg! Jakten

Norge renner nesten over av komiske, irriterende, vakre og underlige dialekter. Det synges og freses og skarres, og det meste er lov. Så lenge du ikke kommer fra Østfold, da Dialektplakat Setesdal quantity. Add to cart Buy now with. Category: Dialektplakater Agder Tags: Agder, Dialekt, dialektplakat, Setesdal. Related products. Dialektplakat Ålesund kr 200.00 Add to cart. Dialektplakat Hadeland kr 200.00 Add to cart. Dialektplakat Sunndal kr 200.00 Add to cart En sosiolekt er en variant av en dialekt, innenfor det samme geografiske området. Sosiolektene bestemmes gjerne av kjønn og sosial eller etnisk tilhørighet. En multietnolekt knyttes ofte til etableringen av en egen gruppeidentitet blant ungdommer som vokser opp i heterogene kulturelle og språklige miljøer

Norsk - Ulike talemålsvarianter - NDL

dialekt- og stedsposters Våre postere med dialekt ord og uttrykk fra forskjellige dialekter på Sørlandet, Sunnmøre, Trondheim og mange fler. Dialektplakat er en kjempe fin gave til de du er glad i, eller som pynt i ditt eget hjem Dialekter - kart . På denne siden finner du eksempler på ulike dialektkart som kan brukes når du skal jobbe med dialektprøver. Isogloss heter linjene på kartet som viser grensen mellom ulike dialektfenomener. Dersom du trenger et vanlig norgeskart i tillegg,. Spor av jamvektsregelen Det lyseblå området har infinitiv på -e i overvektsord og -a i jamvektsord. Det mørkeblå området har apokope i overvektsord og utstrakt bruk av jamning i jamvektsord. Begge varianter kalles kløyvd infinitiv. Jamvektsord, dvs. infinitiv med kort rotstavin

Kva er det med desse dialektane her i landet? Korfor gjer dei oss så glade og stolte, og samtidig så sinte og såre? Programleiar Yasmin Syed prøver å finne ut kor spesiell tilstanden i dialektriket Noreg eigentleg er og blir dratt inn i ein dialektgalskap ho ikkje visste om. Kan det bli for mykje av det gode? Forstår me kvarandre? Norsk serie om nordmenn og dialektar Dialekt dypdykk Do you find all the Norwegian dialects a tad bit overwhelming? Det er jo egne regler for hvordan man skal bøye ting, bøye substantiv for eksempel på min dialekt. Det er også et kjennetegn faktisk, som jeg kom på nå, er at vi må ha pronomen, altså subjektspronomen før navn. Så jeg må si, ho Camilla Hildremyr har undersøkt ulike dialekt-variabler hos innbyggerne i Tyssedal og Odda. Blant annet har hun gransket bruken av førsteperson entall og en lenge rådende oppfatning blant folk på de to stedene: At folk sier jeg i Tyssedal og eg i Odda. - Oddingane har brukt eg gjennom hele hundreåret og sier fortsatt eg Utpreget Oslo Vest dialekt (prates i Oslo 2, deler av Oslo 3 og 8 og Oslo 7) preges nettopp av fraværet av a-endelser, trykket er ofte på senere stavelser i ordene, det er færre sammenendragninger av ord, ordene uttales renere uten tykke (eller tjukke på østkantsk) l'er og s'er (Oslo i stedet for Oschlo) og ordvalget er ofte annerledes

Sterke norske dialekter . Tradisjonelt er det nok rett å hevde at det er talemålet i Oslo vest som har hatt høyest prestisje i Norge. Men det ser ikke ut til at det er denne dialekten, men derimot dialekten i Oslo øst, som har størst påvirkningskraft på de lokale dialektene i regionen Fra byger som Evje og Valle til folkemusikk, rafting og Hovden Alpinsenter - i Setesdal venter actionfylte opplevelser og en rik kulturarv Dialektforskere bekymret: Frykter dialekter kan forsvinne. Dialektforsker og språkveteran Arne Torp (72) er stygt redd for at noen dialekter kan forsvinne om ikke så altfor lenge Quiz: Hvor god er du egentlig på Østfold-dialekt? Hvor mange rette klarer du? Lisa Dyremyhr Bakke (upublisert) Opprettet tirsdag 26. juni 2018 - 14:22. Del artikkel. Hvor mye forstår du egentlig av den sjarmerende Østfold-dialekten? Test deg her: Last ned appen vår. Del på facebook Si ifra om feil i artikkelen

En dialekt er muntlig, men greier vi å gjøre den skriftlig også, så kanskje den kan overleve en stund til. Tenk og få dialekt inn som valgfag i skolen. Det kunne vært stas å snakke nesning. Dæ æ lettar å halde på ei dialekt viss du kan bruke´n skriftele mæ. Av Karl Aalton Dette er innsamlet materiale over tid Andre kjennetegn. Skarre-r; Æ-lyden blir vanligvis byttet ut med en e-lyd (sær → ser, hæl → hel, bær → ber) Et annet kjennetegn, som dog forekommer helst i nabokommunen Karmøy er segmentering, det vil si at doble konsonanter blir gjort ulike, som f. eks. «fjell» som blir til «fjedl» og «alle» som blir til «adle».; Differensiasjon RN til DN og FN til BN som er forskjellen. Finn hoteller i Setesdal i no. Reserver online, betal på hotellet. Gode priser og ingen reservasjonskostnader. Les hotellanmeldelser fra virkelige gjester

Stavanger-dialekt er talemålet som brukes i Stavanger Grammatikk Substantiv. På stavangersk har substantiva enten hankjønn, hunkjønn, eller intetkjønn. Grammatisk kjønn er hovedsakelig fordelt som i nynorsk skriftspråk. Mens ord som har et biologisk kjønn også har dette kjønnet i grammatisk. Manus til fremføring om bodødialekten, og kjennetegn ved denne. Spesielle ord som de i Bodø bruker, og oversettelse av disse. Bodø-dialekten - manus til presentasjon - Studienett.n I Norge har vi flere forskjellige dialekter som alle har kjennetegn og preg som gjør dem spesielle. Man har likevel særpreg som kan være felles for flere ulike områder, og som gjør at dialektene kan ligne på hverandre. Blant de mest normale særpregene i dialektene er bruken av enten skarre-r eller rulle-r i uttalen

dialekter i Norge - Store norske leksiko

De siste tre ukene har Hallo P3 jaktet på den verste dialekten i Norge. Det rant inn med nominasjoner til Tuva Fellman og Jonas Tomter, som plukket ut fem finalister du kunne stemme på: Trondheim, Oslo, Stavanger, Molde og Bergen. Nå er kåringen over, og oslodialekten har blitt stemt fram som Norges verste dialekt Kva er det med desse dialektane her i landet? Korfor vekker dei så sterke følelsar i oss? Yasmin Syed møter keeperhelt Frode Grodås, som la om dialekten, eller begynte å knote, då han gjorde karriere. Korfor føler bygdefolket at han svikta dei, og kva skjer når den bortkomne sonen vender heim? Kan Hornindal tilgje bygdas store son? Norsk serie om nordmenn og dialektar. (4:6 Hvordan man sier ikke er også et tydelig kjennetegn. I Nordland sier de ikke. I Tromsø og store deler av Troms sier vi ikkje. Og i Finnmark sier de ikke igjen. Spesielt for Nordland er at de ikke bruker siste stavelse på verbet. F.eks. å kaste blir å kast. Tonefallet er også ganske forskjellig i de ulike fylkene Det er i så måte en markant forskjell på dialekten fra Brønnøysund og opp til Sandnessjøen. Utfra tonefallskriterier har jeg ingen problemer med å definere romsdalsdialekt som et vestnorsk mål. Men det du ikke vil ha på deg var nå litt voldsomt; jeg holder ikke noen dialekter for å være dårligere eller bedre enn andre

Målmerker - spraksida

Dialekter er «in». Et eksempel på dette er NRKs nye serie om norske dialekter; Dialektriket. Interessen for temaet avspeiles også i publikums begeistring da programleder Rune Nilson i Lønsj imiterte dialekten på alle steder han besøkte på sin reise langs Norges kystlinje i vår Språkforsker Finn-Erik Vinje slakter Fredriksstad Blad, som skal lage avis med det han mener er landets verste dialekt. Språkfestival I anledning en språkfestival i Fredrikstad neste uke.

Snakk dialekt!» - Norsk språkråd. Mange lurer nok på hva vi skal med dialekter. - Hvorfor skal folk i samme land snakke forskjellig språk? De aller første dialektene ble oppfunnet i Sverige av romvesen som kom og hadde sex med noen kuer. Kuene ropte og derfra er den fine dialekten Svenskkudialektforpult, som betyr at kua lagde dialekten Norske dialekter. Innledning: Trønderdialekten har mange kjennetegn og spesielle ting ved seg. Kanskje den tydeligste er palatalisering, altså at ord, som oftest korte ord, som inneholder dobbel l eller dobbel n i slutten blir uttalt ved at man presser tungen opp i ganen,.

Australia: English Australia men snarere av Australia Commonwealth of Australia en bakke ulike utvalg variety / diversity og kontraster contrasts Her kan du være både i metropolen og i de stammene som lever i jungelen jungles I Australia trygt kombineres velstelte parker og regnskog. Hva en flott tid på de blå bassenger og gylne strender. Endless Desert vast deserts og smaragd grønne. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami.. I Norge har vi mange dialekter. Dialektene i byene har vært påvirket av dansk og tysk, mens dialektene på landsbygda har vært upåvirket fram til våre dager. Bruk kartet nedenfor og lytt til dialekter fra de ulike landsdelene Særemne i norsk med dialekter som tema. Oppgaven ser på dialekter i Norge, ulike kjennetegn og målmerker som skiller dem fra hverandre Jeg synes ingen vanlige dialekter er vanskelige å forstå i dag, men da jeg var liten slet jeg veldig med sørlandsdialekter. Jeg forsto heller ikke trøndere som snakket fort selv om halve slekta er derfra. Jeg tror kanskje dialektene vannes ut ganske fort nå, i tillegg til at jeg har trent øret litt. Setesdal -dialekt er umulig å forstå Setesdal har århundrelange tradisjoner innen sølvsmedkunst og musikk. Enda eldre er de vakre mineralene du finner i utstillinger og ute i naturen. Den nyeste attraksjonen er Elgtun i Bygland, hvor du kan få nærkontakt med skogens konge

 • South park hamster fangen.
 • Inliner fahren gesund.
 • Oslo parcel centre telefon.
 • Prikker i huden.
 • Rema 1000 nesbyen.
 • Restaurant banzino bansin speisekarte.
 • Lo salt.
 • Frakt kryssord.
 • Aldersgrense på bar i sverige.
 • Kommunikasjon med ånder.
 • Fieberblase homöopathie.
 • Plu koder coop.
 • Eksamen 2016 markedsføring.
 • Elastisk energi.
 • Öbb wohnungen villach.
 • Kraftig nedbør.
 • Antalya hotel.
 • Observatoriet harestua.
 • Gummistrikk til sprettert.
 • Explore 4 workbook.
 • Siameser kattunger.
 • Intervju jobb.
 • Pgo forhandler nordjylland.
 • Mvv o14.
 • Lee outlet vestby.
 • Hugos münchen reservieren.
 • Social cooking app.
 • Wikipedia brunbjørn.
 • Zen kontinentalseng.
 • Nato hovedkvarter jåttå.
 • Sparebank 1 mastercard.
 • Run leona lewis.
 • Trondheim yr.
 • Jørgen moe.
 • Skriftspråkets historie.
 • Aktiviteter i 30 årslag.
 • Charming pick up lines.
 • Harry hermine liebesgeschichte.
 • Gunilla holm platou wikipedia.
 • Smyrnakyrkan göteborg kalender.
 • Phantasialand gutscheine groupon.