Home

Fravalg av revisjon

Fravalg av revisjon Brønnøysundregistren

Fravalg av revisjon melder du i Samordnet registermelding. Frist for å melde fravalg av revisjon. Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres Fravalg av revisjon. Fagartikler Regnskap Selskapsrett . Aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere. Følgende vilkår må være oppfylt: driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner

Fravalg av revisjon - dib

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren Fravalg av revisjon må meldes til Foretaksregisteret for å være gyldig og Foretaksregisteret meddeler at meldingen må være mottatt av registeret få dager etter at beslutningen er fattet. Kapitalnedsetting i AS - ikke krav til bekreftelser fra reviso Fravalg av revisjon reguleres i aksjelovens § 7-6, som har følgende ordlyd: 7-6. Beslutning om å unnlate revisjon (1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven derso For fravalg av revisor fra 2018, må alle følgende vilkår være oppfylt: •Driftsinntekter må være under 6 millioner •Balansesummen må være under 23 millioner •Mindre enn 10 årsverk i gjennomsnitt Morselskap kan også velge bort revisor der hvor alle disse vilkårene er oppfylt for hele konsernet sett under ett

Fravalg av revisjon etter lovendringen - Sticos

En del mindre aksjeselskaper kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres, såkalt fravalg av revisjon. Finn ut om ditt selskap kan velge denne fremgangsmåten, og les hva du i så fall må gjøre. Selskaper som faller under terskelverdiene for revisjon kan velge å ikke revidere årsregnskapet, dette kalles fravalg av revisjon

Fravalg av revisjon - å fjerne revisor i et aksjeselska

 1. Fravalg av revisjon Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår: Driftsinntektene er under 5 mill. kroner Balansesummen er under 20 mill. kroner Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. I eksisterende selskap skal terskelverdiene baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår (året før). I nye selskaper som ikke har avlagt årsregnskap
 2. Driver du aksjeselskap og ønsker å slippe revisjon av regnskapet for 2011 men enda ikke har sendt melding til Foretaksregisteret begynner det å haste. Finansdepartementet har nylig uttalt at beslutningen om fravalg av revisor må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 for å få virkning for regnskapsåret 2011
 3. Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov. For aksjeselskaper gjelder ikke revisjonsplikten etter første ledd dersom det er truffet beslutning om fravalg av revisjon i medhold av aksjeloven § 7-6 første ledd
 4. Fravalg av revisor - er det mulig for deg? Dersom du tilhører en av følgende kategorier, er det ikke mulig å velge bort revisjon: morselskaper i konsern; selskaper som har fått vedtak fra Skatteetaten om pålagt revisjon; selskaper som driver med apotek- eller advokatvirksomhet; selskaper som er godkjent som entreprenør etter lotterilove

Fravalg av revisjon - Administrative rutiner - Økonomi og

Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge bort revisjon såfremt konsernet som enhet er innenfor terskelverdiene. Dersom summen av driftsinntekter, balansesum og antall ansatte for alle selskapene i konsernet (fratrukket internomsetning/internt mellomværende i konsernet) er. Aksjeselskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene er i flere tilfeller likevel avhengig av uttalelser og bekreftelser fra revisor. Reglene er lempet på en del områder, men fortsatt er det en del situasjoner hvor selskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene har krav om uttalelser fra revisor

Eksempel og mal på fravalg av revisor i AS - Leder

 1. Bestemmelsene om revisjon av avviklingsbalanse (før utdeling) og avviklingsoppgjør (etter utdeling) følger av aksjeloven § 16-6 (2) og § 16-10 (1).Dette er særattestasjoner som kreves direkte i aksjeloven, og ikke en del av ordinær revisjon etter revisorloven § 2-1.. Det følger av dette at fravalg av revisor etter reglene i aksjeloven § 7-6, jf
 2. Evaluering viser at fravalg av revisjon har gitt gode resultater Tidligere i år la professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI fram «Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper», som belyser konsekvensene av frivillig revisjon som ble innført i 2011
 3. Fra og med 10. januar 2018 ble terskelverdiene for fravalg av revisjon hevet. Dette fører til at 7500 flere norske selskaper kan velge bort revisjon. Sjekk om ditt selskap er en av de her! Terskelverdier i 2018. For å velge bort revisor fra 2018, må alle følgende vilkår være oppfylt
 4. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Opgørelse af nettoomsætning ved fravalg af revision Ved opgørelsen af, om virksomheden overskrider størrelsesgrænsen for nettoomsætning på 8 mio. kr., skal virksomheden i visse tilfælde medregne finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed
 5. fravalg av revisjon, før etter avgivelse av revisjonsberetningen. Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for andre enn revisjonsklienter Utarbeidelse av årsregnskap og lignings-papirer omfattes av autorisasjonskravet i regnskapsførerloven. Utgangspunktet er at ingen i næring kan utføre slikt arbeid for andre uten å ha.

Fravalg revisjon. Pr. 16. oktober har totalt 14 752 selskaper valgt bort revisjon siden 1. mai i år. Av disse er 11 687 etablerte selskaper og 3065 nyetablerte. Andelen nyetablerte selskaper som har valgt bort revisjon siden 1. mai er 40,4 prosent 3065 av i alt 7592 selskaper Revisjonsplikt er en lovpålagt kontroll av selskapets årlige regnskap. Aksjeselskap kan i visse tilfeller gjøre fravalg av revisor, og unngå revisjon

Fravalg av revisjon etter lovendringen Controller Vest A

REVISJON, REVISOR, OPPSIGELSE, FRAVALG: Enkleste og raskeste innsending av en melding om oppsagt revisor gjør du via Samordnet registermelding i Altinn. TIPS! Bruk Foretaksregisteret for innsending og saksbehandling av meldinger om fravalg av revisjon Dette må være revidert, hvis selskapet ikke har registrert beslutning om fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at sletting må være meldt til Foretaksregisteret senest ett år etter registreringen av oppløsningsbeslutningen. Går det lengre tid kan tingretten overta avviklingen

Om du er revisjonspliktig avhenger blant annet av størrelsen på selskapet og selskapsformen. Noen bransjer er pålagt revisjon, slik som eiendomsmegling, advokatvirksomhet og regnskapsførervirksomhet. Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon, dersom de ikke faller inn under noen særregler. På fagspråket kalles dette fravalg av revisjon Fravalg av revisjon av årsregnskapet. Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon når driftsinntektene er under fem millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre. Hvis selskapet er mor i konsern, kan ikke fravalg om revisjon besluttes, se aksjeloven § 2-1. Hva bruker jeg stiftelsesdokument for aksjeselskap til? Siftelsesdokument for Aksjeselskap benyttes til å fortelle brønnøysundregisteret om hvilken type drift selskapet skal ha, navn, eiere og hvem som skal sitte i styret. Malen SMBinfo har laget er beregnet for Aksjeselskap med fravalg av revisor. Dvs nye aksjeselskap som ikke ønsker å benytte revisor Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves. 2. Endringer i aksjelovene som trådte i kraft 1. juli 2017 2.1. Fravalg av revisjon i aksjeselskaper blir enklere Ved stiftelse av nye aksjeselskaper vil unnlatelse av å velge revisor i stiftelsesdokumentet anses som fravalg av revisjon Fullmakt til å beslutte fravalg av revisjon kan trekkes tilbake av en senere generalforsamling dersom forslaget får tilslutning fra mer enn en tredjedel av aksjekapitalen eller av stemmene som er representert på generalforsamlingen mv., jf. aksjeloven § 7-6 (4). Etter utvalgets syn utgjør disse reglene en sentral del av minoritetsvernet

Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Da fravalg av revisjon ble innført i 2011 var vilkårene at driftsinntektene var mindre enn 5 millioner, selskapets balansesum mindre en 20 millioner og at gjennomsnittlig antall ansatte ikke oversteg 10 årsverk. Konsekvensen av at disse terskelverdiene ble fastsatt med en fast beløpsgrense,. Fra hvilket tidspunkt kan et aksjeselskap beslutte fravalg av revisjon dersom selskapet tidligere ikke har oppfylt vilkårene for fravalg? Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer

Fravalg av revisjon meldes via Altinn på skjema Samordnet registermelding, og er gjeldende så snart det er registrert i Foretaksregisteret. Tilbake til forsiden for Gründere og Startups. Hvordan kan vi hjelpe deg? Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer.. Heisann, Saken er slik at jeg ga melding om fravalg av revisjon fra og med revisjonsåret 2013. Denne meldingen ga jeg rundt 10. Desember, og fikk bekreftet dette den 31. Desember. Deretter fikk jeg en regning fra revisor Forberedende arbeid revisjon 2013 og sendte så en mail til dem. Og fikk som. Innen utløp av regnskapsåret må generalforsamlingen gi styret fullmakt til fravalg av revisjon. Dette må nedtegnes i generalforsamlingsprotokollen

Fravalg av revisjon må i så fall protokollføres og meldes via Samordnet registermelding til Foretaksregisteret. Relaterte emner: Selskapsrett stifte as. Nicolai Dolva. Kontakt oss. Advokatfirmaet Alver AS MNA Storgata 106, postboks 10, 2601 Lillehammer / 61 26 87 0 Begrenset revisjon er et alternativ til ordinær revisjon (full revisjon) som kan passe bedre for deg dersom din virksomhet faller inn under terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisjon av deler av regnskap. Vi kan bistå med revisjon av deler av regnskapet. Det vil si at vi avgir en uavhengig bekreftelse for en eller flere viktige poster. Skal du søke om fravalg av revisjon for ditt AS i 2013? Da kan det lønne seg å gjøre dette elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn.Er søknaden innsendt innen 10. desember er det i følge Brønnøysundregistrene gode sjanser for at den er behandlet og at en beslutning foreligger innen nyttår.. Ellers er den generelle søknadsfristen 31.12 Revisjon er regnskaontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet.. Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler Innsending av melding via Altinn Den enkleste og raskeste måten å sende melding om fravalg av revisjon til Foretaksregisteret er via Samordnet registermelding i Altinn. Elektroniske meldinger har kortere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav enn meldinger som sendes på papir

Altinn - Må jeg ha revisor

Aksjeselskap (AS) | Brønnøysundregistrene

Selskapet har valgt bort revisjon, men jeg finner ikke ut hvorfor Total mener at noten skal være med. Svar; Dersom selskapet har besluttet fravalg av revisjon, og i kombinasjon med dette benytter autorisert regnskapsførerselskap til å utarbeide årsregnskapet og angir dette med kryss på næringsoppgaven side.1, vil opprettelse av note Revisjon gi følgende innhold i i notesenter Fravalg av revisjon skal få virkning fra det tidspunktet styrets beslutning er registrert i Foretaksregisteret. Finansdepartementet har varslet overgangsregler som har skapt noe usikkerhet om hvordan dette blir for fravalg i 2011. Les mer hos revisorforeningen.no. Små aksjeselskaper kan fra 2011 velge om de vil få sine regnskaper revidert Med bakgrunn i mange års erfaring med revisjon av frivillige virksomheter, kan vi gi gode råd med hensyn til både regnskap og økonomifunksjonen i tillegg til ordinær revisjon. Vi kjenner for eksempel godt til særregler om begrenset lønnsoppgaveplikt, forenklet oppgjørsordning (A-melding A05), unntak fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift for å nevne noe

Endringer i aksjeloven - KPM

Fravalg av revisjon - Advokatfirmaet Wulf

Fravalg av Revisjon. Dersom et firma ønsker fravalg fra revisjon, må dette meldes inn. Les mer! Lønn for Revisorer. Hva er normal lønn for en revisor eller regnskapsfører? Hvor mye lønn du får som revisor kommer an på mange ulike faktorer. Lønn for Revisor. Må jeg ha Revisor Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, hvilke frister som gjelder og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og. I tillegg kan fravalg av revisjon velges om bedriften i gjennomsnittet består av mindre enn 10 ansatte. Det er flere ulike bransjer som ikke kan velge fravalg av revisjon som et alternativ. Dette er blant annet bransjer innen virksomheter som apotek, advokat, godkjente entreprenører og bedrifter som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet

Video: Fravalg av revisor fra 2018 - ECI

Fravalg av revisjon

 1. Prøv demo. Ønsker du å prøve våre produkter, men mangler brukerkonto
 2. Hjemmel om fravalg revisjon. Slik er den nye hjemmelen om fravalg revisjon: § 7-6. Beslutning om å unnlate revisjon (1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven dersom. 1
 3. Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS - Tyder utviklingen på økte I forkant av fr avalgsordningens innføring ble det fra flere hold advart mot å i nnføre valgfri revisjon (se f.eks. NOU 2008:12 s. 9 og 72-73)
 4. dre aksjeselskaper kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres, såkalt fravalg av revisjon. Finn ut om ditt selskap kan velge denne fremgangsmåten, og les hva du i s.
 5. Melding om fravalg av revisjon av årsregnskap meldes inn via Samordnet registermelding i Altinn, og må være registrert i Foretaksregisteret før den 31.12 for å få virkning for gjeldende år. Vær obs på at det ikke er nok at meldingen er sendt inn innen fristen. Den må være registrert
 6. dre enn 6 mill. kroner
 7. Tidspunkt for fravalg av revisjon Publisert: 14. 12. 2017 13: 20. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året.

Fravalg Revisjon Enkelte aksjeselskap trenger ikke å gjennomføre revisjon av regnskapet. Dette gjelder mindre selskaper som har driftsinntekter under 5 millioner, balansesummen er lavere enn 20 millioner og gjennomsnittlig antall ansatte er lavere enn 10 Fravalg av revisjon - frist for unnlatelse av revidering av 2017 regnskapene. 12.12.2017. Skrevet av advokat/partner Per Bergstad. Utgangspunktet i aksjeloven (kap.7) er at alle aksjeselskap er pliktig å ha revisor, som da har i oppgave å revidere selskapets regnskaper og avgi en revisjonsberetning til selskapets generalforsamling Mange banker vurderer selskaper med fravalg av revisor som «mer risikable», enn selskaper som har ekstern revisor. Rentevilkårene prises ut i fra risiko, og besparelsen i revisjonshonorar kan fort gå tapt dersom lånerenten f.eks. økes med 1-2 %-enheter etter fravalg av revisor. Det er generalforsamlingen i AS-er som velger revisor

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave Frist for fravalg av revisor. Utvalget ble særlig bedt om å vurdere om terskelverdiene for fravalg av revisjon bør heves, om stifterne skal kunne beslutte fravalg av revisjon ved stiftelsen og . Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene etter første punktum er oppfylt for konsernet sett som en enhet Når det gjelder fravalg av revisjon for øvrig foreslås at morselskap i konsern kan fravelge revisor i de tilfeller der terskelverdiene for konsernet som helhet ikke er oversteget. I tillegg foreslås at fravalg kan belsuttes av stifterne ved stiftelse, eller av generalforsamlingen Virkningstidspunktet for melding om fravalg av revisjon foreslås også justert, slik at det ikke skal være krav om registrering i Foretaksregisteret før utgangen av regnskapsåret - men skal være tilstrekkelig at meldingen er sendt til Foretaksregisteret før utgangen av regnskapsåret Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor

Fravalg av revisjon for aksjeselskaper PKF ReVisjon

Fravalg av revisjon etter lovendringen. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Malen SMBinfo har laget er beregnet for Aksjeselskap med fravalg av revisor. Dvs nye aksjeselskap som ikke ønsker å benytte revisor Enkelte har populært kalt revisjonen for en «helsesjekk» av virksomheten. Revisjonen er fra 2011 blitt valgfritt for enkelte aksjeselskap. Dersom du er i posisjon til å velge bort revisjon er det viktig å tenke på hva regnskapet brukes til og hvilke konsekvenser et fravalg kan gi. Vi kan tilby: Revisjon av årsregnskap Fravalg av revisjon. Det er foreslått at aksjeselskaper som er morselskap, kan fravelge revisjon, dersom selskapene i konsernet på konsolidert basis ikke overstiger terskelverdiene i asl. § 7-6 (1). Særattestasjone Forskriften om terskelverdier for fravalg av revisjon er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i aksjeloven § 7-6. Forskriften trer i kraft fra 10. januar. De nye terskelverdiene gjelder ikke for regnskapsåret 2017, fordi beslutning om fravalg må være truffet innen balansedagen

Må jeg ha revisor? - Hjelle Regnskap og Økonom

 1. dre enn seks millioner kroner, balansesummen er under tjuetre millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er under ti årsverk
 2. 15. januar 2019 av Hanne Mørch - Regnskap og revisjon Det er viktig at bedriften din overholder frister slik at du unngår problemer med det offentlige. Dette er er en oversikt over fristene for dette året
 3. Utviklingen i fravalg av revisjon Samarbeid mot svart økonomi 17 sept 2019 | Side 8 2012 2014 2016 2018 09.2019 Nyetablerte selskaper Nyetablerte totalt 18 271 28 522 29 380 29 890 19 766 Nyetablerte med fravalg 6 526 20 132 21 815 22 685 16 238 Andel fravalg blant nyetablerte 35,7 % 70,6 % 74,3 % 75,9 % 82,2 % Selskaper som kan fravelg
 4. Melding om fravalg til Foretaksregistret 15. oktober 2013 Rådgivning Foretaksregistret melder at aksjeselskaper som skal melde fravalg av revisjon bør gjøre dette elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn innen 10. desember

Fravalg av revisjon - Verktøy og fagstoff - lederkilden

Fravalg om revisjon må være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret dersom selskapet skal unnlate å revidere årsregnskapet for inneværende år. Det er små aksjeselskaper som kan velge bort revisjon når inntektene er under fem millioner kroner, summen av balansen er under 20 millioner kroner og antall ansatte er under ti årsverk Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene. Endringen trådde i kraft 1. juli 2017. Det ble dermed mulig å fravelge revisjon for slike aksjeselskaper med virkning fra og med regnskapsåret 2017. Regnskap Norge har arbeidet for denne endringen siden muligheten for fravalg kom, og vi er selvsagt [ PKF Beckman Lundevall Revisjon har ni partnere, i tillegg til vår stab av medarbeidere. Alle ansatte i selskapet har solid økonomisk utdanning. Samlet har vi en betydelig erfaringsbakgrunn som kommer våre klienter til gode. Møt våre ansatte her Se mer om «Eierseksjonssameie». * Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier ble endret fra og med 1. januar 2018. Bestemmelsen om regnskap er flyttet fra eierseksjonsloven § 44 til § 64.Etter endringen er det bare sameier med 21 eller flere seksjoner som må avlegge årsregnskapet og årsberetningen i samsvar med regnskapsloven

marius - PKF Beckman Lundevall Revisjon

Frist for fravalg av revisor for aksjeselskap smbinfo

 1. Prosess for fravalg av revisjon er foreslått forenklet fra dagens regler. Regjeringen foreslår at fravalg skal kunne besluttes direkte i stiftelsesdokumentet eller av generalforsamlingen selv. I tillegg er det fremmet forslag om endring av virkningstidspunktet for fravalg av revisjon, slik at det etter ny ordning vil være tilstrekkelig at endringen er vedtatt i det aktuelle regnskapsåret
 2. Forskriften om terskelverdier for fravalg av revisjon er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i aksjeloven § 7-6 Forskriften om terskelverdier for fravalg av revisjon er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i aksjeloven § 7-6. Forskriften trer i kraft fra 10. januar
 3. Fra 1. mai 2011 ble det lov for små aksjeselskaper å velge bort revisjon (Revisorloven, 2016, §2-1). Lovendringen var omstridt og flere sentrale aktører mente endring ville medføre negative konsekvenser for innbetalingen av skatt. Fram til i dag er det gjennomført få og usikre studier om hvordan fravalg av revisjon påvirker skatteatferden
 4. Revisorforeningen: Tidspunkt for fravalg av revisjon Skrevet 10. desember 2017. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding.
WePe Regnskap AS - Komplett rådgivning for din bedriftsForslag til endringer i aksjelovgivningenRevisjonsplikt: Nye terskelverdier i 2018 - Accountor TrainingTips når du skal stifte et selskap - Bedrift | BN BankLager sin egen skogsmaskin

Du kan lese om fravalg av revisjon her. Stiftelsesdokument Når alt over er avklart og bestemt, kan du velge om du selv ønsker å lage et stiftelsesdokument (Se eksempel av stiftelsesdokument her) eller om du vil benytte Altinn sitt elektroniske stiftelsesdokument Av zulo_InnleggNO, 4. september 2019 i Bedriftsøkonomi og ledelse. Svar i emnet. Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS - Tyder utviklingen på økte skatteunndragelser? av John Christian Langli John Christian Langli har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (1993) og er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Handelshøyskolen BI Fravalg av revisjon for små AS. Nov 27, 2013. Skal du søke om fravalg av revisjon for ditt AS i 2013? Da kan det lønne seg å gjøre dette elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn

 • Krefeld einwohnerzahl.
 • Wie bekommt man wohnung in münchen.
 • Altvater likör kaufen.
 • Bvg unternehmen.
 • Fiskerimeldingen.
 • Gjett ordet fasit.
 • Verdens beste karrisaus.
 • Koksovn til salgs.
 • Telia mobilt bredbånd forbruk.
 • Oppgang kryssord.
 • Sva lediga jobb.
 • Kommunale avgifter bergen 2018.
 • Anfi tauro golf hotel.
 • Fred åkerström gubben noak gubben noak.
 • Uranienborg kirke kart.
 • Christentum referat themen.
 • Kokstadflaten bybanestopp.
 • Trettondagsafton röd dag.
 • Lng gass.
 • Dragrace 2018.
 • Katholische kirche vaihingen.
 • Leiche in schmölln.
 • Madrugada ane brun.
 • Pferdefotografie objektiv.
 • Sprint klassisk kvinner.
 • Spiel mir das lied vom tod soundtrack.
 • Fh bib bielefeld.
 • Lustige prinzessinnen sprüche.
 • Lungebetennelse hos barn.
 • Batteri høreapparat 10.
 • Sony cx5000.
 • Fahrradmanufaktur t700.
 • Liberty dr medvirkende.
 • Restips seoul.
 • Mercedes c klasse 2008 test.
 • Football live streaming free premier league.
 • London stadtplan pdf.
 • Google fotos mit icloud synchronisieren.
 • Spondylolisthese l5/s1.
 • Høydemåler app.
 • Per ulv.