Home

Islams syn på andre livssyn

Islam & andre religioner - Web

 1. Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer
 2. Jeg vil videre drøfte islams syn på den vestlige og modernistiske verdens livssyn, og til slutt sammenligne religionen med det modernistiske livssynet. Grunnen til at jeg valgte denne oppgaven framfor den andre oppgaven, er fordi jeg følte denne oppgaven som litt friere og ønsket å formidle ulike meninger og synspunkter innfor disse tre valgte kompetansemålene
 3. Guds profeter Kristne, jøder og muslimer - Hellige bøker - Koranen, Toraen og Bibelen - Bokas folk - Sure 5, 15 Konklusjon - Guds budskap - Muhammad - Ibrahim og Isa - Monoteistisk - En Gud - Treenighetslæren Guds engler Gud er én - Koranen - Opprinnelig bevart - Profeter
 4. Drøft islams syn på andre religioner og livssyn. Legg vekt på å få fram et nyansert svar på spørsmålet der du både kommer inn på Gudstro og menneskesyn. Her bør du også trekke inn Jesu' plass i islam og kunne sammenligne han med Muhammed. Religion og Etikk - Under samme himmel Innhold: -Fakta om Islam -Gudstro og Menneskesyn i Islam.
 5. drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn; sammenligne religionen med andre religioner og livssyn; Kristendommen. sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn . Innen islam betraktes kristne som et «bokens folk» som har mottatt Guds sanne åpenbaring
 6. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)
 7. dre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening. Betegnelsen brukes noen ganger synonymt med moral. Begrepet brukes også om trossamfunn. Det karakteristiske for et livssyn er at det inneholder oppfatninger både om hva menneskelivet er og hva det bør være

På Sri Lanka har de tamilske hinduene siden slutten av 1970-tallet ført en geriljakrig for en selvstendig tamilsk stat. Den ledende geriljaorganisasjonen, Tamiltigrene, bruker hinduiske symboler og myter i sin propaganda, og får mange av sine inntekter fra hindumenigheter de kontrollerer i Vesten, også i Norge Drøfte buddhismens syn på andre religioner og livssyn. Religionens syn på andre religioner og livssyn Utdrag Oppgaven var ganske god, men det var skrevet veldig lite om Buddhismens syn på andre religioner. 29.09.2015. Skrevet av Elev på Vg3. synes den va grei og ryddig. Kjempeflott Islams menneskesyn sier at du ( og jeg) som ikke er muslimer ikke er særlig mye verdt. Muslimer er mer verdt enn oss. Tror du at en muslim vil fortelle deg det? De fleste muslimer mener det nok ikke engang, men de må underkaste seg det fordi islam sier at de skal underkaste seg det islam sier uansett Livssyn er en overordnet, felles og egen benevnelse om det menneske tror om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, hvilken etikk man bør leve etter. Et livssyn inneholder synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning. Virkelighetsoppfatning er en oppfatning om hvordan man kan få kunnskaper om verden (en epistemologi) Islam er en lovreligion. Det betyr at en rekke fastsatte lover eller regler for oppførsel avgjør hva som er rett og galt. I islam er disse lovene blitt til basert på Koranens ord, Muhammads eksempel, og islamske juristers tolkninger av de to førstnevnte. For å forstå islamsk etikk må en derfor se nærmere på disse tre kildene

Islams retninger og forhold til andre livssyn - Studienett

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Islam, Kompetansemål, Kristendom, KRLE, Møte med andre religioner og livssyn, Skal vise på fremsiden, Tro som bærer Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk økende fokus på islam i media, et fokus som ofte er preget av negative undertoner på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i 2015). Kvinnesyn defineres der som: syn på kvinnen og hennes rettigheter. Ifølge Sky (2007:8) kan en snakke om to ulike kjønnsbegreper. Før det første kan en.

Islam sitt syn på andre religioner og livssyn by Alexandra

Hvordan ser islam på andre monoteistiske religioner

De øvrige 27 sidene tar for seg Kirkens forhold til andre religioner, som Jødedommen, Islam, Hinduismen og Buddhisme. I samsvar med dette vil jeg da også i det følgende først og fremst komme inn på Kirkens syn på andre religioner, for så til slutt å streife litt inn på Den katolske kirkes holdning til ikke- kristne religioner drøfte kristendommens syn kjønn og kjønnsroller; drøfte kristendommens syn andre religioner og livssyn ; sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn ; Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i da religioners syn på områder som abort (3). Av hensyn til oppgavens begrensning ble det tidlig klart at ikke alle religioner kunne bli behandlet, og valget falt da på de tre religionene kristendommen, islam og jødedommen. Årsaken til det er at kristendommen og islam er representert i store deler av befolkninge

09.10.10 kl. 15:33 skrev osamah rajpoot: Når det gjelder islam og andre religioner så er islam den eneste religionen som i sine hellige tekster aksepterer andre religioner og hevder at den ikke har monopol på frelse.. I islam er det en plikt for muslimene å tro på alle profetene, ja, man er ikke en muslim uten å ha en slik tro På grunn av den verdensomfattende antisemittisme og mange såkalte kristnes aksjon mot jødene er det blitt organisert mange bevegelser for å hjelpe dem. I 1897 ble den første sionistkongress kalt sammen av Theodor Herzl og ble holdt i Basel i Sveits hvor det møtte 206 utsendinger Islam: Også her er mennesket regnet som den mest enestående og intelligente skapningen. De tror at Gud skapte mennesket for at noen skulle tilbe han på jorda. I islam er mennesket født uten synd, og trenger derfor heller ingen frelser for å komme til himmelen. Hvert enkelt menneskes ansvar og plikt er å gjøre det Gud vil i verden Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim.. Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel og lære (), som han forkynte på Den arabiske halvøya fra. Islams kompleksitet. Å innta en posisjon som argumenterer for alternativløsheten til ens egen posisjon, markerer en dogmatisk og rigid tenkning. Det ligger med andre ord en fare i opprettholde religiøse tankerekker basert på essensialisme og fortolkerens ufeilbarlighet. På denne måten mister en således blikket for islams historiske.

Islam og kristendom - noe likt og mye forskjellig

 1. Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam , og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen arme
 2. Du skal kunne vise eksempler på hvordan vi kan vise respekt for andre menneskers tro og livssyn Du skal kunne forklare begrepene: kultur, livssyn, hellig og toleranse Du skal ha kunnskap om mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i da
 3. ulike syn på og definisjoner av religioner og livssyn inngår i kjerneelementet og er vesentlig for å forstå og håndtere mangfold. Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar Faget handler om ulike måter mennesker har nærmet seg spørsmål om mening, identitet og virkelighetsbilde gjennom religioner, livssyn, etikk og filosofi
 4. Slektskap med kristendom og islam Jødedommen er den eldste av de tre store verdensreligionene: Jødedom, islam og kristendom.Jesus og hans disipler var jøder. Derfor sier religionsforskere at både kristendom og islam bygger på jødedommen

Livssyn: Det som er felles for alle livssyn, enten de er en del av en religion eller de bare er livssyn, altså ikke-religiøse livssyn, er at de handler om mer enn den enkeltes syn på livet. De er et uttrykk for en helhetlig livstolkning som flere slutter seg til. Livssyn inneholder et syn på både virkelighet, menneske og etikk Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon

islam - Store norske leksiko

Sex i islam er svært regulert, og ekteskapet er idealet. Det er den heteroseksuelle normen som gjelder. Den veldig sterke vektleggingen av mann og kvinne, gjør aksepten av homofili vanskelig På den andre siden tillater koranen at muslimske menn fritt kan velge hvem de vil gifte seg med, uavhengig av religion. Eneste kravet er at kvinnen tilhører en religion med hellige skrifter. Årsaken til dette er at i islam har mannen forsørgeransvaret, og han er ansvarlig for at barna blir oppdratt muslimsk Begreper. På samme måten som andre levende vesener de underlagt samsara og karmas lov. Ulike syn på troen på gud: o Polyteisme = tro på flere guder, Livssyn: Agnostisisme (Går ut på at man ikke kan tro på noe man ikke kan vite med sikkerhet På ungdomstrinnet skal dette hovedområdet også gi innblikk i andre religioner og livssyn som er representert i Norge, og i annet religiøst og livssynsmessig mangfold. Jødedom. Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, drøfte ulike syn på Bibelen

Syn på andre religioner og livssyn - Buddhismen er en åpen og tolerant religion som lar seg påvirke av andre. Men der buddhismen har dominert, har den ofte gitt stor plass til lokale tradisjoner og folkereligiøsitet, mens den selv har inntatt en høyere posisjon i det sosiale og religiøse hierarkiet Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller K8145 Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn K8146 Sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme K8147 Presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag K814

3 islam. 100. Tyngdepunktet: hengivelse til Gud 102 Mangfold og utbredelse 103 Sentralt symbol: Kaba 104 Sentrale trekk 105 Trosartiklene 105 Profeten Muhammad 108 Menneskesyn og menneskeverd 111. Islams syn er at mennesket er grunnleggende godt og kan velge selv å leve etter Guds bud og realisere det gode liv. Troen på en skaper og på samme Gud har Kristendom, Islam og Jødedom felles, og på enkelte områder er forskjellene mellom dem marginale Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme.. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i.

Islams syn på abort Spørsmål. Jeg har en oppgave om forskjellige religioners syn på abort, og har et par spørsmål angående islam og abort: Jeg har hørt at kvinner kan ta abort før førtiende dag av svangerskapet, andre sier det er galt uanset Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en. Et pragmatisk syn på abort. Hans Olav Arnesen | 02/11/2012 De færreste religioner tar lett på spørsmål om liv og død. Det gjelder også i abortspørsmålet. Noen religiøse er likevel mer pragmatiske enn andre, og enkelte tillater seg til og med å spøke om hva som egentlig er et ferdig utviklet liv. Av Hans Olav Arnese 12. presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen Jødedom Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag

livssyn - Store norske leksiko

Islam åpner for dødsstraff, som også er sidens redaktør. Artikler og svar på spørsmål er skrevet av ham. Trond Ali Linstad er lege, muslim og ansvarlig drifter av flere sosiale og kulturelle virksomheter for barn, unge og andre i Oslo. For sitt arbeid ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje, Les mer. Mest populær Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam. Én av de som reagerte er 21 år gamle «Umm Ibrahim», som i et Si ;D-innlegg skriver at hun fikk sin frihet som kvinne gjennom islam, og at islam ikke er mer kvinne-undertrykkende enn andre religoner Buddhismen: etikk, kjønn og syn andre religioner Etikk En ytterlige presisering av moral: Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta liv Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta noe som ikke er gitt til meg Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra gal atferd knytte

Hjelp om HINDUSIMEN - Religion, filosofi og livssyn

Video: Drøfte buddhismens syn på andre religioner og livssyn

Vi skiller gjerne mellom religiøse og sekulære livssyn. Et livssyn gir svar på spørsmål om syn på livet, mennesket og hva som er rett og galt. En religion rommer som regel også tro på en eller flere guder. Et sekulært livssyn regner ikke med noe guddommelig. Det betyr at alle religioner kan sies å være livssyn, mens ikke alle livssyn. Islam og en valgfri religion. drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller; drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn; sammenligne religionen med andre religioner og livssyn; Filosofi, etikk og livssynshumanisme . Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Islamsk menneskesyn - Religion og livssyn - VG Nett Debat

Debatten og stillingstagen til Islam bør alene bygge på et kendskab til Islams livssyn og systemer, der konstituerer Islam i praksis. Islams livssyn og systemer Islam består af et livssyn samt et sæt systemer, der organiserer de menneskelige forhold på individuelt, samfundsmæssigt og statsligt plan Noen sier at islam må tillate eller allerede tillater, homofili, mens andre sier at Gud er klar på at det er forbudt. Hvem har rett? Hvem er det som kan definere islams syn på homofili i det moderne Norge? Om en «imam», muslimsk politiker eller samfunnsdebattant sier at Gud ikke finnes, definerer det hva islam lærer til ulike syn på og definisjoner av religioner og livssyn inngår i kjerneelementet og er vesentlig for å forstå og håndtere mangfold. Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar Faget handler om ulike måter mennesker har nærmet seg spørsmål om mening, identitet og virkelighetsbilde gjennom religioner, livssyn, etikk og filosofi.

Livssyn - Wikipedi

Islam og kristendom Noen likheter Monoteisme, abrahamittiske, semittiske religioner, slektskap m. Jødedom Mennesket og verden skapt av Gud Lineær tidsforståelse: Fra skapelse til dommedag Profeter Personlig tro. Noen forskjeller Absolutt monteismevs. Treenighet Syn på Koran + Hadithvs religioner og livssyn • - gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn • - samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner -kunne fortelle om hinduismen i Norge. 17 -20 gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge Homofili og islam er en het debatt. Er det ikke på I tillegg uttaler de seg på vegne av muslimske homofile uten å tenke på andre Ali svarte på antydninger om å ha samme syn på. Å vite hva livssynshumanisme er, og likheter og forskjeller til andre religioner og livssyn. forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: drøfte ulike syn på Bibelen; Lite Noe Mye

Årsplan i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) for 9. trinn Lærestoff: - Drøfte ulike syn på Bibelen - Drøfte utvalgte bibeltekster fra et evangelium Islam - Jødedommens historie og mangfold s. 115 - Islams historie og mangfold s. 12 Det sitter dypt og sterkt i islamsk, tradisjonelt tankesett at religionen ikke skal kritiseres - og at enhver kritikk av profeten eller islamske hellige skrifter skal straffes - gjerne med døden Religion/Livssyn. Mohyeldeen Mohammad Dommen mener det er særlig skjerpende at trusselen må sees på som et middel til å kneble Raja og andre muslimer som har et annet syn på islam enn.

Det må vi gjøre alt vi kan for å bekjempe - både med handlingsplaner og på andre måter. Såkalt fobi mot islam retter seg mot en religion. Det må bety noe i retning av å være sykelig. 4. drøfte ulike syn på Bibelen 18. forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: Å kunne uttrykke seg skriftlig i KRLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker,. I 2016 kom det ut en bok i Norge kalt «Islamsk humanisme» som argumenterer for at islam er bygget på, og har rom for, humanisme som del av religionen og et religiøst liv. Det er altså flere syn på hvor humanisme som filosofi og som livssyn stammer fra, og hvem som kan påberope seg opphavsrett eller eierskap til tankegodset og verdiene Livssyn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter; forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjelle Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Religion og etikk - Islam - etikk - NDL

Synet på andre religioner. Buddhistene er ganske åpne for andre syn og religioner. Hinduismen er også åpne for andre religioner og livssyn. Noen hinduer har også prøvd å kjempe den vestlige innflytelsen. Av : Maren Sofie. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest Musikk i islam er et omdiskutert tema. Musikk kan både være halal (lovlig) og haram (ulovlig). Noen muslimer mener all musikk er haram, mens andre begrenser det til musikk som handler om sex og alkohol. Mye av musikken i islam er resitasjon. Resitasjon er når man leser fra Koranen med rytme og melodi Islam er en av de tre religionene som oppstod i Midtøsten. Først kom Jødedommen, så Kristendommen, og til slutt Islam. Det alle tre religionene har til felles er at de tror på én Gud som har skapt alt. En annen ting de har felles er at Abraham er de troendes stamfar i alle tre religionene

religioners syn på områder som abort (3). Av hensyn til oppgavens begrensning ble det tidlig klart at ikke alle religioner kunne bli behandlet, og valget falt da på de tre religionene kristendommen, islam og jødedommen. Årsaken til det er at kristendommen og islam er representert i store deler av befolkningen Et krevende livssyn. Denne går å hevde at et naturvitenskapelig syn verden og mennesket er uheldig, fordi mennesket ut fra et slikt syn kun fremstår som en fysisk størrelse. Gjennom hele boka tar Norman avstand fra gladhumanismen den ene siden og den dystre antihumanismen en andre siden

Islam - en oversikt Religioner

 1. ner islam om måten vikingene tenkte på, de trodde også å dø i kamp var en sikker bilett til himmelen og så på seg selv som de siviliserte mens vi nå til dags vil se på vikingene som de værste av de værste, men i motsetning til islam hadde ikke vikingene noe mål om å erobre verden
 2. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette? Kvinnesyn i de ulike religionene. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik ; Likher og forskjeller mellom islam og kristendommen. Fra Tro som bærer; Møte med andre religioner og livssyn kap. 5
 3. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles. Jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde ti
 4. Relasjoner med andre: Det som er 100 prosent sikkert i et godt liv, er at gode relasjoner er viktig. Ikke vær egosentrert, men gjør ting for andre, ha med­følelse for andre som går ut over eget ego, sier Liverød. Kreative prosjekter: Kreativitet ligger høyt oppe i behovshierarkiet. Det er viktig for selvutviklingen

Islam er ikke bare et religiøst livssyn, så bør man ta på alvor frykten for islam i Norge i dag: Utforsk andre nettsteder fra Aller Media Andre teologiske tolkninger vant frem, støttet av nye politiske herskere. Islam lukket seg mot andre kulturer og mot moderne vitenskap. Gullalderen gikk mot slutten. Religion var likevel ikke den eneste årsaken. På 1300-tallet kom også Svartedauen i Midt-Østen og Nord-Afrika, før den spredte seg til Europa. Den rammet like ødeleggende Oddbjørn Leirvik: Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk . Trykt i Religion og livssyn nr. 3: 2005, s. 14-19. Dei siste åra har vi, også på norsk jord, sett framveksten av tre ulike (men likevel til dels konvergerande) typar av islamkritikk: (1) nye versjonar av klassisk kristen polemikk mot islam, no som før med klare politiske overtonar; (2) ein meir energisk islamkritikk frå.

Livssyn er ei overordna og felles nemning som ofte blir brukt om det eit menneske trur om livet og verda — om det finst noka høgare makt eller ikkje, og kva slags etikk ein bør leva etter. Livssyn omfattar difor ei røyndsoppfatning om korleis ein kan få kunnskap om verda (ein epistemologi) og korleis vi bør leva (til dømes gjennom openberring, fornuft eller erfaring), eit syn på. Livssyn kan forstås som det et menneske tror på i livet. Det er hvordan vi oppfatter virkeligheten, hva vi mener er rett og galt, og hvordan vi tenker at vi bør leve sammen i verden. Forskjellige mennesker oppfatter virkeligheten forskjellig, og våre tanker om hva som er rett og galt er også individuelle Verdipluralistisk syn på samfunnet. Nye individer eller grupper skulle innlemmes ved å få en likestilt plassering i forhold til allerede etablerte grupper. Segregering: en person kan med andre ord utmerket godt være en glimrende arbeidstager og en god borger ved at hun eller han for eksempel deltar i politiske valg eller frivillig arbeid, samtidig som at vedkommende i liten grad er. Ordet livssyn er egentlig bare et litt fjongt ord å bruke på summen av ditt syn på verden, på mennesker og på meningen med livet. Så å være sosialist eller konservativ er ikke et livssyn, mens å være kristen, muslim eller humanist er det. (Noen er uenige i at religioner også er livssyn, men for å gjøre denne artikkelen lettere å lese bruker jeg bare ordet livssyn. For en tid siden kunne vi i svenske medier lese en dialog mellom en saksbehandler i Migrasjonsverket og en afghansk konvertitt. Saksbehandleren hevdet at «det er samme Gud i kristendommen og islam», og mente derfor at det ikke kunne være en så stor sak at en afghaner kalte seg kristen

Møte med andre religioner og livssyn Arkiver - Damaris

Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn Innad i det kristne fellesskapet så er det ulike begrunnelser for ulike syn på andre religioner og livssyn. Den kristne troen baserer seg blant annet på at Gud har skapt hele verden og at frelsesbudskapet er universelt • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn Vurderingen gjennomføres i religionstimene 14. mai og 16. mai. Alle som har bedt om ny vurdering i faget må være klare for å gjennomføre vurderingen 14. mai, men noen må altså være forberedt på å bli tatt ut til vurdering 16. mai siden jeg ikke rekker alle på én time Islams syn på jøder er variert, liksom objektet, jødene, også er det. Jøder er ikke en ensartet gruppe, og det fins flere typer jødedom. Islams utgangspunkt er positivt. Jøder er en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Gud

Kristendommens syn på Islam - Religion, filosofi og

Å kunne uttrykke seg skriftlig i RLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker, islam, hinduismen, • Aristoteles og hans syn på lykke hvordan du kan bruke filosofis Islam forlanger at muslimer respekterer folk som tilhører andre trosretninger. Dette inkluderer klart også tilhengere av jødedommen. Jødene blir sett på som en gruppe mennesker beskrevet som Bokens folk. Denne tittelen blir tildelt to grupper mennesker; jøder og kristne, som begge ble gitt retningslinjer direkte fra deres grunnleggere, henholdsvis Moses og Jesus • å drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller • å drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn Got Questions.orgDette er en webside som tar for seg de undrende og spørrende. Her kan man hvis man ønsker, sende inn spørsmål vedrørende alt som har med det kristne å gjøre En kan, som tilfellet er for alle andre organisasjoner i samfunnet, selv velge om en vil ha noe med UIO å gjøre. UIO har et tradisjonelt kristent syn på ekteskapet. Det er ikke særlig kontroversielt. Selv om flere kristne organisasjoner og kirkesamfunn har beveget seg i annen retning, er UIO syn fortsatt det som har størst oppslutning globalt

livssyn utenom livssynshumanismen. Utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa, og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet 11 - 15 Drøfte ulike syn på Bibelen. Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap Presentere eksempler på På kartet. ser du at islam er mest utbredt i. området fra Vest- Afrika, langs Nord-Afrika og Midtøsten til Pakistan. Mange. En del. Få. Mange. En del. Få. 162. Å leve som muslim. ISLAM. Mange. En del. Få • id • islams syn på Gud og mennesket • muslimers hverdag. Hva er en muslim? En muslim er en som tilhører islam. Islam er den.

Mitt syn på dødsstraff for homofili. Mitt syn på homofili er i samsvar med islam. Det er moralsk feil å praktisere akten, slik det også er moralsk feil for to heterofile å ha forhold utenfor ekteskap. Det er dog viktig å presisere at det å ha homofile følelser som kommer av seg selv ikke er syndig! Gud tester alle mennesker på. På den andre siden skal personalet legge til rette for barnets Vårt inntrykk stemmer overens med Guldbrandsen & Eliassens syn. Vi har ikke foretatt noen koordinering med andre undersøkelser og Av disse utgjør islam 22 prosent, livssyn 15,7 prosent, buddhisme 2,9 prosent, hinduisme 1,2 prosent og. Så gikk turen videre til Øyvind. På grunn av mye negativt fokus i bokklubben, hadde han derfor valgt å fokusere på det positive. Han bidrag var en sak fra Stavanger Aftenblad som tok for seg 15 ting man hadde grunn til å glede seg over. Tittelen på artikkelen het «de 15 gode nyheter»

(2:6) Hvorfor skal så mange religiøse prakke sin tro på andre? Are er en overbevist ateist, men han går ikke rundt på gata og plager alle andre med sitt budskap for det. Det gjør derimot dagens religion, mormonerne. Hva skjer når programleder Are Sende Osen blir utfordret til å misjonere sammen med dem? H Hva er islam? VIDEO: Denne videoen tar for seg livssynsperspektivet ved de store, Hvorfor tro på Jesus når det finnes så mange andre livssyn? PODCAST: Dr. Strange sin reise fra nevrokirurg til mystiker viser flere typiske trekk ved den sekulære kulturens syn på lidelse. Spørsmål å tenke over når en ser film

 • Old english sheepdog pups.
 • Kalkbelegg på glass.
 • Mashallah på norsk.
 • Oranienburg einwohner.
 • Tanzschule hellwig auricher straße emden.
 • Støvmaske mot asbest.
 • Eiksundsambandet stengt.
 • Belønning i skolen.
 • Høyer eger telefon.
 • Mietwohnungen schwachhausen privat.
 • Roastbeef grillen.
 • Tjostolv moland syk.
 • Sommerfuggel i vinterland bakgrunn.
 • Travertin fliesen pflege.
 • Apemetoden.
 • Dieselpris karlstad.
 • Thumbs up text symbol.
 • Diovan 80 mg.
 • Davy crockett barn.
 • Michael poulsen jørn poulsen.
 • Zimmer vermieten.
 • Sylwia grzeszczak mp3 download free.
 • Xxl fotballsko.
 • Hvordan ta vare på huden.
 • International priority shipping tracking.
 • Dabbing emoji.
 • Islandsk fårehund pris.
 • Vamos 3.
 • Miljøpartiet de grønne idrett.
 • Kamasa tools verktygsvagn.
 • Personlighetsutviklingen.
 • Hylleplate tre.
 • Boston airport.
 • Vg matnyheter.
 • Kongruent synonym.
 • Hamp vvs.
 • Typisch engelse sporten.
 • Gudrun sjøden markveien.
 • Brette papirstjerne.
 • Antibiotika i svangerskapet.
 • Chathouse germany.