Home

Fravalg av revisjonsplikt

Forenklinger i aksjeloven - Revisjon og regnskap

Fravalg av revisjon etter lovendringen - Sticos

 1. Fravalg av revisjon etter lovendringen. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Fra 1. juli 2017 kan morselskap på visse vilkår fravelge revisjon. I tillegg er det foreslått at terskelverdiene for hvem som kan fravelge revisjon skal justeres gjennom en ny forskriftsbestemmelse
 2. Fravalg av revisjon. Nye aksjeselskap. Dersom det i stiftelsesdokumentet til et nytt aksjeselskap ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres. Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt dersom et eller flere av følgende forutsetninger er innfridd: Driftsinntektene er 5 millioner kroner eller mer, eller
 3. dre enn 6 millioner kroner
 4. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken organisasjonsform du har og størrelsen på virksomheten. Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret
 5. Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge bort revisjon såfremt konsernet som enhet er innenfor terskelverdiene. Dersom summen av driftsinntekter, balansesum og antall ansatte for alle selskapene i konsernet (fratrukket internomsetning/internt mellomværende i konsernet) er.

Fravalg av revisjon. Å avslutte revisjon av aksjeselskap kalles fravalg av revisjon.. Muligheten til å velge bort revisjon i AS har vært en del av oppmykningen av aksjeloven de siste årene, noe som har bidratt til å å gjøre aksjeselskapet til det foretrukne valg også for mindre selskaper.. For mindre aksjeselskaper, med liten aktivitet, kan det være bortkastede penger å gjennom en. Den nye saksgangen blir derfor at styret setter saken på sakslisten i innkallingen til generalforsamling, som så følges opp med saksbehandling av og beslutning fra generalforsamlingen. Mange standardmaler for fravalg må endres på dette punktet. De nye reglene for forenklet generalforsamling kan også brukes. Les mer om dette her Kapittel 2. Revisjonsplikt m.v. § 2-1. Revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor. Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov

Det er også en justert forståelse av virkningstidspunktet for fravalg av revisjon. Fra og med 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt knyttet til driftsinntekter og balansesum flyttet til forskrift og inflasjonsjustert. Det er fra og med 1. juli 2017 ingen krav til at revisor skal avgi bekreftelser ved kapitalnedsetting i aksjeselskap Les mer om frist for fravalg her. Brevet fra Finanstilsynet av 29.11.2011 lyder: Henvendelse vedrørende revisjonsplikt for morselskap som selger datterselskap. Det vises til Finansdepartementets brev av 13. september 2011, med oversendelsen av henvendelse fra NARF av 31. august 2011 vedrørende forståelsen av revisorloven § 2-1 femte ledd Aksjeselskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene er i flere tilfeller likevel avhengig av uttalelser og bekreftelser fra revisor. Reglene er lempet på en del områder, men fortsatt er det en del situasjoner hvor selskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene har krav om uttalelser fra revisor gjelde revisjonsplikt ut fra andre formelle krav enn størrelse. Ved fravalg av revisor vil små aksjeselskaper spare utgiftene som revisjonen koster. For enkelte selskaper kan dette være kostnadsbesparende, mens andre selskaper kan finne det formålstjenlig å beholde revisjon Revisjonsplikt er en lovpålagt kontroll av selskapets årlige regnskap. Aksjeselskap kan i visse tilfeller gjøre fravalg av revisor, og unngå revisjo

Altinn - Må jeg ha revisor

Fravalg av revisjon i aksjeselskap og inntreden av revisjonsplikt Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan selskapet si opp revisor fra og med året etter. Fravalg av revisjon meldes via Altinn på skjema Samordnet registermelding Ved fravalg av revisor vil det muligvis stilles noe strengere krav til styrets aktsomhet. Selskapet bør vurdere og forsikre seg mot å gjøre feil som senere vil kunne koste dyrt, eks. at man unngår lovstridige overføringer etter aksjeloven kapittel 3 II. Unntak fra revisjonsplikten. § 7-7. Forenklet revisorkontroll (1) I selskap hvor det i medhold av § 7-6 er truffet beslutning om at selskapets regnskaper ikke skal revideres, kan en aksjeeier fremsette forslag om forenklet revisorkontroll av selskapets årsregnskap for forrige regnskapsår

Fravalg av revisjon - dib

 1. Fravalg av revisjon etter lovendringen Forfatter: fredrik Publisert: 29. september 2017 Oppdatert: 2. oktober 2017 Kategori: Artikler fra siste nyhetsbrev Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap
 2. Fravalg av revisjon etter lovendringen. Forfatter: fredrik Publisert: 29. september 2017 Kategori: Artikler fra siste nyhetsbrev. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Fra 1. juli 2017 kan morselskap på visse vilkår fravelge revisjon
 3. Frist for fravalg av revisor for aksjeselskap: Driver du aksjeselskap og ønsker å slippe revisjon av regnskapet for 2011 men enda ikke har sendt melding til Foretaksregisteret begynner det å has : Krav til revisor - revisjonsplikt aksjeselskap, NUF, ENK: AS, NUF og enkeltpersonforetak må kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner

Revisjonsplikt - pålegg om revisor - fravalg revisjon

 1. Viser årsregnskapet driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret. Melding om fravalg av revisjon av årsregnskap meldes inn via Samordnet registermelding i Altinn, og må være registrert i Foretaksregisteret før den 31.12 for å få virkning for gjeldende år
 2. Revisjonsplikt: hvem må ha revisor? Det er ikke alle virksomheter som har revisjonsplikt. og besparelsen i revisjonshonorar kan fort gå tapt dersom lånerenten f.eks. økes med 1-2 %-enheter etter fravalg av revisor. Det er generalforsamlingen i AS-er som velger revisor
 3. Lovreglene om unntak fra revisjonsplikt - ikrafttredelse 1. mai Les mer hos revisorforeningen.no. Fravalg av revisjon skal få virkning fra det tidspunktet styrets beslutning er registrert i Foretaksregisteret. Finansdepartementet har varslet overgangsregler som har skapt noe usikkerhet om hvordan dette blir for fravalg i 2011
 4. Fjerningen av revisjonsplikt gjelder fra 1. mai 2011. Starter du aksjeselskap etter 1. mai 2011 kan du allerede fra starten velge bort revisor. 137.000 firmaer slipper. Innen utløp av regnskapsåret må generalforsamlingen gi styret fullmakt til fravalg av revisjon
 5. Se mer om «Eierseksjonssameie». * Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier ble endret fra og med 1. januar 2018. Bestemmelsen om regnskap er flyttet fra eierseksjonsloven § 44 til § 64.Etter endringen er det bare sameier med 21 eller flere seksjoner som må avlegge årsregnskapet og årsberetningen i samsvar med regnskapsloven
 6. Revisjonsplikt: Evalueringa viser gode resultat. Av Geir Høydalsvik [Sist endra: 13. april 2015] Besparelsen skyldes både bortfall av revisjonshonorar som følge av fravalg (900 mill), men i tillegg at revisjonshonorarene for selskaper som har beholdt revisjon har blitt lavere (320 mill). Tallet inkluderer.

Et aksjeselskap har som hovedregel revisjonsplikt, og må velge revisor. Et selskap kan velge flere revisorer. Revisor må være registrert eller statsautorisert. Enkelte selskap kan velge å ikke revidere årsregnskapet. Les mer om Fravalg av revisjon * Gjelder ikke for foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap, eller aksjeselskap som er morselskap etter aksjeloven § 1-3. Revl. § 2-1 femte ledd. Se nærmere i avsnittet over kalt revisjonsplikt. Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene om fravalg av små AS er oppfylt for konsernet sett som en enhet.jf asl § 7-6 Etter gjeldende regler har et morselskap revisjonsplikt uavhengig av egen størrelse og uavhengig av datterselskapenes og konsernets samlede størrelse. Utvalget mener at morselskaper skal være revisjonspliktige dersom konsernet samlet overskrider terskelverdiene for revisjonsplikt. Ordningen for valg og fravalg Det kreves flertall som ved vedtektsendring. Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret etter at en slik beslutning er fattet. Nye aksjeselskapet kan oppføre dette i stiftelsesdokumentet. Melding om fravalg av revisor må være behandlet av Foretaksregisteret før årsskiftet for det året fravalget skal gjelde Dette medfører isolert sett ikke revisjonsplikt for gi melding til Foretaksregisteret dersom styret har truffet beslutning om å benytte generalforsamlingens fullmakt om fravalg av.

 1. Fravalg revisor altinn. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven om fravalg av revisjo Revisoren skal ikkje ha noko.
 2. Du trenger en protokoll fra generalforsamling som gir styret fullmakt til å frita for revisjon. Så trenger du en protokoll fra styremøte som bestemmer at man ikke skal foreta revisjon. Så legger du disse inn på Altinn i Samordnet registermelding. I denne meldingen krysser du av for Fritak for revisjon når du kommer til dette valget
 3. I alle andre tilfeller er det ett eller flere av de følgende punktene som utløser revisjonsplikt Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF Som om ikke det var nok slipper man også revisjonsplikt om årlig omsetning er under kr 5.000.000,- (noe som gjelder veldig mange små firma i Norge)

Fravalg av revisjon - å fjerne revisor i et aksjeselska

 1. dre enn 10 ansatte
 2. Terskelverdiene for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. innebærer å justere terskelverdiene i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes
 3. Hovedregelen er fortsatt at det er revisjonsplikt for små aksjeselskaper, slik at selskapet må foreta seg noe aktivt for å «bli kvitt» revisjonsplikten. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å velge bort revisjonen. Hovedregelen er fortsatt at det er revisjonsplikt for små aksjeselskaper, men ifølge aksjeloven 7-6, kan generalforsamlingen i små aksjeselskaper med 2/3 flertal
 4. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret. I 2017 får de en stor ordre og inntektene øker til 5,5 millioner kroner ; Fravalg av revisjon etter lovendringen. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap
 5. Revisjonsplikt for konsernselskaper Alle morselskaper har revisjonsplikt. Aksje-selskaper som er morselskap i konsern, skal fortsatt ha revisjonsplikt uavhengig av størrelse. Det går klart frem i proposisjo-nen pkt. 6.4.9.8. Dette har imidlertid ikke kommet med i selve lovforslaget. Revisor-foreningen har fått bekreftet fra Finansde
 6. Revisjon og revisjonsplikt - må, bør eller trenger ikke. Vi setter deg i kontakt med en . Maler for fravalg av revisjon. SkatteFUNN- Malforprosjektregnskap. BI sin mal for oppgaveskriving, samt gjeldende studieforskrift. Til slutt skal oppgaven belyse temaet som er dagsaktuelt, fravalg av revisor for. På bakgrunn av at styrets fullmakt jfr

Små holdingselskaper kan fravelge revisjo

Det innebærer at generalforsamlingen nå alene kan beslutte fravalg av revisjon. 6) Terskelverdiene for fravalg av revisjon er økt og flyttet til forskrift Da fravalg av revisjon ble innført i 2011 var vilkårene at driftsinntektene var mindre enn 5 millioner, selskapets balansesum mindre en 20 millioner og at gjennomsnittlig antall ansatte ikke oversteg 10 årsverk 6| teMa: Fravalg av reviSor Bortfall av revisjon - konsekvenser for regnskapsfører. Det første årsoppgjøret uten revisor står på trappene for mange aksjeselskaper.. Medfører det risiko å avlegge regnskap uten kvalitetssikring fra revisor?Nå er. tiden inne til å fokusere på skatt, avgift, innberetning, intern kontroll, risikostyring og en regnskapsfører som er seg sitt ansvar bevisst Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Kapittel 2

Utviklingen i fravalg av revisjon Samarbeid mot svart økonomi 17 sept 2019 | Side 8 2012 2014 2016 2018 09.2019 Nyetablerte selskaper Nyetablerte totalt 18 271 28 522 29 380 29 890 19 766 Nyetablerte med fravalg 6 526 20 132 21 815 22 685 16 238 Andel fravalg blant nyetablerte 35,7 % 70,6 % 74,3 % 75,9 % 82,2 % Selskaper som kan fravelg Fravalg av revisjon i aksjeselskap og inntreden av revisjonsplikt. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Her får du oversikt over hvem dette gjelder for, punkter du bør tenke gjennom, samt en steg for steg Regjeringa foreslår å fjerne revisjonsplikta for aksjeselskap med lågare omsetjing enn 5 millionar. Dette betyr at 137.000 verksemder no får rett til å velje om dei vil ha revisjon eller ikkje

Med bakgrunn i mange års erfaring med revisjon av frivillige virksomheter, kan vi gi gode råd med hensyn til både regnskap og økonomifunksjonen i tillegg til ordinær revisjon. Vi kjenner for eksempel godt til særregler om begrenset lønnsoppgaveplikt, forenklet oppgjørsordning (A-melding A05), unntak fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift for å nevne noe Oppgaven vår tar for seg virkningen av bortfall av revisorplikt hos små aksjeselskap. Vi skal ta for oss hvilke fordeler og ulemper vi ser på grunnlag av lovendringen, både fra selskapenes, revisors og skattemyndighetenes side. For å komme fram til en konklusjon har vi benyttet oss av spørreundersøkelse rettet til sm Det er verdt å nevne at enkelte bransjer også har revisjonsplikt gjennom særregler. Disse inkluderer blant annet advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Utenom dette, slipper små aksjeselskap normalt å ha revisor. De kan nemlig velge bort revisjon i sitt årsregnskap. Dette gjøres gjennom såkalt fravalg av revisjon

Terskelverdiene for revisjonsplikt prisjusteres Terskelverdiene for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner.. For fravalg av revisor fra 2018, må alle følgende vilkår være oppfylt: •Driftsinntekter må være under 6 millioner •Balansesummen må være under 23 millioner •Mindre enn 10 årsverk i gjennomsnitt Morselskap kan også velge bort revisor der hvor alle disse vilkårene er oppfylt for hele konsernet sett under ett rapporten # fravalg av revisjonsplikt: status 2 År etter flere saker i dette nummeret: regnskaps- og personaladministrasjon: Økonor som totalleverandØr skattefri omdannelse av nuf til norsk aksjeselska Dersom et aksjeselskap er morselskap i konsern, utløser det likevel revisjonsplikt uavhengig av størrelse. Det vil si at nærmere 17.000 av de cirka. 136.000 aksjeselskapene som oppfyller kravene for fritak, likevel ikke vil kunne velge bort revisjon . Starter du aksjeselskap etter 1. mai 2011 kan du allerede fra starten velge bort revisor Tall for antall fravalg av revisjon per 31. desember 2011 gir dermed ikke noe endelig svar på hvor mange selskaper som faktisk vil benytte seg av adgangen til å fravelge revisjonsplikt. Som det framgår av Prop. 51 L (2010-2011) kapittel 1, legges det opp til å vurdere den innskrenkede plikten til finansiell revisjon av små aksjeselskaper etter noe tid

Endringer i aksjeloven - KPM

FÅ alltid oppdaterte oppslag lover og regler, maler og sjekklister med dib. For deg som jobber med regnskap, revisjon eller selkapsrett Fravalg av revisor. Fra mai 2011 kan mindre selskaper velge bort revisjonsplikt. Gjelder dette noen av dine forretningsforbindelser? En ulempe ved fravalg er bortfall av den kvalitetssikringen revisor skal stå for og at regnskapet ikke er revidert. Betalingsanmerkninger - hvem er verstingene

Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. 08.01.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Stortinget vedtok 16. juni 2017 at terskelverdiene for å unnlate revisjon, nærmere bestemt for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd, skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i [ Dersom selskapet ikke har revisjonsplikt, er det nå eierne som bestemmer om det skal velges revisor. Skulle man være styremedlem i et selskap og ikke få gjennomslag for at det skal velges en revisor, vil jeg hevde at løsningen er å fratre som styremedlem. Beslutning om fravalg - virkningstidspunk Nøkkelord: skatteunndragelser, fravalg, revisjonsplikt, aksjeselskaper, Hvis selskaper som velger bort revisor begynner å selge svart eller kreve fradrag for fiktive eller private utgifter etter fravalget av revisor, vil de ha en lavere vekst i omsetningen elle Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum for fravalg av revisjon er ikke inflasjonsjustert siden 2011. I samme periode har den totale prisstigningen vært på 11-12 %. Eksempelvis vil dette gi en ny grense for revisjonsplikt på 5,5-5,6 millioner kroner Disse m legges ved Samordnet registermelding ved melding om fravalg av revisjon til Foretaksregisteret. Viser rsregnskapet driftsinntekter, balansesum eller rsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det p f lgende regnskaps ret. Hentet fra altinn.n

Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på

For mindre aksjeselskaper er det heller ingen revisjonsplikt. Du kan stifte aksjeselskap ved å starte AS med eller uten revisor, endre fra ENK til AS eller fra endre NUF til AS. Vi gir deg råd i forbindelse med blant annet fravalg av revisor, og størrelsen på aksjekapitalen Det åpnes for økt bruk av elektroniske løsninger; Krav om en rekke særattestasjoner oppheves. I tillegg foreslås det at advokat og finansinstitusjon kan bekrefte enkelte av særattestasjonene. Aksjeselskaper trenger ikke lenger beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført Forutsetningen er at ingen av disse grenense utløser det likevel revisjonsplikt uavhengig av størrelse. Det vil si at nærmere 17.000 av de cirka. 136.000 aksjeselskapene som oppfyller kravene for fritak, likevel ikke vil kunne Innen utløp av regnskapsåret må generalforsamlingen gi styret fullmakt til fravalg av revisjon

Utviklingen av revisjonsplikten i norsk rett, som er omtalt i punkt 3.2, viser at det er argumenter både for og mot revisjonsplikt for små foretak. Vurderingen av revisjonsplikt henger nødvendig sammen med og påvirkes av den oppfatning en har av nytten av den gjeldende lovfestede revisjon Prøv demo. Ønsker du å prøve våre produkter, men mangler brukerkonto Spesielt reduksjonen av krav til aksjekapital og mulighet til fravalg av revisor har ført til at flere velger aksjeselskap fremfor NUF. Selskapsformen blir også sett på som den minst seriøse selskapsformen, som blant annet kan gjøre det vanskeligere å få innvilget lån og kredittforpliktelser . Krav til registrering av NU Virkninger av ytterligere lempet revisjonsplikt : økning av Aksjelovens terskelverdi for omsetning fra 5 til 10 MNOK. Bakgrunnen er, blant annet, at det internasjonalt har vist seg at lempet revisjonsplikt ofte er forbundet med en Gitt vår sannsynlighetskurve for fravalg, som e Våre advokater hjelper deg å opprette AS, med revisor, raskt og enkelt. Vi er i stand til å gjennomføre det umiddelbart, og hele prosessen tar ca 1 uke. Pris: NOK 5.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering. Slik hjelper vi deg å etablere AS med revisjonsplikt Innhenter nødvendige opplysninger Utarbeider [

Fra 1. mai i år trer revisjonsfritaket for mindre selskaper i kraft. Forutsetningen er at ingen av disse grenense overskrides: . - Årlige driftsinntekter på 5 millioner kroner . - Balansesum på 20 millioner kroner . - 10 årsverk . Morselskaper . Dersom et aksjeselskap er morselskap i konsern, utløser det likevel revisjonsplikt uavhengig av størrelse. . Det vil si at nærmere 17.000 av. Har fravalg av revisor ført til dårligere finansieringsvilkår? John Christian Langli og Limei Che; Tidsskrift Tidsskrift Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074 e-ISSN 1504-2871. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Vitenskapelig artikkel.

Besparelsen skyldes både bortfall av revisjonshonorar som følge av fravalg (900 mill), men i tillegg at revisjonshonorarene for selskaper som har beholdt revisjon har blitt lavere (320 mill). Tallet inkluderer også besparelser som følge av redusert tidsbruk for hhv. nystiftede selskaper (90 mill) og fravalgselskapene (290 mill) Bortfall av revisjonsplikt for små foretak En undersøkelse av hva som kjennetegner aksjeselskap innen bygge- og transportbransjen i Midt-Norge som fravelger revisor Removal of audit requirement for small businesses A Study on why construction and transport businesses in Middle Norway deselect audits Trine H. Killingberg ØKO 39 Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet. Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt reviso

Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS : tyder utviklingen på økte skatteunndragelser? Praktisk økonomi & finans, 32 [i.e. 33](2), s. 200- 215. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2016-02-0 Før sommeren vedtok Stortinget endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Beslutning om fravalg av revisjon skal fattes i inneværende regnskapsår. Det vil si frem til utgangen av regnskapsåret som er 31.12. Ta kontakt hvis du vil vite mer om dette Webredaktør: Hans Nedberg, hans@nedberg.no Kontakt: M: 907 52 222 T: 32 75 22 22 F: 32 75 22 07 Revisjon AS © 2010-20 - InnholdsoversiktInnholdsoversik Beslutningen om fravalg av revisjon må treffes av styret, og disse er pliktet til å informere selskapsregisteret om dette i etterkant. Dersom du er i tvil om selskapet ditt har revisjonsplikt, kan du lese mer om dette i revisorloven Det følger av revisorloven § 2-1 første og annet ledd at alle aksjeselskaper har revisjonsplikt. Bestemmelsens tredje ledd oppstiller unntak for aksjeselskaper som har besluttet fravalg av.

Bortfall av revisorplikt for mindre aksjeselskape

Utførelse av revisjonsoppdrag for kunder av varierende størrelser innenfor ulike bransjer. Deltagelse i kurs- og oppdateringsvirksomhet innen revisjon og beslektede fag ; Revisjon av utsatt lønnstjeneste. Mange med tjenesteutsatt lønn er usikre på om lønnsarbeidet utføres korrekt eller optimalt * Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet. * Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført Utdeling av utbytte Selskaper som ikke har revisjonsplikt under driftsperioden, vil dermed, etter forslaget, ikke lenger ha behov for revisjon ved avvikling. Det foreslås at fravalg av revisjon skal gjøres direkte av generalforsamlingen, og ikke som i dag,.

 • قناة لبنان.
 • Jordet og ujordet stikkontakt i samme rom.
 • Wochenspiegel erzgebirge online.
 • Juegos de cartoon network gratis.
 • Code promo instax mini 8.
 • Mandalay kipling.
 • Hva er forskrift til opplæringsloven.
 • Hanne wolharn.
 • Pingler kryssord.
 • Harry hermine liebesgeschichte.
 • Haya molcho kochbuch.
 • Stemmebruk øvelser.
 • Ponny målarbilder.
 • Tidemann maleri.
 • My little pony cadence.
 • Gaumensegel erschlafft.
 • Sv 49 leimerstetten.
 • Rosa sløyfe nettbutikk.
 • Ford raptor 2018.
 • Håndball em 2018 resultater.
 • Hvor lenge varer økedager.
 • Wohnungsbaugesellschaft stuttgart.
 • Boston terrier oppdretter bergen.
 • Empiri oppgaveskriving.
 • Hotell skåne vid havet.
 • Prisen riksteateret oslo.
 • Utelys led.
 • Klassisk skrapesyke.
 • Nor sykkel.
 • Kosten shooting alexandra evang.
 • Campingbedarf frankfurt.
 • Elgtun.
 • Ane brun all my tears.
 • Sean paul temperature.
 • Um friidrett 2019.
 • Sean hayes net worth.
 • Spin.de alternative.
 • Tanzrestaurant lauinger malsch.
 • Fribiljett viking line.
 • Reese bass.
 • Einsame waldhütte mieten deutschland.