Home

Avfall per innbygger i norge

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å produsere mindre avfall, samtidig som vi utnytter ressursene bedre Hver innbygger i Oslo kastet i gjennomsnitt 313 kilo i 2019. Det er sannsynlig at tilretteleggingen for kildesortering og holdningsskapende kampanjer har ført til en bevisstgjøring rundt avfall og kildesortering. Se statistikk om husholdningsavfall per innbygger per år i Oslo. Mer avfall gjenvinnes og brukes på nyt Mengden kommunalt avfall, per innbygger i Norge var 490 kilo i 2008. Gjennomsnittet for de 27 EU-landene var 524 kilo. Avfallsmengdene har sammenheng med forbruket. På grunn av høyt forbruk og stor vekst i norsk økonomi de siste årene, er det ikke uventet at avfallsmengden per innbygger er høy sammenlignet mange andre land Verdens byer generer i snitt 1,3 milliarder søppel hver dag, eller 1,2 kilo per innbygger per dag. Halvparten av dette kommer fra rike OECD-land. Og det skal bli mer, skal vi tro Verdensbankens rapport: I 2025 kommer tallet til å ha steget til 1,4 kilo per person. I Europa er det bare Irland som slår Norge i antall kilo søppel per person

På den andre enden av skalaen så finner vi Akershus, etterfulgt av Oslo. I Finnmark kastes det 31.000 tonn avfall i året, mens det kastes 258.000 tonn i Akershus. Gjennomsnittet ligger på 119.842 tonn i husholdningsavfall per fylke i året. Fagsjef i Avfall Norge, Henrik Lystad, sier til ABC Nyheter at tallene fra de siste årene er positive Nordmenn kastet faktisk 8 kg mindre per innbygger i 2012 enn i 2011. Men Lystad i Avfall Norge sier det er for tidlig å si at det er noen trend. Mer matavfall. Avfallsøkningen skyldes blant annet at nordmenn kaster mer mat enn før. Hvert år kaster nemlig nordmenn over 300.000 tonn mat som kunne ha vært spist, viser tall fra Østlandsforskning

Mengden husholdningsavfall per innbygger er redusert med 3,5 prosent fra året før Publisert: 10. juli 2019 Avfall Norge inviterer til debatter og samtaler under Arendalsuka 2018. Sammen med Hold Norge Rent og NIVA seiler vi nedover med seilskuten SS Vega Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem. Denne artikkelen går først gjennom data for utslipp av CO 2 (karbondioksid) per innbygger i ulike land. Deretter utvides perspektivet til utslipp av alle klimagasser. CO 2-utslipp per innbygger. Norge slapp i 2018 ut 8,3 tonn CO 2 per innbygger Hver og en av oss kastet i snitt 28,4 kilo med såkalt EE-avfall i 2014. Det gjør Norge til landet som kastet mest i verden per innbygger, heter det i en fersk FN-rapport ifølge nyhetsbyrået AFP. Totalt endte 41,8 millioner tonn med EE-avfall på verdens søppeldynger i fjor Smittede, innlagte og døde, status på sykehus i Norge, hovedtall for Europa og verden

Avfall - Miljøstatus i Norge Miljøstatu

Nye tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall per innbygger i 2018 var på 411 kg, en reduksjon på 3,5 prosent fra året før. Materialgjenvinningsgraden beveger seg også i riktig retning, hvor avfall sendt til materialgjenvinning har økt fra 39 til 41 prosent Norge er et av verdens mest forgjeldede land. McKinsey har slått sammen gjelden til stat, selskaper, finanssektoren og husholdninger og kommet frem til at Norge er på 14. plass med en gjeldsgrad.

Vi produserer store mengder avfall hver eneste dag, nesten et halvt tonn i året per innbygger i Norge. Kildesortering handler først og fremst om å ta vare på disse ressursene, og det er noe flere enn vi i Norge er opptatt av. EU stiller nå krav om at 65 prosent av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2035 I fjor kastet norske husholdninger i gjennomsnitt 411 kilo avfall per innbygger. Det er en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med året før inn til et sentralt anlegg her. Tallene inkluderer avfall hentet hjemme hos husholdningene i tillegg til avfall levert til avfallsstasjon fra private husholdninger, men ikke næringsavfall. Ser vi på selskapenes avfallsmengder per innbygger, ser vi at det er relativt små forskjeller dem imellom fra befolkningstallet blir total mengde matavfall i restavfall og våtorganisk avfall fra husholdninger i Norge 78,2 kilo per innbygger i 2011. Omfanget av hjemmekompostering er beregnet til ca. 0,5 kg per husholdning totalt, slik at samlet mengde matavfall ender på ca. 78,8 kg per innbygger

Norge kommer høyt oppe på en internasjonal oversikt over antall våpen per innbygger. Hele en av ti nordmenn har i dag ett eller flere skytevåpen, og det finnes minst 1,3 millioner våpen i den. Avfall Norge Nasjonale beregninger av mengde matsvinn på forbrukerleddet 2018 Figur 1 Nøkkeltall for matavfall og matsvinn husholdninger 2016 i kilo per innbygger per år. Sammensetning av matsvinn fra husholdninger i vekt-% 22% 22% 7% 2% 5% 0% 10% 32% Brød og bakevarer Frukt og grønt Kjøtt Fisk Meieriprodukter Diverse nyttbart Egg.

Avfall- og gjenvinningsstatistikk - Miljøstatus - Oslo kommun

I Norge er gjennomsnittet på innsamlet elektronisk avfall 15 kilo per innbygger, mens kravet i EU er fire kilo. Myhre Haast mener imidlertid at produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr har blitt mer bevisste på problemene i det siste. - Men de har. I Norge som i mange andre land har vedfyring for matlaging og oppvarming, samt for fremstilling av tretjære, vært vanlig i uminnelige tider. Ved har også vært viktig for produksjon av trekull som brukes videre for fremstilling av jern av myrmalm.Epoken da denne teknikken ble utviklet, kalles jernalder.Senere i middelalderen da jern ble utvunnet fra jernmalm fra gruver i berggrunnen, var.

Avfall - Wikipedi

Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene Elretur startet sin innsamling av EE-avfall i 1999, og innsamlingsmengdene er nesten tredoblet siden oppstart. I år 2000 var gjennomsnittstallet per innbygger på cirka 6 kilo, i 2007 er det på 16,2. Sammenlignet med resten av Europa har Norge absolutt høyest innsamlingstall for EE-avfall. Kravet i EU er 4 kilo innsamlet EE-avfall per innbygger Norge ligger på ellevteplass på verdensbasis i antall smittede. Men ser man på antall registrerte smittede per innbygger, kommer Norge vesentlig høyere på listen Da kan Norge ha 60 prosent flere innbyggere og betydelig mindre jordbruksareal per innbygger. Vi risikerer at de som kommer etter oss vil stille spørsmål ved vår tids prioriteringer. I dag har Norge 2,2 dekar jordbruksjord per innbygger. Både her til lands og i resten av verden er det en samfunnsutfordring av matjord går tapt I Norge er gjennomsnittet på innsamlet elektronisk avfall 15 kilo per innbygger, mens kravet i EU er fire kilo. Myhre Haast mener imidlertid at produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr har blitt mer bevisste på problemene i det siste. Annonsørinnhol

Avfall Norge har satt i gang prosjektet Utvikling av biogass II, I Danmark produserte 167 biogassanlegg i 2008 ca. 1,2 TWh biogass, av EU-landene produserte Danmark femte mest biogass per innbygger. Det er 60 gårdsanlegg for husdyrgjødsel og 22 biogassfellesanlegg,. Nordmenn kaster i snitt 28,6 kilo, mens britene kaster 24,9 kilo og danskene 24,8 kilo elektronikk eller elektriske artikler per innbygger i løpet av et år. Det viser denne statistikken fra. Men selv om Norge er i verdenstoppen med 30 kilo innsamlet EE-avfall per innbygger per år, er det fortsatt for mye småelektronikk og lyspærer som havner i restavfallet, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i returselskapet RENAS

Nordmenn er søppel-verstinger - Aftenposte

Så mye søppel kaster du hvert år ABC Nyhete

 1. Norge har størst elektrisitetsforbruk per innbygger i verden. Dette er basert på landets store elektrisitetsproduksjon som består av 99 prosent vannkraft. Den årlige produksjonen av vannkraft her i landet på rundt 120 terawatt-timer (TWh) er nesten dobbelt så stor som i Sverige og Frankrike som har den største produksjonen etter Norge
 2. Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent
 3. st
 4. I snitt kaster innbyggerne i ROAF-kommunene 0,1 kilo batterier per innbygger i året, En liten teipbit på batteripolene før batteriet legges i returboksen for farlig avfall er en enkel forsikring for å hindre brann. I en statistikk fra EU i 2018 er Norge blant de dårligste landene til å samle inn og returnere gamle batterier

Vitek Miljø AS kan være behjelpelig med utarbeidelse av arbeidspakker innen segmentet farlig avfall, da vi har lang erfaring fra riggmarkedet, supplyflåten og verkstedsindustrien. Myndighetskrav / farlig avfall. For bedrifter med farlig avfall settes det stadig nye krav vedrørende behandling og dokumentasjon I 2003 leverte hver nordmann 2,6 kg farlig avfall til godkjent håndtering. Det er mer enn en fordobling fra 1999. Samtidig er nå flere avfallstyper regnet som farlige, og dermed håndteres fortsatt over halvparten av det farlige avfallet fra husholdningene på uforsvarlig vis

Avfall og kildesortering | mikroplast og miljø

Nordmenn kaster stadig mer søppel - Vårt Lan

Men med tanke på at det bor knappe 1.000 personer i Hallingdal-kommunen blir gjennomsnittet 12,22 tonn per innbygger. - Generelt vil kommuner med mange innbyggere eller store gjennomfartsårer ha mer trafikk, og dermed høyere utslipp fra veitrafikk, enn andre kommuner, forklarer Elin Økstad i Miljødirektoratet Dårligst an ligger Oslo og Akershus, med 10,1 og 11,7 kilo per innbygger. Norge tidlig ute - Årsaken til at vi har såpass gode resultater, har sammenheng med at Norge var tidlig ute med å lage et system for innsamling av EE-avfall. Faktisk har Norge sammen med Sveits og Nederland vært foregangsland i Europa, sier Løken I fjor ble det samlet inn over 147 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge. Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten 15 000 tonn mer enn i 2006. En stadig større del av det innsamlede avfallet blir materialgjenvunnet. Både returselskapene og SFT er fornøyde med den høye innsamlinggraden for EE-avfall i Norge

Nyheter - Avfall Norge

 1. Gir 1 krone per innbygger i Norge til kampen mot plast i havet Publisert: 25.09.2020 - Når folket ikke kan gå med bøsser, ruller vi kroner for dem, sier daglig leder i Handelens Miljøfond Rasmus Hansson
 2. erende rolle for innsamling av våtorganisk avfall i Norge. Denne typen blir brukt i 73 % av de selskapene som deltok i undersøkelsen, enkammer-biler var tilsvarende representert i 38 % av selskapene. Også her var flere svar mulig
 3. Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598
 4. Der var politidekningen på 1,29 politifolk per tusen innbyggere første halvår i år. Legger du godviljen og sommervikarene til, var den på 1,38. Det er uansett langt under det nasjonale målet om to per tusen. - Vi oppfatter 1,29 som altfor lite og vi er per nå langt unna å nå målet, sier politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim
 5. Produksjonen av EE-avfall har økt med 21 prosent de siste fem årene, og det tilsvarer i gjennomsnitt ca. 7,3 kg for hver person. Verst er situasjonen i de rike landene, der Nord-Europa toppet listen med 22,4 kg i fjor. per. person, sammenlignet med Afrika, der hver innbygger sto for bare 2,5 kg elektronikkavfall

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden

Da kan Norge ha 60 prosent flere innbyggere og betydelig mindre jordbruksareal per innbygger. Vi risikerer at de som kommer etter oss vil stille spørsmål ved vår tids prioriteringer. I dag har Norge 2,2 dekar jordbruksjord per innbygger. Både her til lands og i resten av verden er det en samfunnsutfordring av matjord går tapt Tjenesteytende næringer genererte drøyt 2 millioner tonn avfall i 2013, og varehandelen var den klart største bidragsyteren. Økningen fra 2012 er beskjeden, men for første gang overstiger mengdene fra tjenesteyterne 2 millioner tonn Om arrangementet. Norge ligger på verdenstoppen i mengde elektronisk avfall per innbygger. Ved UiO jobber toksikologer og sosialantropologer sammen for å studere hvordan miljøgiftene fra elektronisk avfall fordeler seg i miljøet og tas opp i planter og dyr, og hvilken betydning avfallshåndtering og samfunnsstrukturer har for spredning av miljøgiftene

Illustrasjonsfoto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nordmenn kaster mest elektronisk avfall i verden - E2

 1. Hovedmålet med PLASTCYC-prosjektet er å finne ut i hvilken grad Norge, et av landene som produserer mest avfall per innbygger, bidrar til dette globale problemet. Ved å bruke dagsaktuelle norske data om forbruk og deponering av forskjellige typer plast, vil forskerne i PLASTCYC kartlegge plastmengde og -flyt fra når plasten tas i bruk til den ender som avfall
 2. Oslos høyere BNP per innbygger og sysselsatt kan altså ikke forklares med at hovedkontorene til de fleste norske store bedrifter er lokalisert i Oslo. Myte 2: Olje, eksport og vareproduksjo
 3. Bileiere Norge Nordmenn har flest biler i Skandinavia Nordmenn har flere biler per hode, og flere enn både svenskene og danskene. FULLT: Det er kanskje ikke tilfeldig at det er vanskelig å finne parkeringsplasser i Norge, da vi er folket i Skandinavia med flest biler per person. Her illustrert med bilde fra «Black Friday»-salget ved Norwegian Outlet i Vestby, Akershus, i 2016
 4. st Sverige. Nederst i artikkelen kan du se oversikt over de samme tallene for hele verden
 5. PLASTEMBALLASJE I NORGE 12 Plastemballasje bidrar til å forlenge4holdbarheten på matvarer og reduserer matsvinn4, 5. Delmål 12.3 i FNs bærekra˝ mål sier at vi innen 2030 skal halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis. Plast er et viktig emballasjemateriale for å kunne nå dette målet

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

Mengden husholdningsavfall per innbygger er redusert med 3

Norge blant verdens mest forgjeldede - Nettavise

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Kongsvinger fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Befolkningen i Norge fortsetter å øke og teller 5,3 millioner ved inngangen til 2018. Antall og andel innvandrere har økt kraftig gjennom de siste tiårene. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre PRESSEMELDING Oslo, 14. februar 2005 Samles inn mest EE-avfall pr innbygger i Vest-Agder Vest Det er også interessant å sammenligne utviklingen til Kina og India. De hadde begge veldig lave utslipp per innbygger på starten av 1970 tallet, men Kina's utslipp har økt kraftig og ifølge tallene fra worldometers.info så begynner utslippene faktisk å nærme seg utslippene vi har per innbygger her i Norge Totalt forbruk av råkaffe i 2019 var 47 089 678 kg.. Tabellen viser utviklingen av per capita-forbruket av råkaffe i kilo fra 1965 til i dag. All kaffe; brent, rå og pulverkaffe, er regnet om til fellesnevneren råkaffe for å få sammenlignbare tall.Råkaffe legges til grunn for all internasjonal beregning av per capita forbruk av kaffe

Med utgangspunkt i innbyggertallet i Fredrikstad kommune (78 000), antatt mengde oppstått våtorganisk avfall per innbygger per år (78,3 kg) og en utsorteringsgrad på 55,3 % er forskjellen i klimapåvirkninger fra de to analyserte scenariene beregnet Nordmenn kaster mest elektronisk avfall i verden per innbygger. Nordmenn kaster mest elektronisk avfall i verden per innbygger. Nyheter & aktuelt. Konkurranser. Hver og en av oss kastet i gjennomsnitt 28,4 kilo med såkalt EE-avfall i fjor. P4 Radio Hele Norge AS. Postboks 817 2626 Lillehammer. Tipstelefon: 04400. Telefon: 612 48 444. Norges største returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, Elretur, har aldri tidligere fjernet så mye miljøgifter som fra det elektriske avfallet som ble kastet fra husholdningene i 2008. Fra den samlede mengden EE-avfall ble 14 prosent fjernet og spesialbehandlet hos Elretur 13 tonn per innbygger. Totalt er det solgt 94 millioner tonn byggeråstoff. Det tilsvarer 13 tonn byggeråstoffer per innbygger til innenlandsmarkedet i Norge. Av dette er det solgt 80 millioner tonn knust fjell og 13,5 millioner tonn løsmasser I 2018 samlet Avfall Sør inn totalt 1.093 tonn glass- og metallemballasje tilsvarende 8,8 kilo per innbygger. Ved innføring av ny henteordning forventes innsamlet mengde å øke til om lag 2.000 tonn eller drøyt 16 kilo per innbygger. Ny henteordning vil erstatte dagens mottak av glass- og metallemballasje på returpunkter

Vil bli best i landet - Sørnett

Gjennomsnittlig inntak er 147 kjøtt gram per dag, hvorav 117 gram er rødt kjøtt. Tallene omfatter både rå og spiseferdig vare. Kostholdsundersøkelser måler hva og hvor mye vi spiser av ulike matvarer; Beregnet reelt kjøttforbruk, 2019: 51,6 kilo kjøtt per innbygger per år, av dette er 39,1 kilo rødt kjøtt Tirsdag ble det klart at Norge nå er å anse som et rødt land.. Dette betyr at det er over 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste to ukene. Dette tallet er nå i Norge 20,77. Totalomsetningen av alkohol per innbygger 15 år og eldre var relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, men det var en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetning av vin. Omsetning av øl og brennevin har i de siste årene gått noe ned

Bruttonasjonalprodukt per innbygger var 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som har høyere BNP per innbygger enn Norge i Europa, når man justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene Norge har et tett samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Den ble signert i Porto i 1992 og sikret Norge tilgang til EUs indre marked Ingen har handlet mer på nett per innbygger i løpet av årets første ni måneder enn innbyggerne på Røst. Nordland er også blant de fylkene i Norge hvor det har blitt netthandlet mest i perioden Sverige har hatt flest coronadødsfall per innbygger i Europa den siste uka. Den siste uka har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger som følge av coronaviruset Norske forskere på verdenstoppen i antall publiseringer per innbygger Publisering. Norske forskere publiserte 15.900 artikler i 2018. Bare Sveits, Danmark og Sverige har mer vitenskapelig publisering per innbygger. To av tre artikler ble publisert i åpne kanaler, dobbelt som mange som fem år før

Bruttonasjonalprodukt per innbygger var 530 000 kroner i Norge dette året. Det er bare Luxembourg som har høyere BNP per innbygger enn Norge i Europa, når man justerer for ulikheter i prisnivå mellom landene. Zimbabwe, et av verdens fattige land, har til sammenligning ca. 1 000 kroner i BNP per innbygger. [trenger referan Hvert år produseres det 1,1 - 1,3 millioner tonn korn i Norge. I kornsesongen 2019/20 ble det brukt 334 000 tonn matkorn hvorav 45 % var produsert i Norge

Flatskjermer rett i søpla

11 tonn per innbygger bør være kortreist Selv om vi har god tilgang på godt fjell i Norge, er steinmaterialer av god nok kvalitet til vegbygging en begrenset ressurs. Enkelte forekomster er i ferd med å bli brukt opp, og minst mulig må bli til avfall Det er første gang siden 1. april at det er registrert mer smitte per innbygger i Norge enn i Sverige. Fra mandag til fredag forrige uke var det registrert 454 nye smittetilfeller i Norge Matsvinn i Norge (matindustri, grossist, dagligvarehandel og husholdning) Målt i kg/innbygger er matsvinnet for de fire leddene redusert 12 % fra 2010 til 2015. Målt i tonn er matsvinnet for de fire leddene redusert med 7 % fra 2010 til 2015. Samlet kastes det mat tilsvarende 355 000 tonn, eller 68,7 kg per innbygger (2015) Norge har 24,8 smittede per 100.000 innbygger, mens Sverige har 24

5 fordeler ved å kjøpe brukt IT-utstyr – CHG-MERIDIAN Skien ASForbruket må reduseres - foreslår å gjøre plastbæreposerIndre Østfold Renovasjon, Vammaveien 207, Askim (2020)
 • W giertsen energy systems as.
 • Playmobil unfall.
 • Dunkin donuts prices.
 • Iguanodon hovdjur.
 • Ettpunktsformel matte.
 • Busker til skjerming.
 • Det uspesifikke indre forsvaret.
 • Directx 9 redistributable.
 • Myrhauk lyd.
 • Google education.
 • Lungebetennelse hos barn.
 • Orangutang styrke.
 • Søvnparalyse mareritt.
 • Bob frisuren stylen videos.
 • Thorsman duo max.
 • Cili troskinys ant lauzo.
 • Atferdslæring.
 • Jobcenter hochtaunuskreis formulare.
 • Periodontitt operasjon.
 • Det uspesifikke indre forsvaret.
 • Maler begravd i venezia.
 • American made series.
 • Norske sanger 2012.
 • Elgiganten borås.
 • Røyksundkanalen gjestehavn.
 • Unwetter dorfen.
 • Borneo orang utan.
 • Elev lærer forhold.
 • Parabol direkte i tv.
 • Rock'n roll wolf trøndelag teater.
 • Hijau daun aku ingin engkau.
 • Hvordan få six pack på 2 uker.
 • Blog despre viata de zi cu zi.
 • Mva på annonser.
 • Utøya story.
 • Private videregående skoler i oslo og akershus.
 • Middle school or junior high.
 • Claude monet hage.
 • Best font logo.
 • Batman arkham city riddler trophäen zsasz versteck.
 • Cube store schweinfurt.