Home

Plan og bygningsloven regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om planlegging etter plan- og bygningsloven. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske § 12 - Plan- og bygningsloven - spørsmål om kommunen plikter å fastsette planprogram etter forslag fra privat forslagsstiller § 12-4 - Lovtolkning av plan- og bygningsloven § 12-4 - reguleringsplan og utbyggingsavtale § 12-5 nr. 3 - spørsmål om friområde etter plan- og bygningsloven Ikrafttreden av § 106 a (heis, rulletrapp og rullebånd) i lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endring i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 21.04.1989 Lov om endr. i pbl. av 14.06.1985 nr. 77 og i visse andre lover om arealdisponerin Planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf) Veilederen skal vise hvordan utfordringer håndteres gjennom loven og betydningen og praktiseringen av den. Vi håper at veilederen bidrar til forståelse for nødvendigheten av planlegging og at den er til nytte for folkevalgte, planleggere, konsulenter og andre som ønsker en rask innføring i planlegging etter den nye loven Spørsmål er sortert etter kapittel og paragraf og det er direkte link til utdypende informasjon i lovkommentaren.Fra og med 2015 er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin oversikt over prinsipputtalelser om plan- og bygningsloven publisert på regjeringen.no med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode. Departementet publiserer også veiledning om planlegging etter.

Planlegging - regjeringen

Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven. Publisert 03.09.2020. Unntak kan bli den nye normalen. Solberg-regjeringen foreslår å senke terskelen for dispensasjoner. I tillegg skal kommunen selv kunne vurdere nasjonal eller regional kulturminneverdi i en dispensasjonssøknad Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale felles..

Lov2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II; NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning. Grunnprinsipper og veivalg. Utbyggingsavtaler Plan- og bygningsloven - pbl: Lovens tittel endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. - Jf. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7, 14 juni 1985 nr. 77. Kort om loven: Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres Regjeringen hadde som utgangspunkt å få konfliktnivået ned og rydde - Å flytte avgjørelsene fra energiloven til plan- og bygningsloven åpner fortsatt for nye utbygginger som.

2 kommentarer til Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven Eskil Ørdal sier: 08/09/2020, kl. 11:31 Med alle de underfundige og lite kvalitetssikrede og begrensende bestemmelser som er vedtatt i mange reguleringsplaner, er nok behovet for å kunne gi dispensasjon veldig stort Plan- og bygningsloven - pbl. Første del: Alminnelig del (§§ 1-1 - 2-3) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) § 1-1. Lovens formål § 1-2. Lovens virkeområde § 1-3. Tiltak som er unntatt fra loven § 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene § 1-5

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets. Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Han mener at en flytting over til plan- og bygningsloven ikke er nok for å sikre verdifull natur

I tillegg skal regelverket flyttes fra energiloven til plan- og bygningsloven, og høyde og antall turbiner skal fastsettes i konsesjonen, opplyser Frp. - Det er en glede å kunne meddele at Frp etter langvarige og tøffe forhandlinger med regjeringen har fått fullt gjennomslag for våre krav til et nytt vindkraftregime Endringslov til plan- og bygningsloven m.m. II. I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering gjøres følgende endringer: . I § 5 a andre ledd skal «kommunelova» endres til «kommuneloven». I § 7 fjerde ledd skal «tinglysingslova» endres til «tinglysingsloven» Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging

Forslag om NYE ENDRINGER i Plan- og bygningsloven Postet den 10. juli 2020 10. juli 2020 av Motvind Norge Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å styre arealbruken i svekket Regjeringen foreslår at det skal bli enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg Regjeringen foreslår å unnta flere tiltak fra kravet om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. Forslagene skal bidra til å klargjøre regelverket, sikre forutsigbarhet og lik praktisering I onsdagens spørretime på Stortinget ble kommunalminister Nikolai Astrup (H) utfordret av stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) om han ønsker å bidra til forenklinger av plan- og bygningsloven

Hedmark fylkeskommune - Folkehelse i kommuneplan

Regjeringspartiene fremste energipolitiker på Stortinget påpeker at Senterpartiet var pådriver i den rødgrønne regjeringen for å ta vindkraft ut av plan- og bygningsloven, - til energiloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår endring i plan- og bygningsloven. Endringene handler om arealsoner, hensynssoner, dispensasjoner og økt lokalpolitisk handlefrihet. Her er hva regjeringen foreslår og Norsk Eiendoms innspill. § 8-1: TEKNISKE KVALITETSKRAV TIL REGIONALE PLANER OG OM INNDELINGEN AV AREALSONER Det foreslås å gi departementet hjemmel til å gi forskrift. Tidligere i år kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med lovkommentar der bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven gjennomgås. Den er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene). Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK17 for blant annet planløsning, våtrom. Etter forhandlinger på Stortinget ble onsdag ble Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige med Fremskrittspartiet om å be regjeringen foreslå å innlemme planlegging og bygging av nye vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven, ifølge en pressemelding fra partiene

Regjeringen skrev i en pressemelding i går at den har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne.- Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Regjeringen har fastsatt ny byggteknisk forskrift, TEK17, som skal erstatte TEK10 Plan- og bygningsloven er det viktigste redskapet for å sikre at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir tatt vare på og tatt i bruk i et langsiktig og bærekraftig perspektiv Regjeringen skal forenkle plan- og bygningsloven Artikkeltags. Nyheter; Foto: Lina Livsdatter. - Dette er starten på det forenklingsarbeidet regjeringen har lovet skal prege de neste fire årene, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg. Han sier det skal bli enklere,. Ti år etter at plan- og bygningsloven ble revidert i 2008, bestilte regjeringen en uavhengig forskingsrapport, der man skulle se på hvordan den reviderte loven hadde fungert. Forskningsprosjektet EVAPLAN ble finansiert gjennom forskningsrådet og 20 forskere fra fire land hentet erfaringer med loven gjennom fire år - Regjeringen mener det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Dette er viktig både for næringen, innbyggerne og samfunnet. Utbredelsen av svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser er et samfunnsproblem, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på vegne av regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt ut veilederne Medvirkning i planlegging og Barn og unge i plan og byggesak. Husk også på Doga-samarbeidet Folketråkk - en veileder som skal styrke medvirkningen i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Norsk Eiendom er en av samarbeidspartene Til plan- og bygningsloven (regjeringen.no) Til byggesaksforskriften (regjeringen.no) Til byggteknisk forskrift (regjeringen.no) Dette svarer vi p. Dersom kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 første ledd har fastsatt gebyr for å behandle private forslag til detaljregulering, skal kommunen ved overskridelse av fristen etter plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum, tilbakebetale forslagsstiller 10 % av gebyret i saken for hver påbegynte uke fristen overskrides, maksimalt i 10 uker

Plan- og bygningsloven Regjeringa.no: nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Planlegging etter plan- og bygningsloven (Regjeringen.no) Klimatilpasning.no Miljøkommune.no. Fylkesmannen.no. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak,. Det vil raskt oppstå problemer der oppdragsgiver oppstiller kvalifikasjonskrav som viser til godkjenninger etter plan- og bygningsloven, skriver senioradvokatene Line Voldstad, Morten Gullhagen-Revling og advokatfullmektig Elisabeth Faanes i dette innlegget Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv. 8. oktober 2020 Regjeringen peker på at fjell, utmark og sjøområder er viktige ressurser for bærekraftig lokal næringsutvikling, for eksempel innen havbruk, mineralutvinning, landbruk og turisme Den avtroppende regjeringen har nettopp sendt på høring forslag til noen kosmetiske endringer i plan— og bygningsloven. Den nye regjeringen burde gå mye lenger i å forenkle reglene, redusere statlig byråkrati, redusere overstyringen av kommunene og redusere problemene for de som vil bygge ut sine egne eiendommer 5 plan- og bygningsloven § 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen § 4. Generelle utredningskrav § 5. Medvirkning i planleggingen Planoppgaver og planmyndigheter Ansvaret for planlegging og vedtak av planer etter loven er lagt til Kongen (regjeringen), fylkestingene og kommunestyrene. Regjeringen skal utvikle og formidle nasjonale mål og.

Plan- og bygningsloven (2008) - regjeringen

Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift Byggesaksforskriften Klimahjelperen (DSB) Veiledning om plan- og bygningsloven (Regjeringen.no) Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fant du det du lette etter? Gi oss tilbakemelding. Post- og besøksadresser til våre kontorsteder. Telefon: 69 24 70 00 Oppstartsmøte for plan etter Plan- og bygningsloven - Oppdal kommune Mal for oppstartsmøter etter PBL. Planområde (navn) Detaljreguleringsplan for Ståvåløkken Østre, endring Gnr/bnr 292/1 Til stede Planlegger: Ola Fjøsne Grunneier/forslagsstiller: Kjell J.Braut og Hans Ivar Wiksås Fra Oppdal kommune: Ane Hoel, Gro Aalbu, Arita Stene, Vegard Kild Når plan- og bygningsmyndigheten oppdager forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, gis det beskjed om at det ulovlige forhold må bringes inn i lovlige former. Etter plan- og bygningsloven kan pålegg gis med hjemmel i §§ 32-3 og 32-4. Det, når det er behov for å få et ulovlig forhold rettet

Bygningsloven (plan- og bygningsloven) - regjeringen

En rekke natur-, friluftslivs- og grunneierorganisasjoner er sterkt kritiske til regjeringens planlagte forenkling av plan- og bygningsloven (pbl). Norsk friluftsliv har sammen med Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Bondelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima og WWF sendt inn et felles innspill til Stortingets energi- og miljøkomite, der vi ber Stortinget stanse. 1.2.1 Nye dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven Regjeringen ønsket å forenkle, effektivisere og gi kommunene større handlingsrom i dispensasjonssaker jf. plan- og bygningslovens regler 2. Stortinget har behandlet lovforslaget to ganger, 23.2- og 7.3.17. Der ble forenklingene knyttet til dispensasjonsregelverket ikk Posted on: 09.09.2020 Dato for uttalelsen: 31. august 2020 Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven Oslofjordens Friluftsråd (OF) vil i det følgende presentere sitt syn på de fremlagte forslagene til endringen i Plan- og bygningsloven med høringsfris

Planlegging etter plan- og bygningsloven - regjeringen

Mange kommuner mangler plankompetanse, og det å styrke den kompetansen er en viktig begrunnelse for Regjeringen i forbindelse med kommunereformen. Referanser. Hanssen, Gro S. og Aarsæther, Nils (red.): Plan- og bygningsloven 2008 - Fungerer loven etter intensjonene?, Universitetsforlaget, 2018. Hanssen, Gro S. og Aarsæther, Nils (red.) fredag 23. juni 2017 Regjeringen forenkler plan- og bygningsloven Regjeringen mener TEK17 er tidenes forenkling. NBBL er ikke overbevist om at det blir billigere å bygge

Mens plan- og bygningsloven er sektornøytral, omhandler de såkalte 'sektorlovene' mer eller mindre avgrensede og bestemte samfunns- eller arealinteresser. I en ny rapport gir norske forskere sine anbefalinger om tiltak for å styrke plan- og bygningsloven som verktøy for helhetlig samordning i den norske arealforvaltningen Regjeringen foreslår en ny og midlertidig bestemmelse som gjør det mulig å sette til side plan- og bygningsloven ved kriser og ekstraordinære situasjoner i fredstid. 21 des 2015. Nyheter. Pressemelding Kommentarer (0). Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift Byggesaksforskriften Klimahjelperen (DSB) Veiledning om plan- og bygningsloven (Regjeringen.no) Fylkesmannen i Vestland. Post- og besøksadresser til kontorstadane våre. Telefon: 57 64 30 00. E-post: fmvlpost@fylkesmannen.no. Organisasjonsnummer: 974760665 Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. - Endringene berører den alminnelige delen, plandelen og byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og skal legge til rette for mer effektive planprosesser og enklere saksbehandling i kommunene. - Det er i tillegg vedtatt rettinger og klargjøringer i enkelte av lovens bestemmelser. - Det er.

Plan- og bygningsloven. Et annet spørsmål er hvor stor makt kommunene skal ha til å bestemme selv hva som bygges ut. I vindkraftmeldingen legger regjeringen opp til å styrke kommunenes rolle. Men USS mener forslagene ikke går langt nok Hvor finner jeg informasjon angående lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)? Her finner du full versjonen av plan- og bygningsloven. Veiledning om plan- og bygningsloven med forskrifter fra regjeringen finner du her. Informasjon om plan- og bygningsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner du her Dette er gjort for å kunne håndtere akutte fysiske endringsbehov på blant annet bestående byggverk. For å sikre at regjeringen og Stortinget får et best mulig beslutningsgrunnlag, er blant andre KS invitert til å medvirke ved utarbeidelse av Prop L om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 Plan- og bygningsloven (lovdata.no) Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven; Tolkningsuttalelser (regjeringen.no) Temaveiledninger; Rapporter og publikasjoner; Uavhengig kontroll; Endringshistorikk TEK17; Tidligere regelverk; Building Acts and Regulations; Alt om TEK17; Byggevarer. Byggevarer; Tilsyn med byggevarer; Heis- og.

Nyseth og Buanes (2017) drøfter hvor mye av nedgangen i innsigelser i perioden som 2013-2016 som skyldes denne ordningen, og hvor mye som skyldes kombinasjonen av innstramminger i styringen av innsigelser i lovverket (se over) og de sterke politiske signalene om færre innsigelser som Solberg-regjeringen innførte fra starten av. De kommer til at det ikke er mulig å skille effektene av disse. Plan- og bygningsloven og matrikkellova er endret for å forenkle og forbedre plan- og byggesaksprosessene. Dette vil gi mindre ressursbruk i forbindelse med plan- og byggesaksbehandlingen, både for kommuner, innbyggere og næringsliv. Regjeringen legger vekt på å skape en enklere hverdag for folk flest Regjeringen strammer inn på regelverket rundt konsejonsbehandlingen og den påfølgende utbyggingen av vindkraft. Men bortsett fra klargjøringen rundt fortsatt konsesjonsbehandling i henhold til Energiloven, IKKE Plan- og bygningsloven, var det få overraskelser i det som ble presentert Plan- Og Bygningsloven. Regjeringen vil gi kommunene mer makt i byggesaker Nå skal du i fengsel for ulovlig bygging. Tips oss 02060 02060@nettavisen.no. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum Tredje og siste steg i planleggingen av en stor vegutbygging.En detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen.Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne

Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen

Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven

 1. Plan- og bygningsloven består av fem deler, hvor plandelen sammen med reglene om gjennomføring (lovens kapitler 3-19) og byggesaksdelen (lovens kapitler 20-31) utgjør de to hoveddelene. Disse hoveddelene rammes inn av et innledende kapittel med generelle bestemmelser, og et avsluttende kapittel om håndhevings- og gebyrregler
 2. Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven
 3. Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin

Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

 1. De formelle kravene til planprosess for reguleringsplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 12-8 - 12-15. Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven kapittel 5
 2. Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at ethvert bygge- og anleggstiltak, terrenginngrep eller eiendomstiltak må enten a) ha formell tillatelse eller b) være tillatt etter lovens nærmere regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-6. Kommunen har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11
 3. Innstramningene i plan- og bygningsloven til tross, statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at antall dispensasjoner har økt de siste ti årene. Reglene for hva som skal til for å få dispensasjon er uklare og åpner for bruk av skjønn. Ingen har egentlig krav på dispensasjon, og skjønnet varierer fra kommune til kommune
 4. Dispensasjon i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 19. Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt,.

Lov1985-06-14 nr 77: Plan- og bygningslov (Opphevet). Ot.prp. nr. 39 (1993-94) Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og regionaldepart... / Tema / Bolig- og bygningspolitikk / Byggesak / Forarbeider Forarbeider til plan- og bygningsloven Ny og gamle lover TILKNYTTET LOV/FORSKRIFT Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven Fylkesmannen forklarte nærmere hvorfor det i vedtaket var vist til plan- og bygningsloven § 70 nr. 1 og 2 første ledd og uttrykket «betydelig ulempe/avgjørende grunner». Det ble redegjort for fylkesmannens hensvisning til tiltakshavers behov for flere rom, og at han hadde «argumentert overbevisende for at andre løsningsalternativer ikke ville gi et bedre totalresultat» Regjeringen foreslår en ny midlertidig bestemmelse som gjør det mulig å sette til side plan- og bygningsloven ved kriser og ekstraordinære situasjoner i fredstid. - Beredskapsbestemmelsen vil gjøre det mulig å etablere nøkterne, men forsvarlige innkvarteringsplasser for asylsøkere

Forarbeider til plan- og bygningsloven - regjeringen

 1. Plan- og bygningsloven. med kommentarer. Forfattere: Frode A. Innjord Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken
 2. Innlegg om Plan- og bygningsloven skrevet av nbbloggen. God boligplanlegging handler om å ta et valg og stå for det. I Norge prøver vi å gjøre alle til lags, noe som ofte fører til krevende prosesser, vanskelige valg og til sist - skuffelse
 3. Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg og så videre
 4. Bruken av plan-og bygningsloven på forurensningsområdet i dag.....4 2.1 Planoppgaver og (regjeringen), fylkestingene og kommunestyrene. Det er kommunestyretsomer kommunal planmyndighet ogsom fatter rettslig bindende vedtak om kommuneplaner og reguleringsplaner

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Regjeringen innfører vindkraft-innstramminger - NRK Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt et forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring og vi har levert merknader i denne sammenheng.. Vi som naturvernforening er opptatt av hvordan naturen vil bli påvirket av en eventuell endring av loven, for t apet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.. Plan- og bygningsloven er en svært viktig lov for forvaltning. - Plan- og bygningsloven skal bli en «ja-lov». Folk vil spare både tid og penger, og kommunene kan bruke tiden til å løse andre oppgaver, og til å veilede selvbyggerne bedre, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til VG. Forenklinger. De nye byggereglene er en av nyhetene som Sanner skal presentere på Høyres landsmøte i helgen Nye kraftproduksjonsanlegg omfattes av plan- og bygningsloven og kan behandles som andre utbyggingstiltak. Ved valg av planvirkemiddel må kommunene imidlertid ta hensyn til at det uansett vil bli fattet konsesjonsvedtak, som ved ja til utbygging også omfatter relativt detaljerte planer for den framtidige bruk av arealene Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 131 L (2014-2015). Endringene gjelder sentral godkjenning av foretak. Endringene ble enstemmig vedtatt

Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven - Byggmestere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. Det foreslås enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av hyblifisering, samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier. Norsk Eiendoms skal sende svar på høringen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endring i plan- og bygningsloven på alminnelig høring. Departementet foreslår å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen vil fremgå av ny § 26-2 LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr.plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5.. I områder som bli lagt ut til LNF‑område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet) Innsigelse er en av plan- og bygningslovens medvirkningsbestemmelser. De er et verktøy for å hindre at en kommunal plan blir endelig vedtatt før konflikt med spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning er løst. Inn­sigelser er den mest effektive måten for mange berørte myndigheter å gripe inn overfor kommunenes planlegging, siden loven krever enighet for at kommunen skal.

Digital plandialog - regjeringen

(regional plan, dispensasjon m.m.) Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. på alminnelig høring. Departementet foreslår en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt. Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer. Prosjektet stiller spørsmål ved om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging Våren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. I etterkant har nye forskrifter vært på høring og endringene er ventet å være klare i begynnelsen av 2015. Forenklingene i byggedelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1. juli 2015 Norsk Eiendom har svart på de endringene som Kommunal og moderniserings­departementet foreslår i plan- og bygningsloven og de paragrafer som omfatter arbeider på eksisterende bygg. Vi er positiv til de foreslåtte endringer og mener at de vil kunne bidra til at eksisterende bygningsmasse suksessivt rustes op

Noe av dette berører altså plan- og bygningsloven. I rapporten foreslår utvalget blant annet at: - Terskelen for sentrale myndigheter til å gripe inn (i planprosesser) skal være svært høy. Det skal tunge nasjonale interesser til. Det er kun i helt spesielle saker hvor lokalt selvstyre skal overprøves Plan program. Arbeid etter § 11-13 (pbl) om planprogram bygger på vedtak i kommunestyret om hvilke planer kommunen har behov for framover.Planprogrammet, for eksempel en kommuneplanrevisjon, skal angi formålet med planarbeidet, rammer, prioriterte tema, alternative strategier, opplegg for medvirkning med mer. Etter den nye plan- og bygningsloven er det krav om planprogram for samfunnsdelen. Høringssvar om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven. Lovforslaget innebærer å unnta tiltak fra krav om søknad og tillatelse - forutsatt at vilkårene for unntak er oppfylt. Det innebærer tilsidesettelse av lovgivningen. Etter KS' mening kunne lovforslagets formål oppnås med mindre inngripende endringer

Video: Forsiden - regjeringen

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp: - Gir makt til

10.08.15 Forrige uke la regjeringen fram et forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Målet er flere og billigere boliger. Norges Bondelag støtter forslaget om å gjøre lovverket enklere og saksbehandlingen kortere, men er redd for at mer matjord går tapt. Mer makt til kommunene og enklere dispensasjonsregler kan gjøre det enklere å bygge på LNF-områder. Les saken hos Norges Bondela Oversikt • Endringer i plandelen - i kraft 1.1.2015 • Endringer i byggesaksdelen -i kraft 1.7.2015 og 1.1.2016 • Endringer i SAK10 -i kraft 1.7.201

Jan Tore Sanner (H)Chaffeys blogg: Enklere plan- og byggereglerReguleringsplanveileder - regjeringenT-1177 Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven
 • Lease volvo xc60 hybrid.
 • Mann sliter med å komme.
 • Dato fra til.
 • Beutelsend.
 • Weiße flüssigkeit wenn frauen kommen.
 • Største by i tasmania.
 • Samsung galaxy tab 4 størrelse.
 • Work and travel neuseeland alleine.
 • Komplett bank innlogging.
 • Router kanal dfs.
 • Pool rules 8 ball last pocket.
 • Lavt selvværd hvorfor.
 • Avast free antivirus..
 • Utebelysning hage.
 • Silvester gendarmenmarkt.
 • Klarte kryssord.
 • Help youtube.
 • Delvis sykemeldt i ett år.
 • Sjøen for alle i oslo.
 • Hvor mye er 1/3 del.
 • Sony cx5000.
 • Dagmar navn.
 • Hij is online maar reageert niet.
 • Kompensasjon for å jobbe i ferien.
 • Ihk dresden.
 • Citalopram 20 mg gewichtszunahme.
 • Startliste nm alta.
 • Messerschmitt car for sale.
 • Ballistisk betyr.
 • Urinveisinfeksjon behandling.
 • Private mietwohnungen in gelsenkirchen erle.
 • Sinus r1 løsningsforslag kapittel 2.
 • Autotrader.
 • Hvordan ta vare på kyllinger.
 • Wo übersetzung englisch.
 • Kody brown age.
 • Kokstadflaten bybanestopp.
 • Telemarksgata 2 skien.
 • Änglamark økologisk.
 • Rød strømpebukse barn.
 • Salg swims.